Вплив різних систем біологічного захисту рослин на врожайність та якість зерна пшениці озимої в органічному землеробстві

Ключові слова: біологічні препарати, захист рослин, пшениця озима, врожайність, якість зерна

Анотація

Біологічні технології виробництва зерна в Україні мають потенціал до стійкому розвитку сільського господарства та задовольняють потреби споживачів в екологічно чистому та якісному харчуванні. Метою роботи є узагальнення результатів досліджень з впливу біологічних препаратів захисної дії на продуктивність пшениці озимої за ведення органічного землеробства на півдні України. Методи. Польові дослідження проводились в 2021–2023 рр. в Інституті кліматично орієнтованого сільського господарства НААН на посівах пшениці м’якої озимої у шестипільній органічній сівозміні (горох – пшениця м’яка озима – нут – пшениця тверда озима – льон – просо) за загальнопринятими методиками і вказівками. Результати досліджень. Одержано позитивні результати впливу біологічних систем захисту на врожайність рослин пшениці озимої. Встановлено, що в середньому за три роки досліджень біологічні системи захисту сприяли достовірному збереженню врожайності на рівні 0,42–0,70 т/га. Кращі результати отримано на варіантах, де застосовували біологічні препарати в системі захисту рослин інституту ІТІ «Біотехніка» та ІСМАВ НААН, а також ТОВ «БТУ-центр», де врожайність відповідно становила 3,91 та 3,88 т/га, що більше за контрольний варіант (без застосування препаратів захисту) на 21,8 і 20,8 %. Також високу натуру зерна на рівні 754 г/л із максимальною масою 1000 зерен 37,2 г формували рослини за застосування комплексного біологічного захисту ІТІ «Біотехніка» та ІСМАВ НААН. Висновки. Біологічні препарати Інженерно технологічного інституту «Біотехніка» НААН (Флуоресцин БТ, Біоспектр БТ і Метаризин БТ), Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва (ІСМАВ) НААН (Діазофіт, Хетомік і Поліміксобактерин), ТОВ «БТУ-центр» (Органік баланс, Азотофіт і Енпосам) і ТОВ «Органік-синтез» (Жива М синтез і Фітоімун синтез) сприяють збереженню відповідно 0,70, 0,67 і 0,42 т/га зерна пшениці озимої доброї якості.

Посилання

1. Державна служба статистики України. Рослинництво України / за ред. О. Прокопенка. 2020. 182 с.
2. Марковська О. Є., Гречишкіна Т. А., Лавренко Н.М. Вплив елементів технології вирощування на урожайність та якість зерна сортів пшениці озимої в умовах Південного Степу України. Colloquium-Journal. Agricultural Sciences. 2020. 19 (71). DOI:10.24411/2520-6990-2020-12053.
3. Черенков А. В., Козельський О. М. Вплив агротехнологічних прийомів вирощування на зернову продуктивність пшениці озимої. Вісник ЖНАЕУ. 2015. № 1(47). Т. 1. С. 215–222.
4. Стефановська Т. Р., Кава Л. П. Технологія вирощування і використання організмів у біологічному захисті рослин. Житомир: ПП «Рута», 2014. 319 с.
5. Білітюк А. П., Скуратівська О. В., Писаренко П. В. Біологізація технології – засіб підвищення урожаїв і якості зерна. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2007. № 3. С. 92–98. https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/visnyk/2007/03/r2_3_2007.pdf
6. Вінюков О. О., Бондарева О. Б., Коробова О. М., Чугрій Г. А. Вплив біопрепаратів на продуктивність пшениці озимої на різних фонах живлення в умовах Донецької області. Вісник аграрної науки. 2018. № 11 (788). С. 41–47 DOI:10.31073/agrovisnyk201811-06
7. Шакалій С. М., Баган А. В., Єщенко В. М., Сенчук Т. Ю. Ефективність елементів біологізації технології вирощування пшениці озимої в Лісостеповій зоні України. Таврійський науковий вісник. 2020. № 112. С. 174–180. DOI:10.32851/2226-0099.2020.112.25
8. Найдьонова О. Є. Застосування гумінового препарату «Humin plus» в органічному землеробстві. Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва. 2015. № 2. С. 39–50.
9. Буценко Л. М., Пирог Т. П. Біотехнологічні методи захисту рослин: підручник. Київ: Ліра-К, 2018. 346 с.
10. Ключевич М. М., Столяр С. Г. Біологічний метод – ефективний напрям захисту проса від хвороб в органічному виробництві. Екологія – основа збалансованого природокористування в агропромисловому виробництві: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 10–11 грудня 2013 р. Полтава: ПДАА, 2013. С. 126–129.
11. Горщар О. А., Токарчук Г. А., Горшар В. І. Ефективність препаратів для обробки зернопродукції з метою захисту від пліснявіння та шкідників. Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН України. 2013. № 5. С. 114–117.
12. Ключенко В. В. Вплив мікробних препаратів на продуктивність та якість зерна пшениці озимої в агрокліматичних умовах Степового Криму. Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». Серія: Екологія. 2011. Т. 152. Вип. 140. С. 33–36.
13. Коваленко О. А., Мельникова К. В. Вплив біопрепаратів на продуктивність пшениці озимої за умов південного степу України. Розвиток аграрної галузі та впровадження наукових досліджень у виробництво : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Миколаїв, 4-6 лист. 2020 р. Миколаїв : МНАУ, 2020. С. 18–20.
14. Чайковська Л. О. Ефективність поєднаного використання біопрепаратів на основі фосфатмобілізувальних бактерій та мінеральних добрив при вирощуванні зернових на півдні України. Сільськогосподарська мікробіологія. 2011. Вип. 13. С. 52–58.
15. Коваленко O. А., Ключник М. А., Чебаненко К. В. Застосування біопрепаратів для обробки насіннєвого матеріалу пшениці озимої. Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». Серія: Екологія. Миколаїв 2015. Т. 256. Вип. 244. C. 74–77.
16. Шевніков Д. М. Вплив мінеральних добрив та біопрепаратів на якість зерна пшениці твердої ярої. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2013. № 4. С. 153–157.
17. Лебідь Є. М., Шевченко М. С., Пащенко Ю. М. та ін. Методика проведення польових дослідів, виробничих випробувань і оцінки ефективності способів обробітку ґрунту. Дніпропетровськ : ІЗГ, 2009. 23 с.
18. Ушкаренко В. О., Вожегова Р. А., Голобородько С. П., Коковіхін С. В. Методика польового досліду (зрошуване землеробство). Херсон: ФОП Грінь Д.С., 2014. 445 с.
19. Метеорологічні показники за 2022–2023 рр. сел. Хлібодарське. URL: https://www.meteoblue.com/ru/%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/historyclimate/weatherarchive/%d0%a5%d0%bb%d0%b5%d0%b1%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5_%d0%a3%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0_9983711?fcstlength=1m&year=2023&month=2
20. Грабовська Т. О., Мельник Г. Г. Вплив біопрепаратів на продуктивність пшениці озимої за органічного виробництва. Агробіологія. 2017. № 1. С. 80–85. https://agrobiologiya.btsau.edu.ua/sites/default/files/visnyky/agrobiologiya/grabovska_1_2017.pdf
Опубліковано
2024-05-21
Розділ
МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО