Врожайність грибів печериці двоспорової залежно від виду біопрепаратів при вирощуванні на ЕМ компості

Ключові слова: біологічні препарати, ЕМ компост, печериця, кліматична камера, врожайність, час приготування субстрату

Анотація

Вид біопрепарату і термін їх застосування при вирощуванні печериці двоспорової на субстраті, приготованому як у зимовий, так і літній період часу, чинили значний вплив на морфологічні особливості будови плодових тіл. Метою роботи полягає у вдосконалення технологічних прийомів промислового вирощування грибів печериці двоспорової на основі застосування біопрепаратів та підвищення їхньої врожайності за дві хвилі плодоношення. Методи. В процесі виконання роботи використовувались загальнонаукові та спеціальні методи досліджень: теоретичні – обробка результатів досліджень методами статистичного, кореляційного аналізу; емпіричні – досліди в умовах кліматичної камери, графічне та табличне відображення результатів. Результати. Тривалість плодоношення та врожайність грибів печериці двоспорової залежить від часу приготування субстрату – ЕМ компосту. При його приготуванні взимку в основному спостерігається лише одна хвиля плодоношення, а при приготуванні влітку – дві хвилі. У середньому за два роки досліджень максимальна врожайність печериці двоспорової, отримана на субстраті – ЕМ компост, який був приготовлений взимку із внесенням до нього біопрепарату «Гумат калію» в період закладення субстрату і становила 13,92 кг/м2, що вище за значення контрольного варіанту в 2,4 рази. Найбільший збір грибів при вирощуванні печериці двоспорової на субстраті, приготовленому влітку, можна отримувати при застосуванні біопрепарату «ЕМ компост» з внесенням її в період закладки субстрату на стелажі, який становить у середньому 9,06 кг/м² – це вище контрольного варіанта 2,5 рази. Висновки. Отримані результати мають важливе практичне значення для господарств, що здійснюють вирощування грибів. Результати дослідження дають змогу рекомендувати застосування біопрепарату «ЕМ 5М», який при тривалості першої хвилі плодоношення – 5 днів, що дає змогу отримати від 553 шт. до 603 шт. грибів влітку з 1 м2. В той же час максимальні показники плодоношення ми зафіксували при застосуванні біопрепарату «ЕМ компост», який при тривалості першої хвилі плодоношення – 4 днів, дає змогу отримати від 618 шт. до 640 шт. грибів влітку з 1 м2. Також високі значення продуктивності грибів за першу хвилю плодоношення, яка тривала 6 днів ми зафіксували при обробці покрівельного ґрунту біологічним препаратом «Гумат калію», який дає змогу отримати від 540 до 585 шт. грибів влітку з 1 м2.

Посилання

1. Ільчук Р. В., Дидів І. В., Дидів О. Й., Сидорчук С. І. Печериця двоспорова: біологія і технологія вирощування: навч. посіб. Львів: ЛНАУ, 2018. 156 с.
2. Zied D. C., Pardo-Giménez A. (Eds.). Edible and medicinal mushrooms: technology and applications. John Wiley & Sons. 2017. 585 p. DOI:10.1002/9781119149446.
3. Маркевич Л. С. Перспективи розвитку та особливості формування ринку органічної продукції в Україні. Slovak international scientific journal. 2020. № 40. С. 42–47.
4. Zhang K, Pu Y, Sun D. Recent advances in qualitypreservation of postharvest mushrooms (Agaricus biosporus): A review. Trends in Food Science &Technology. 2018, № 78 рр.72–82. DOI: 10.1016/j.tifs.2018.05.012.
5. Raman J., Lee S. K., Im J. H., Oh M. J., Oh Y. L., & Jang K. Y. Current prospects of mushroom production and industrial growth in India. Journal of Mushroom, 16 (4), 2018. pp. 239–249. DOI: 10.14480/JM.2018.16.4.239.
6. Royse D. J., Baars J., & Tan Q. Current overview of mushroom production in theworld. Edible and medicinal mushrooms: technology and applications. 2017, pp. 5–13. DOI: 10.1002/9781119149446.ch2.
7. Dhole A. B., Rathod M. G. Diversity of cultivable edible species of mushrooms.Research insights of life science students. (Volume–3) Chapter no. 259, 2022, pp. 20–23. (ISBN: 978-93-91342-27-2) JPS Scientific Publications, India. URL: https://www.researchgate.net/publication/364868027_Biotechnology_of_Mushroom.
8. Muszyńska B., Kała K., Rojowski J., Grzywacz, A., Opoka, W. Composition and biological properties of Agaricus bisporus fruitingbodies–A review. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 67, 2017, 173–182. URL: https://doi.org/10.1515 /pjfns-2016-0032.
9. Ковальов М. М., Резніченко В. П. Розроблення енергозаощаджуючої техно- логії вирощування гливи звичайної за рахунок використання ЕМ-препаратів Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Сільсько-господарські науки. Вип. 108. Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. 34–38. URL: https://www.tnv-agro.ksauniv.ks.ua/archives/108_2019/7.pdf.
10. Ковальов М. М. Ґрунтовий спосіб утилізації відпрацьованих грибних блоків за попередньою обробкою ЕМ препаратами. Аграрні інновації Рецензований науковий журнал. № 4, 2020. Видавничий дім «Гельветика», С. 51–59. URL: http://agrarianinnovations.izpr.ks.ua/index.php/agrarian/article/view/78/ 303.
11. Холодний спосіб підготовки солом’яних субстратів за допомогою ЕМ-препаратів: пат. 142316 Україна: МПКA01B 79/00 (2006.01);заявл. 24.12.2019; опубл. 25.05.2020, Бюл. № 10.
12. Ковальов М. М., Коломієць Л. В., Савченко В. В. Морфологічні параметри грибів печериці двоспорової залежно від виду біопрепаратів та термінів їх застосування. Аграрні інновації. Рецензований науковий журнал. № 20. 2023. Видавничий дім «Гельветика»,. С. 42–49. URL: http://agrarian-innovations.izpr.ks.ua/index.php/agrarian/article/view/469/493.
13. Gantner M., Guzek D., Pogorzelska E., Brodowska M., Wojtasik-Kalinowska O., Godziszewska J. The effect of film type andmodified atmosphere packaging with different initial gas compositionon the shelf life of white mushrooms (Agaricus bisporus L.). Journalof Food Processing and Preservation, 2016. 41(1), pp. 1–9. DOI: 10.1111/jfpp.13083.
14. Oz A. T., Ulukanli Z., Bozok F., & Baktemur G. (2014). The posthar-vest quality, sensory and shelf life of Agaricus bisporus in active map.Journal of Food Processing and Preservation, 39, 100–106. DOI: 10.1111/jfpp.12301
15. Бандура І. І., Бісько Н. А., Хареба В. В., Куц О. В., Хареба О. В., Цизь О. М., Кулик А. С. Методика наукових досліджень у грибівництві. За ред. докт. с.-г. наук, проф., академіка НААН України Хареби В. В. Інститут овочівництва і баштанництва НААН. Київ, 2022. 128 с.
16. Методика проведення експертизи сортів рослин групи овочевих, картоплі та грибів на відмінність, однорідність і стабільність / за ред. Ткачик С. О. 2-ге вид., випр. і доп. Вінниця: ФОП Корзун Д. Ю.,2016. 1145 с.
17. Яровий А. Т., Страхов Є. М. Багатовимірний статистичний аналіз: начально-методичний посібник для студентів математичних та економічних фахів. Одеса: Астропринт, 2015. 132 с.
Опубліковано
2024-05-21
Розділ
МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО