Вплив беззмінних посівів конопель посівних на агрохімічні показники орного шару ґрунт

  • В.М. Кабанець Інститут сільського господарства Північного Сходу
  • С.І. Бердін Сумський національний аграрний університет
Ключові слова: технологія вирощування, міне- ральні добрива, органічні добрива, вміст гумусу, загаль- ний азот, рухомий фосфор, обмінний калій

Анотація

Мета. Дослідити динаміку основних агрохімічних показників орного шару ґрунту під час вирощування конопель посівних у беззмінних посівах за різних схем удобрення. Методи. Польовий, лабораторний, роз- рахунково-порівняльний і статистичний. Результати. Досліджена динаміка агрохімічного стану ґрунтів під час вирощування конопель посівних у монокультурі. Встановлено, що вирощування цієї культури в беззмін- них посівах без застосування добрив призводить до значного зменшення вмісту гумусу й основних елемен- тів живлення в орному шарі за період проведення дослі- джень. У результаті проведеного порівняльного аналізу попередніх та кінцевих агрохімічних аналізів визначені варіанти з дозами добрив, які дозволяють вирощу- вати коноплі без зниження показників вмісту гумусу, загального азоту, рухомого фосфору й обмінного калію. Висновки. У результаті проведених досліджень вста- новлено, що коноплі посівні можна вирощувати в без- змінних посівах без зниження основних агрохімічних показників ґрунту, але за обов’язкового внесення міне- ральних або органічних добрив у достатній кількості для компенсації винесених із продукцією елементів жив- лення. Вирощування конопель посівних у беззмінних посівах без внесення добрив призводить до значного зниження основних агрохімічних показників орного шару ґрунту. У разі застосування мінеральних добрив у дозі N200Р100К240 агрохімічні показники за період проведення досліду були на одному рівні з показниками, які визна- чали перед закладкою досліду. Така ж закономірність спостерігається в разі внесення гною в дозі 20 тонн на гектар. Внесення гною в дозі 40 тонн на гектар і більше формувало позитивний баланс усіх основних агрохіміч- них показників ґрунту, що досліджувалися.

Посилання

1. Musio S., Müssig J., Amaducci S. Optimizing hemp fiber production for high performance composite applications. Frontiers in Plant Science. 2018. № 9. Р. 1702.
2. The price of cannabis in Canada / M. Ouellet et al. Public Safety Canada. Sécurité publique Canada. 2017. 3. Key cultivation techniques for hemp in Europe and China / S. Amaducci et al. Industrial Crops and Products. 2015. № 68. Р. 2–16.
4. Рекуненко Н. Аграрии отказываются от конопляного бизнеса. Эксперт назвал причины. AgroPortal.ua : вебсайт. URL: http://agroportal.ua/news/eksklyuzivy/agrarii-otkazyvayutsya-ot-konoplyanogo-biznesa-ekspertnazval-prichiny/ (дата звернення: 25.12.2020).
5. Дудкина Т. Допустимое насыщение севооборотов полевыми культурами. Инновационная деятельность науки и образования в агропромышленном производстве. 2019. С. 261–265.
6. Свиридов В., Свиридова О. Управление балансом гумуса в севооборотах посредством состава и соотношения посевных площадей возделываемых культур. Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. 2019. № 2. С. 6–11.
7. A Review on the Current State of Knowledge of Growing Conditions, Agronomic Soil Health Practices and Utilities of Hemp in the United States / I. Adesina et al. Agriculture. 2020. № 10 (4). Р. 129.
8. Сычев В. Современное состояние плодородия почв и основные аспекты его регулирования. Москва : РАН, 2019. 328 с.
9. Кабанець В. Вплив мікроелементів та вапнування на окупність добрив при вирощуванні конопель посівних в монокультурі. Луб’яні та технічні культури. 2017. № 5. С. 163–168.
10. Особливості динаміки гумусу в ґрунтах Сумщини / В. Мартиненко та ін. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Агрономія і біологія». 2012. Вип. 9. С. 54–57.
11. Evaluating Soil Properties Under Hemp Production in Western Kentucky / A.et al. 2019.
Опубліковано
2021-03-22
Розділ
МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО