Сучасні адаптивні системи основного обробітку ґрунту під пшеницю озиму

Ключові слова: ефективність, урожайність, удобрення, органо-мінеральне удобрення

Анотація

Наведено результати досліджень із вивчення впливу систем основного обробітку ґрунту та удобрення на врожайність та економічну ефективність виробництва пшениці озимої в зоні Лісостепу України з метою виявлення найбільш ефективної, адаптованої до природно-кліматичних умов, що спостерігаються останнім часом. Дослідження проведені протягом 2018–2021 рр. у стаціонарному двофакторому польовому досліді, що включає 4 альтернативні системи основного обробітку ґрунту (полицеву, плоскорізну, чизельну, дискову) і дві системи удобрення, зокрема мінеральну (фон 1: N60Р60К60) та органо-мінеральну (фон 2: солома попередника + N10/т соломи + N30Р30К30), у короткоротаційній 4-пільній сівозміні з таким чергуванням культур: соя, ячмінь ярий, гірчиця біла, пшениця озима. Ґрунт – чорнозем опідзолений, середньосуглинковий. Вміст гумусу – 2,62– 3,12%, загального азоту – 0,150–0,163%, рухомих фосфору та калію – 125,0–196,1 та 65,0–72,0 мг на 1 кг ґрунту відповідно; рН (сольове) – 6,0–6,5. Розміщення ділянок – систематичне. Облікова площа ділянки – 40 м2, повторність досліду – чотириразова. Найвищу урожайність пшениці озимої (5,75 т/га) забезпечила плоскорізна система основного обробітку ґрунту на фоні органо-мінерального удобрення, що становило 0,12 т/га (2%) приросту порівняно з контролем (полицевою системою) та 0,42 т/га (8%) до аналогічної на фоні мінерального удобрення. Загалом на фоні органо-мінерального удобрення за всіх систем одержали приріст урожайності культури до фону мінерального удобрення 4–8%. За показниками економічної ефективності та врожайності пшениці озимої плоскорізну систему основного обробітку на 22–25 см на фоні органо-мінерального удобрення із залишенням соломи попередника + N10/т соломи та внесенням мінерального добрива в дозі N30Р30К30 можна вважати перспективною та найбільш адаптованою до погодних умов, що спостерігаються останнім часом. Найближчими до неї є чизельна та полицева системи за згаданих умов.

Посилання

1. Бондар Г.С. Володіння землею – велике благо і велика відповідальність. Київська правда. 2002. 16 квітня. С. 2.
2. Власюк П.А., Шедей Л.О., Лисовал П.З. Эффективность органо-минеральной системы удобрения в зерносвекловичном севообороте. Киев : Изд-во Украинской академии сельскохозяйственных наук, 1961. 154 с.
3. Дерти Р. Ситуация по общему земледелию в мире. Тезисы докладов Международной конференции по технологии No-till, п. Юбилейный, 2004 г. Юбилейный, 2004. С. 10–12.
4. Системы рационального землепользования / Э. Дики, П. Джаса, Д. Шелтон, Д. Сименс. Системы и методы рационального землепользования. Jawa Export – Import (США). 1999. С. 125–130.
5. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. Москва : Колос, 1979. 416 с.
6. Кирюшин В.И. Минимизация обработки почвы: перспективы и противоречия. Земледелие. 2006. № 5. С. 12–14.
7. Методичні рекомендації і програма досліджень по обробітку ґрунту / А.М. Малієнко та ін. Чабани, 2008. 88 с.
8. Медвєдєв В.В., Линдіна Т.Є. Наукові передумови мінімалізації основного обробітку ґрунту і перспективи його впровадження в Україні. Вісник аграрної науки. 2001. № 7. С. 5–8.
9. Олійник К.М., Блажевич Л.Ю., Буслаєва Н.Г. Вплив технології вирощування на урожайність пшениці озимої в Північному Лісостепу. Збірник наукових праць Національного наукового центру «Інститут землеробства НААН». 2018. Вип. 1. С. 15–22.
10. Тараріко Ю.О. Агрометеорологічні ресурси України та технології їх раціонального використання. Вісник аграрної науки. 2006. № 3–4. С. 29–31.
11. Хромяк В.М., Наливайко В.В. Ризики ведення рослинництва в умовах Північно-східного Степу в зв’язку зі зміною клімату. Вісник аграрної науки. 2016. № 9. С. 17–24.
12. Шедєй Л.О., Акімова Р.В. Вирощування озимої пшениці за різних систем удобрення. Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія «Агрохімія». 2009. № 2. С. 43–47.
13. Відтворення родючості ґрунтів у ґрунтозахисному землеробстві : наукова монографія / за ред. М.К. Шикули. Київ : Оранта, 1998. 680 с.
14. Шикула М.К., Демиденко О.В. Саморегуляція родючості чорноземів в умовах ґрунтозахисного землеробства. Вісник аграрної науки. 2001. № 4. С. 125–130.
15. Effect of organic and mineral fertilizers on yield parameters and quality of wheat grain / S. Buranova, J. Cerny, K. Mitura, K.J. Lipinska, J. Kovarik, J. Balik. Scientia agriculturae bohemica. 2016. Vol. 47. P. 47–53.
Опубліковано
2022-07-13
Розділ
МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО