Вплив макро- та мікродобрив на формування врожайності льону олійного в умовах Південного Степу України

Ключові слова: льон олійний, урожайність, обробка насіння, позакореневе підживлення, мінеральні добрива, мікродобрива, макро-і мікроелементи

Анотація

Мета. Визначити вплив передпосівної обробки насіння та фону живлення рослин на формування врожайності середньостиглого сорту льону олійного Надійний за вирощування на чорноземі південному в умовах Посушливого Степу України. Методи. Польовий, аналітичний, статистичний. Дослідження проводили у 2021–2023 рр. на дослідному полі Навчально-науково-практичного центру Миколаївського НАУ. Дослід двохфакторний. Фактор А – передпосівна обробка насіння: 1. Обробка водою; 2. Баст Комплекс (0,5 л/т). Фактор В – фон живлення: 1. Без добрив; 2. N15P15K15; 3. Баст Комплекс (1,5 л/га); 4. N15P15K15 + Баст Комплекс (1,5 л/га); 5. Органік Д-2М (2 л/га); 6. N15P15K15 + Органік Д-2М (2 л/га); 7. Бор (1 л/га); 8. N15P15K15 + Бор (1 л/га). Позакореневі підживлення проводили у фазі «ялинки». Результати. Передпосівна обробка насіння мікроелементами, оптимізація фону живлення та обидва фактори у взаємодії сприяли збільшенню врожайності насіння льону олійного. Найвищу ефективність обробки насіння мікродобривом Баст Комплекс встановлено у варіантах N15P15K15 + Органік Д-2М та N15P15K15 + Баст Комплекс – приріст урожайності за рахунок обробки насіння становив 0,13–0,14 т/га. Оптимізація фону живлення сприяла збільшенню врожайності насіння у середньому за фактором на 0,17–0,47 т/га. Найвищий рівень урожайності забезпечило основне внесення N15P15K15 з проведенням позакореневих підживлень Бором, Органік Д-2М або Баст Комплекс. Встановлено частку впливу факторів на врожайність насіння: фон живлення – 66%, передпосівна обробка насіння – 22%, взаємодія факторів – 9%. Максимальну врожайність у досліді одержали у варіантах N15P15K15 + Бор, N15P15K15 + Органік Д-2М та N15P15K15 + Баст Комплекс за умови проведення передпосівної обробки насіння мікродобривом Баст Комплекс – 1,54–1,61 т/га, тоді як в абсолютному контролі (обробка насіння водою, без внесення добрив) урожайність становила 1,03 т/га. Висновки. Встановлено, що проведення передпосівної обробки насіння (Баст Комплекс, 0,5 л/т) та посівів у фазі «ялинка» мікроелементами (Бор, 1 л/га; Органік Д-2М, 2 л/га або Баст Комплекс, 1,5 л/га) на фоні основного внесення мінеральних добрив у нормі N15P15K15 сприяє збільшенню врожайності насіння льону олійного на 0,51–0,58 т/га або 49,5–56,3%.

Посилання

1. Official site of Food and Agriculture Organization of the United Nations. 2023. URL: https://www.fao.org/home/en
2. Чехова І. В. Соціально-економічне значення продукції олійних культур. Scientific & Technical Bulletin of the Institute of Oilseed Crops NAAS. 2021. Вип. 30. С. 146–157. doi:10.36710/ioc-2021-30-15
3. Садовник О. В., Дзюба О. М., Шоха Є. І. Стан та стратегія розвитку олійного льонарства в Україні на основі компасу сталого розвитку А. Аткіссона. Економіка та управління на транспорті. 2018. № 6. С. 39–46.
4. Льон олійний, гірчиця. Стратегія виробництва олійної сировини в Україні (малопоширені культури): монографія / Шевченко І. А., Лях В. О., Поляков О. І., Сорока А. І., Ведмедєва К. В., Журавель В. М., Махно Ю. О., Товстановська Т. Г., Буділка Г. І.; Інститут олійних культур Національної академії аграрних наук України. Запоріжжія: СТАТУС, 2017. 44 с.
5. Вожегова Р., Боровик В., Коновалова В. Урожайність і якість насіння сортів льону олійного в Південному Степу України залежно від різних умов вирощування. Вісник аграрної науки. Київ, 2020. № 3 (804). С. 82–87. doi: 10.31073/agrovisnyk202003-12
6. Польовий А. М., Божко Л. Ю., Барсукова О. А., Кауненко Ю. В. Агрокліматична оцінка продуктивності олійного льону в Українському Поліссі в умовах зміни клімату. Екологічні науки: науково-практичний журнал. 2022. № 1 (40). С. 126–133. doi: 10.32846/2306-9716/2022.eco.1-40.23
7. Альбота Д. С., Бодак М. В., Дідух В. Ф. Обґрунтування конструкції підбирача валків льону олійного для роздільної технології. Сільськогосподарські машини. 2022. № 48. С. 30–37. doi: 10.36910/acm.vi48.780
8. Гамаюнова В. В., Хоненко Л. Г., Федорчук М. І., Коваленко О. А. Добір посухостійких культур для Південного Степу України. Зернові культури. 2021. Т. 5. № 1. С. 13–22. doi: 10.31867/2523-4544/0153
9. Li Y., Wu B., Gao Y., Wu L., Zhao X., Wu L., Zhou Н., Tang J. Combination of organic and inorganic fertilizers to counteract climate change effects on cultivation of oilseed flax (Linum usitatissimum L.) using the APSIM model in arid and semiarid environments. Agronomy. 2023. Vol. 13 (12). Р. 2995. doi: 10.3390/agronomy13122995
10. Cui Z., Yan B., Gao Y., Wu B., Wang Y., Wang H., Xu Р., Zhao В., Cao Z., Zhang Y., Xie Y., Hu Y., Ma Х., Niu J. Agronomic cultivation measures on productivity of oilseed flax: A review. Oil Crop Science. 2022. Vol. 7 (1). Р. 53–62. doi: 10.1016/j.ocsci.2022.02.006
11. Шувар А. М., Рудавська Н. М., Дзюбайло А. Г. Продуктивність льону олійного залежно від впливу біопрепаратів та комплексних мікродобрив. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2021. Вип. 69 (1). С. 142–156. doi: 10.32636/01308521.2021-(69)-9
12. Кучер І. П. Продуктивність льону олійного залежно від сорту, норми висіву насіння та позакореневого підживлення в умовах західного Лісостепу. Аграрні інновації. 2022. № 16. С. 44–48. doi: 10.32848/agrar.innov.2022.16.7
13. Минкін М. В., Минкіна Г. О. Вплив площі та фону живлення на урожайність льону олійного при зрошенні в умовах півдня України. Таврійський науковий вісник. 2023. Вип. 130. С. 129–134. doi: 10.32851/2226-0099.2023.130.19
14. Рудік О. Л. Наукові основи формування технології вирощування льону олійного в умовах Півдня України: монографія. Херсон: Айлант, 2018. 188 с.
15. Bo C., Jian W., Hui-min Z., Hu L., Bi-ya-si A., Nan G., Jian-feng L., Tao F. Biology organic fertilizer affects the quality and yield of flax under different irrigation regumes. Pakistan Journal of Agricultural Sciences. 2023. Vol. 60 (3). Р. 429–436. doi:10.21162/PAKJAS/23.132
16. Сябрук Т. А., Коновалова В. М., Левенець Т. П., Рудік О. Л. Вплив біологічних препаратів на продуктивність льону олійного в умовах Південного Степу України. Сільськогосподарська мікробіологія. 2021. Вип. 34. С. 61–68. doi: 10.35868/1997-3004.34.61-68
17. Шувар А. М., Рудавська Н. М., Дорота Г. М., Беген Л. Л., Тимчишин О. Ф., Тимків М. Ю. Особливості формування ефективних агроценозів льону олійного за органічного виробництва. Вісник аграрної науки. 2021. № 6 (819). С. 34–41. doi: 10.31073/agrovisnyk202106-04
18. Солончук Т. О., Тішечкіна К. В. Use of microfertilizers and bacterial preparations as elements of nutrition optimization and environmental protection under different systems of oil flax growing. Загальні аспекти інноваційного розвитку освітньої галузі в контексті міжнародного співробітництва України: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (м. Миколаїв, 23 квітня 2021 р.). Миколаїв: МНАУ, 2021. С. 162–165.
19. Дідора В. Г., Смаглій О. Ф., Ермантраут Е. Р. Методика наукових досліджень в агрономії: навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2013. 264 с.
20. Рожков А. О., Пузік В. К., Каленська С. М., Пузік Л. М., Попов С. І., Музафаров Н. М., Бухало В. Я., Криштоп Є. А. Дослідна справа в агрономії: навчальний посібник: у 2 кн. Кн. 1. Теоретичні аспекти дослідної справи / за ред. Рожкова А. О. Харків, 2016. 316 с.
21. Рожков А. О., Пузік В. К., Каленська С. М., Пузік Л. М., Попов С. І., Музафаров Н. М., Бухало В. Я., Криштоп Є. А. Дослідна справа в агрономії: навчальний посібник: у 2 кн. Кн. 2. Статистична обробка результатів агрономічних досліджень / за ред. Рожкова А. О. Харків, 2016. 342 с.
Опубліковано
2024-05-21
Розділ
СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО