Динаміка вмісту азоту у ґрунті залежно від форм азотних добрив при вирощуванні кукурудзи на зерно

Ключові слова: карбамідно-аміачна суміш, карбамід, безводний аміак, продуктивність

Анотація

Азот є життєво важливим для кукурудзи, оскільки він відіграє ключову роль у сприянні здоровому росту рослин, формуванні основних білків і значному підвищенні продуктивності. Кукурудза дуже чутлива до цього елементу, і адекватна доступність азоту є важливою для досягнення високої врожайності як з точки зору виробництва біомаси, так і кінцевого виробництва зерна. Тому, дослідження ефективності використання різних форм азотних добрив при вирощуванні кукурудзи є актуальними. Метою дослідження було порівняння ефективності різних форм азотних добрив і їх вплив на вміст азоту в ґрунті при вирощуванні кукурудзи. Методи. Польові досліди виконано у 2023 році в умовах Лісостепу України з використанням загальноприйнятої агротехніки для обробітку ґрунту та внесенням азотних добрив (КАС-32, карбаміду, безводного аміаку). На чотирьох дослідних ділянках до внесення добрив і після виконано дослідження вмісту азоту на глибинах 0–20 см, 20–40 см, 40–60 см (ІV ділянка – контрольна, без удобрення). Результати. Встановлено, що після внесення добрив вміст азоту в ґрунті в середньому на всіх ділянках збільшився на 15,0 % (138,6 мг/кг), 12,7 % (122,3 мг/кг) і 11,1 % (93,6 мг/кг) у шарі ґрунту на глибину 0–20 см, 20–40 см, 40–60 см відповідно. Внесення добрив на І– ІІІ ділянки по різному вплинули на вміст азоту в ґрунті за різної глибини. Найбільший вплив визначено на І ділянці за внесення КАС-32 (200 кг/га), завдяки чому вміст азоту збільшився на 37,1, 36,5 і 17,4 % у шарах ґрунту, глибиною 0–20 см, 20–40 см, 40–60 см відповідно. На ІІ ділянці, де внесено карбамід (150 кг/га), отримано найменший приріст вмісту азоту в ґрунті – 5,5–7,4 %. На ІІІ ділянці після внесення безводного аміаку (85 кг/га) максимальне збільшення азоту в ґрунті відбулося на глибині 0–20 см – на 20,5 мг/кг (17,2 %) та на глибині 40–60 см – на 17 мг/кг (21,1 %). Висновки. Згідно з проведеними дослідженнями найбільш ефективною формою азотних добрив щодо впливу на вміст азоту в ґрунті виявилась КАС-32 завдяки присутності у складі всіх трьох форм азоту. Для посилення ефекту безводного аміаку та карбаміду на вміст азоту у ґрунті необхідний більш тривалий період часу (7–14 днів).

Посилання

1. Benefits of nitrogen for corn production. 2023. URL: https://www.krugerseed.com/en-us/agronomy-library/benefits-of-nitrogen-for-corn-production.html.
2. Miao Y., Mulla D.J., Robert P.C., Hernandez J.A. Withinfield variation in corn yield and grain quality responses to nitrogen fertilization and hybrid selection. Agronomy Journal. 2006. Vol. 98. P. 129–140.
3. Below F. The seven wonders of the corn yield world. 2018. URL: http://cropphysiology. cropsci.illinois.edu/research/seven_wonders.html.
4. Zhang L., Zhang X., Gao Q., Yan Li. Nitrogen application effect on maize yield, NH3, and N2O emissions in Northeast China by meta-analysis. Agronomy. 2023. Vol. 13 (6), 1479. DOI: 10.3390/agronomy13061479
5. Omonode R.A., Halvorson A.D., Gagnon B., Vyn T.J. Achieving lower nitrogen balance and higher nitrogen recovery efficiency reduces nitrous oxide emissions in North America’s maize cropping systems. Frontiers in Plant Science. 2017. Vol. 8. DOI: 10.3389/fpls.2017.01080
6. Stasiv O., Olifir Y. Formation of corn productivity in crop rotation depending on long-term fertilization and liming. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 2021. Vol. 358(57)1. P. 29–40. DOI: 10.21005/AAPZ2021.57.1.03
7. Ladha J.K., Pathak H., Krupnik T.J., Six J., van Kessel C. Efficiency of fertilizer nitrogen in cereal production: Retrospects and prospects. Advances in Agronomy. 2005. Vol. 87. P. 85–156. DOI: 10.1016/S0065-2113(05)87003-8
8. Qiu S.J., He P., Zhao S.C., Li W.J., Xie J.G., Hou Y.P., Grant C.A., Zhou W., Jin J.Y. Impact of nitrogen rate on maize yield and nitrogen use efficiencies in northeast China. Agronomy Journal. 2015. Vol. 107 (1). P. 305–313. DOI: 10.2134/agronj13.0567
9. Cambouris A.N. Ziadi N., Perron I., Alotaibi K.D., Luce M.St., Tremblay N. Corn yield components response to nitrogen fertilizer as a function of soil texture. Canadian Journal of Soil Science. 2016. Vol. 96 (4). DOI: 10.1139/cjss-2015-0134
10. Іванюк В., Гнатів П., Оліфір Ю. Вплив азотних добрив на формування врожаю зерна кукурудзи й ефективність використання азоту. Вісник Львівського національного університету природокористування. Серія Агрономія. 2022. № 26. С. 170–176. DOI: 10.31734/agronomy2022.26.170
11. Лихочвор В. В., Петриченко В. Ф. Фізіологічна роль елементів живлення та системи удобрення польових культур: 3-тє вид., переробл. Львів: Українські технології, 2021. 284 с.
12. Логінова І. Секрети кукурудзяного успіху. Агроіндустрія. 2019. № 7. С. 22–32. URL: https://infoindustria.com.ua/sekreti-kukurudzyanogousipihu.
13. Куценко О.М., Ляшенко В.В., Чайка Т.О., Кеда Л.Ю. Особливості росту, розвитку та формування продуктивності гібридів кукурудзи залежно від строку сівби. Таврійський науковий вісник. 2023. № 134. С. 79–88. DOI: 10.32782/2226-0099.2023.134.12
14. Короткова І.В., Чайка Т.О. Роль гумінових препаратів та їх сумішей з мінеральними добривами в технологіях вирощування пшениці озимої. Екологоорієнтовані підходи відновлення техногенно забруднених територій і створення сталих екосистем : колективна монографія ; за заг. ред. Т.О. Чайки. Полтава : Астрая, 2022. С. 279–322.
15. Внесення КАС: сроки, способи, особливості, розрахунок. URL: https://agrarii-razom.com.ua/article/vnesennya-kas-sroki-sposobi-osoblivosti-rozrahunok.
16. Роль елементів у живленні кукурудзи. 2022. URL: https://lidea-seeds.com.ua/news/kukurudza/rolelementiv-u-zhyvlenni-kukurudzy.
17. Правила застосування сечовини як добрива для рослин. URL: https://klioma-servise.in.ua/ua/a476279-pravila-primeneniya-mocheviny.html.
18. Woodley A.L., Drury C.F., Yang X.Y., Phillips L.A., Reynolds D.W., Calder W., Oloya T.O. Ammonia volatilization, nitrous oxide emissions, and corn yields as influenced by nitrogen placement and enhanced efficiency fertilizers. Soil Science Society of America Journal. 2020. Vol. 84. P. 1327–1341. DOI: 10.1002/saj2.20079
19. Pan B., Lam S.K., Mosier A., Luo Y., Chen D. Ammonia volatilization from synthetic fertilizers and its mitigation strategies: A global synthesis. Agriculture, Ecosystems & Environment. 2016. Vol. 232. P. 283–289. DOI: 10.1016/j.agee.2016.08.019
20. Sunderlage B., Cook R.L. Soil property and fertilizer additive effects on ammonia volatilization from urea. Soil Science Society of America Journal. 2018. Vol. 82. P. 253–259. DOI: 10.2136/sssaj2017.05.0151
21. Dick W.A. Influence of long-term tillage and crop rotation combinations on soil enzyme activities. Soil Science Society of America Journal. 1984. Vol. 48. P. 569–574.
22. Bender R.R., Haegele J.W., Ruffo M.L., Below F.E. Nutrient uptake, partitioning, and remobilization in modern, transgenic insect-protected maize hybrids. Agronomy Journal. 2013. 105. P. 161–170. DOI: 10.2134/agronj2012.0352
23. Якушко С.І., Іванов М.П. Органічні та мінеральні добрива: переваги та технології виробництва. Хімічна промисловість України. 2008. № 3 (86). С. 38–43.
Опубліковано
2024-05-21
Розділ
МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО