Авторам

ЗАВАНТАЖИТИ ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

ЗАВАНТАЖИТИ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

До уваги авторів науково-практичного журналу "Аграрні інновації"!

Редакція журналу "Аграрні інновації" пропонує всім зацікавленим особам опублікувати свою наукову роботу.

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України категорії Б зі спеціальностей 101 «Екологія», 201 «Агрономія», 202 «Захист і карантин рослин» відповідно до Наказу МОН України від 26.11.2020 № 1471 (додаток 3); зі спеціальностей 051 «Економіка», 203 «Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство» відповідно до Наказу МОН України від 25.10.2023 № 1309 (додаток 4).

Журнал індексується в міжнародній наукометричній базі даних Іndex Copernicus (Польща).

 

ТЕМАТИЧНІ РУБРИКИ:

Меліорація, землеробство, рослинництво

Селекція, насінництво

Економіка

Сторінка молодого вченого

 

ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ МАТЕРІАЛІВ

Для опублікування статті в науковому журналі «Аграрні інновації» 25, 2024 необхідно до 25 червня 2024 р. заповнити довідку про автора за посиланням та надіслати електронною поштою info@agrarian-innovations.izpr.ks.ua такі матеріали:

- статтю, оформлену згідно вимог;

- квитанцію про сплату публікаційного внеску.

Приклад назви файлів: Іванов_стаття; Іванов_квитанція.

Всі матеріали, подані до редакції, підлягають науковому рецензуванню (внутрішнє анонімне) та перевірці на плагіат.

Статті, що не відповідають наведеним нижче вимогам та інструкціям, повертають автору(-ам) із рекомендаціями на доопрацювання.

Редакція залишає за собою право змінювати назву статті, скорочувати її обсяг, вносити редакційні правки (технічне, літературне та наукове редагування).

Редакція здійснює присвоєння DOI (digital object identifier) для статей.

Реквізити для сплати публікаційного внеску редакція надає автору тільки після рецензування статті та прийняття її до публікації.

Розмір публікаційний внеску становить 1000 грн (до 12 сторінок включно). Кожна додаткова сторінка сплачується окремо у розмірі 40 грн. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з рецензуванням, коректурою і редагуванням статей, макетуванням збірника та розміщенням його електронної версії.
Електронна версія журналу своєчасно розміщується у відкритому доступі на сайті видання.
За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску. Розсилка друкованих примірників здійснюється виключно в межах України!

Електронна версія журналу буде розміщена на сайті до 30 вересня 2024 р.
Друкована версія журналу буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований примірник, після 31 жовтня 2024 р.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ:

Для опублікування приймаються оригінальні статті, в яких висвітлено результати наукових досліджень зі статистичною обробкою даних, що мають теоретичне та/чи практичне значення, є актуальними для сільського господарства та раніше не були опубліковані.

Статті оглядового характеру приймають за авторства провідних українських та зарубіжних учених, визнаних фахівців у своїй галузі, як правило, докторів наук.

Статті подають українською або англійською мовою.

Обсяг статті – від 8 до 20 сторінок формату А4, включаючи анотації, таблиці, рисунки та бібліографічні списки. Якщо стаття містить вагомі наукові результати, за рішенням редакційної колегії її обсяг може бути збільшено.

Поля верхнє та нижнє, ліве і праве – 2,0 см; міжрядковий інтервал – 1,5; шрифт «Times New Roman» – 14; абзацний відступ – 0,5 см (не допускається створення абзацного відступу за допомогою клавіші Tab і знаків пропуску); текст вирівнюється по ширині. Обов’язковим є використання в тексті тире, а не дефіса між цифрами на означення кількісних меж від…до (наприклад, 10–15 тонн) або часового інтервалу (наприклад, 2010–2015 рр.). Між ініціалами, а також між ініціалами та прізвищем (наприклад, Іваненко І. І.), цифрами та одиницями виміру (наприклад, 10 кг, 23 °С), датами (наприклад, 2016 р., ХХ ст.), а також у назвах населених пунктів (наприклад, м. Київ) потрібно ставити нерозривний пробіл (Ctrl+Shift+Пробіл). У разі написання скорочень на зразок 90-ті рр., 2-го тощо ставлять нерозривний дефіс (Ctrl+Shift+дефіс).

Таблиці та рисунки повинні мати заголовок і порядковий номер. Розміщують їх після першого посилання на них у тексті. Посилання на таблицю та рисунки наводять у дужках (табл. 1).

 

СТРУКТУРА СТАТТІ:

постановка проблеми (опис проблеми, яку аналізують, у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями);

аналіз останніх досліджень і публікацій (в яких започатковано розв’язання проблеми і на які спирається автор, виділення нерозв’язаних раніше частин загальної проблеми, яким присвячена стаття);

мета статті;

матеріали та методика досліджень (у тексті оглядової статті цей розділ можна пропустити);

результати досліджень (з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів);

висновки (підсумки дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі; висновки мають відповідати меті).

 

ПОРЯДОК СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ СТАТТІ:

– тематична рубрика;

– індекс УДК (зліва без абзацного відступу);

– назва статті великими літерами (має бути стислою та інформативною);

– прізвища та ініціали всіх авторів (зазначають спочатку прізвище, а потім ініціали автора(-ів). Науковий ступінь, вчене звання авторів вказувати обов'язково. Шрифт – напівжирний, зліва без абзацного відступу);

– повна назва установи (установ), де працює(-ють) автор(-и);

– код ORCID ID автора. Якщо автор не зареєстрований в ORCID, необхідно обов’язково створити обліковий запис за посиланням http://orcid.org/;

– текст статті з виділеними обов’язковими розділами (структурою);

– список використаної літератури (Бібліографічний опис списку використаних джерел оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»);

– References (Відповідно до вимог оформлення списку літератури за міжнародним бібліографічним стандартом APA style);

– анотація та ключові слова українською мовою;

– анотація та ключові слова англійською мовою;

Обсяг – мінімум 1800 знаків з пробілами. Обов’язковою є така структура анотації: Мета, Методи, Результати та Висновки (англійською – Purpose, Methods, Results, Conclusions). До анотації обов’язково додають 5–8 ключових слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює слова з назви статті.

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА

Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

 

 

КОНТАКТИ РЕДАКЦІЇ:

Видавничий дім «Гельветика»
Адреса: м. Одеса, вул. Інглезі, 6/1
Тел.: +38 (050) 835 07 12
Час роботи: Пн-Пт 08:00–17:00 (крім святкових днів)
Е-mail: info@agrarian-innovations.izpr.ks.ua
Сайт: agrarian-innovations.izpr.ks.ua