Урожайність та якість сировини сортів тютюну залежно від густоти садіння рослин та системи удобрення

Ключові слова: тютюн, сорт, густота садіння рослин, норми добрив, урожайність листків, товарний сорт

Анотація

Мета. Мета досліджень – оцінка впливу схеми садіння рослин тютюну, сортових особливостей та системи удобрення на урожайність та якість листків тютюну за вирощування в умовах Лісостепу західного. Методи. У процесі виконання дослідження використовували поєднання методів загальнонаукових: гіпотеза, спостереження, аналіз; та спеціальних: лабораторний і польовий. Експериментальні показники обробляли методами математичної статистики. Результати. Наведено результати польових та лабораторних досліджень впливу комплексу агротехнічних чинників на урожайність листків тютюну різних сортів та відсоток отриманих товарних сортів. Висвітлено урожайність листків тютюну у розрізі трьох досліджуваних років, які характеризувались різними метеорологічними показниками. Здійснено порівняльну оцінку за урожайністю та якістю чотирьох сортів тютюну: Тернопільський 14, Тернопільський перспективний, Берлей 38, Галицький оригінальний. Обґрунтовано вплив на досліджувані обліки густоти садіння рослин тютюну 50 та 70 тисяч штук на гектар. Встановлено оптимальні норми мінеральних добрив для кожного сорту серед обраних трьох варіантів: N30P60K60; N45P90K90; N60P120K120 кілограм діючої речовини на гектар. Визначено відсоток отриманої тютюнової сировини у розрізі варіантів досліджень трьох товарних ортів тютюну (І, ІІ, ІІІ), що визначають відповідну якість та ціну на сировину. Обліки урожайності листків досліджуваних сортів тютюну показали, що вона значно різнилась за роками досліджень. Найбільш урожайним був 2021 рік і найменш урожайним – 2023 рік. В результаті досліджень встановлено істотну різницю за урожайністю листків у досліджуваних сортів тютюну. Встановлено, що оптимальну урожайність забезпечили сорти тютюну Тернопільський перспективний та Берлей 38, мінімальну – сорт Тернопільський 14. Виявлено вплив густоти садіння рослин тютюну у розрізі досліджуваних сортів, виявлено тенденцію до отримання вищої урожайності усіх досліджуваних сортів за норми N45P90K90. Визначено, що максимальний відсоток тютюнової сировини І товарного сорту – в межах 68,4–69,2 отримано у сорту Берлей 38, мінімальний 59,2–62,6 – у сорту Тернопільський 14.

Посилання

1. Хоменко В. Тютюнову індустрію має почути держава. Рейтинг. Бізнес в офіційних цифрах: Веб-сайт. URL: https:// rating.zone/tiutiunovu-industriiu-maie-pochutyderzhava/
2. Глюдзик-Шемота М.Ю. Теоретико-методологічні аспекти селекційно генетичних основ підвищення продуктивності тютюну: сутність та інноваційний потенціал. Таврійський науковий вісник, 2018, № 123. С. 40–47.
3. Балян А.В., Савіна О.І., Берегсасі С.С. Стан та перспективи розвитку тютюнництва в Україні. Збірник наукових праць Інституту землеробства. 2002. Вип. 3–4. С. 134–139.
4. Степась А.В. Продуктивність тютюну сортів Берлей 38 та Тернопільський 14 в умовах південно-західної частини Лісостепу України. Збірник наукових праць ПДАТА. Кам’янець-Подільський: Абетка, 2002. Вип. 10. С. 53–55.
5. Сікора Ю.В. Динаміка формування площі листкової поверхні тютюну залежно від удобрення та схеми збирання. Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Кам’янець-Подільський. 2014. Вип. 22. С. 85–89.
6. Parker M.B.; Douglas C.F.; Baker S.H.; Stephenson M.G.; Gaines T.P.; Miles J.D. Nitrogen,phosphorus,and potassium experiments on flue-cured tobacco / Research bull./Univ.of Georgia.College of agr.and environmental sciences.Georgia agr.experiment stations № 415. Athens (Ga), 1993. 19 p.
7. Jassbi A.R., Zare S., Asadollahi M., Schu – man M.C. Ecological Roles and Biological Activities of Specialized Metabolites from the Genus Nicotiana. Chemical Reviews. 2017. V. 117. № 19. P. 12227–12280.
8. Моргун А.В., Моргун В.І., Молодчана О.М. Оцінка адаптивного потенціалу вітчизняних сортів тютюну в агрокліматичних умовах центральної частини Лісостепу України. Вісник аграрної науки. 2019. № 3. С. 28–32.
9. Azadbakht M., Ghajarjazi E., Kiapei A. et аl. Effects of variety and plant spacing on weight, surface and yield of tobacco leaf (K326 and 347 Var). Agricultural Engineering International: CIGR J. 2016. V. 18. № 3. Р. 220–224.
10. Wu Jia-chang, Li Jun-ying, Yang Yu-hong et аl. Effect of different planting density on tobacco leaf yield, quality and chemical components for flue-cured tobacco variety KRK26 introduced from Zimbabwe. Southwest China J. of Agricultural Sciences. 2011. V. 24. № 1. Р. 38–42.
11. Ермантраут Е.Р. Методика наукових досліджень в агрономії: навч. посіб. / Ермантраут Е.Р., Малиновський А.С., Дідора В.Г. [та ін.]. Житомир: ЖНАЕУ, 2010. 124 с.
12. Єщенко В.О. Основи наукових досліджень в агрономії: підручник / В.О. Єщенко, П.Г. Копитко, В.П. Опришко, П.В. Костогриз; за ред. В.О. Єщенка. К.: Дія, 2005. 288 с.
Опубліковано
2024-05-21
Розділ
МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО