Органічне сільське господарство: виклики та перспективи розвитку

Ключові слова: органічне сільське господарство, органічний спосіб вирощування, агросистема, аграрні технології, здоров’я людини, стан довкілля

Анотація

Мета. Комплексний аналіз сучасного стану та перспектив розвитку органічного сільського господарства, ідентифікація основних викликів, з якими стикається ця сфера, та визначення шляхів їх подолання з метою стимулювання подальшого розвитку органічного аграрного сектору в контексті сталого розвитку. Методи. Були застосовані такі методи наукового дослідження, як вивчення вітчизняної та зарубіжної наукової літератури та нормативно-правової бази за темою дослідження, узагальнення отриманої інформації, економіко-статистичний аналіз, аналітичний і порівняльний методи. Результати. Стаття детально аналізує ключові аспекти та принципи органічного аграрного виробництва, акцентуючи на його ролі у сталому розвитку агропромислового комплексу. Органічне землеробство визначається як система виробництва, що рішуче відкидає використання синтетичних хімікатів, негативно впливаючих на довкілля та здоров’я людей, та зосереджується на методах, які сприяють збільшенню плодючості землі та збереженню екологічного балансу. Стаття також звертає увагу на економічну ефективність органічного землеробства, яка може бути досягнута через диверсифікацію діяльності та виходу на міжнародні ринки завдяки високій споживчій цінності органічних продуктів. Профілактика хвороб та вирощування продукції без застосування антибіотиків та гормонів росту наголошують на пріоритеті здорового харчування та екологічних практик. Висновки. Дослідження визначає і систематизує комплексні критерії оцінки ефективності органічного сільського господарства на національному рівні, зокрема шляхом уведення інноваційних методів оцінки впливу органічного землеробства на підвищення якості життя сільських мешканців, зростання освітнього рівня, запровадження науково-технічних досягнень та покращення якості продукції. Визначено перспективи сталого розвитку органічного сільського господарства, що включає інтегрований підхід до використання природних ресурсів, оптимізацію виробничих циклів та збереження біорізноманіття. Ця модель сприяє формуванню принципів органічного сільського господарства, які базуються на збалансованому поєднанні природних особливостей земельних ресурсів та інноваційних агротехнологій.

Посилання

1. Амонс С.Е. Стан та перспективи розвитку виробництва органічної продукції в Україні. Сільське господарство та лісівництво. 2021. № 3(22). С. 221236.
2. Амонс С., Красняк О. Екологізація аграрного виробництва як основа формування системи продовольчої безпеки України. Економіка та суспільство. 2023. №(47). DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-41.
3. Багорка М.О., Сергієнко А.А. Екологізація виробництва аграрних підприємств як інноваційна складова їх розвитку. Економічні студії. 2021. № 3(33). С. 10–16.
4. Ющенко Є., Дреесманн Ш. Біодинамічне сільське господарство в Україні. Огляд розвитку та поточної ситуації. Вебсайт Органічна платформа знань. 2023. URL: https://organic-platform.org/top_news/biodynamichne-silske-gospodarstvo-v-ukrayini-oglyadrozvytku-ta-potochnoyi-sytuacziyi/ (дата звернення: 11.03.2024).
5. Городняк І., Петровський С. Аналіз ринку органічної продукції в Україні. Економічний простір. 2023. № 184. С. 3135. DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/184-5.
6. Завадська Ю.С. Ринок органічної агропродовольчої продукції: методологія становлення та розвитку : монографія / за наук. ред. О. М. Яценко. Житомир : Полісся, 2015. 216 с.
7. Інформаційний веб-портал OrganicInfo. URL: https://organicinfo.ua/ (дата звернення: 11.03.2024).
8. Вебсайт міжнародної федерації органічного сільського господарства. URL: http://www.ifoam.org/ (дата звернення: 11.03.2024).
9. Македон В., Михайленко О., Красніков П. Управління розробкою та реалізацією національних і міжнародних проектів у сфері відновлювальної енергетики. Підприємництво та інновації. 2023. № 26. с. 5-13. DOI: https://doi.org/10.32782/2415-3583/26.1.
10. Македон В.В., Чабаненко А.В. Факторні складові цифровізації глобальної економіки та макроекономічних систем країн світу. Ефективна економіка. 2022. № 1. DOI: 10.32702/2307-2105-2022.1.11.
11. Негода Ю., Гузь М. Ринок органічної продукції в Україні. Економіка та суспільство. 2023. № 54. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-34.
12. Управління земельними ресурсами та землекористуванням: базові засади теорії, інституціолізації, практики : монографія / А.М. Третяк та ін. Біла Церква : ТОВ «Бiлоцеркiвдрук», 2021. 227 с.
13. Шпикуляк О.Г., Беженар І.М., Білокінна І.Д. Сучасні тенденції розвитку органічного виробництва в аграрному секторі і фермерських господарствах. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління. 2023. № 8. DOI: https://doi.org/10.54929/2786-5738-2023-8-04-04.
14. Орел А., Дяченко В. Сучасні аспекти розвитку органічного землеробства в умовах сталого сільського господарства. Економіка та суспільство. 2023. № 48. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-91.
15. Уланчук В.С. Розвиток органічного виробництва в Україні. Молодий вчений. 2017. № 3. С. 867-870.
16. Adam D.H., Supriadi Y.N., Ende Siregar, Z.M.E. Green Manufacturing, Green Chemistry And Environmental Sustainability: A Review. International Journal of Scientific & Technology Research. 2020. No 9(04). pp. 2209-2211.
17. Danko Y., Nifatova O. Agro-sphere determinants of green branding: eco-consumption, loyalty, and price premium. Humanities and Social Sciences Communications. 2022. No 9(1). С. 1–9.
18. Makedon V.V. Development of the Strategic Management System of International Companies on the Basis of Cross-functional Approach. European Journal of Management Issues. 2023. No. 31(3). pp. 177-187. DOI:10.15421/192315.
Опубліковано
2024-05-21
Розділ
МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО