Потенційна забур’яненість жита озимого залежно від попередників та способів обробітку грунту

Ключові слова: сегетальна рослинність, потенційна забур’яненість, основне обстеження, оранка, чизельний обробіток, жито озиме, соняшник, сафлор

Анотація

Мета. Проведення гербологічного моніторингу жита озимого під впливом різних попередників (соняшник та сафлор) та способів обробітку ґрунту. Методи. Польовий, статистичний, порівняльний. Результати. В статті наведено результати потенційної забур’яненості грунту перед сівбою жита озимого та дані основного обстеження посівів жита озимого в період молочно-воскової стиглості, під впливом різних попередників та способів обробітку ґрунту. В досліді висівали сорт: Хамарка. З’ясовано, що потенційна забур’яненість по попереднику соняшник була в 2 рази менше в порівнянні з попередником сафлор по чизельному обробітку на різних глибинах. Щодо основного обстеження посівів жита озимого, зафіксовано зниження забур’яненості по попереднику соняшник в 4 рази, а по сафлору зменшилося в 3 рази в порівнянні з даними потенційної забур’яненості. За час проведення обліку потенційної забур’яненості та основного обстеження виявлено до 10 видів бур’янів. Так, серед багаторічних бур’янів в основному переважали такі види сегетальної рослинності як: кульбаба лікарська (Taraxacum officinale), березка польова (Convolvulus arvensis), осот польовий жовтий (Sonchus arvénsis), пирій зелений (Elymus repens). Щодо однорічних, то найчастіше зустрічались: щириця звичайна (Amaranthus retroflexus), талабан польовий (Thlaspi arvense), мишій сизий (Setaria pumila), гірчиця польова (Sinapis arvensis) та амброзія полинолиста (Ambrosia artemisiifolia). Висновки. Основне обстеження жита озимого показало зменшення кількості забур’яненості посівів без застосування хімічних методів контролювання чисельності бур’янів і дозволяє констатувати зниження забур’яненості в три рази. Це дозволяє сказати, що жито озиме має значення по зменшенню негативного впливу засміченості посіву бур’янами та зниженню загальних показників чисельності та видового складу сегетальної рослинності.

Посилання

1. Ситник В. П. Наукове забезпечення виробництва конкурентоспроможного зерна в Україні. Особливості ведення зернового господарства України залежно від кон’юнктури ринку: зб. наук. пр. Інституту землеробства. Київ: ЕКМО, 2004. С. 3–9.
2. Kunah O. M., Pakhomov O. Y., Zymaroieva А. А., Demchuk N. I., Skupskyi R. et al. Agroeconomic and agroecological aspects of spatial variation of rye (Secale cereale) yields within Polesia and the Forest-Steppe zone of Ukraine: The usage of geographically weighted principal components analysis. Biosystems Diversity. 2018. № 26(4). Р. 276–285. doi:10.15421/011842
3. Конопля M. І., Курдюкова О. М., Мельник Н. О. Забур’яненість агрофітоценозів як екологічна проблема землеробства. Фальцфейнівські читання. Збірник наукових праць. С. 157–161.
4. Грицюк Н. та ін. Вплив обробітку ґрунту на забур’яненість посівів озимої пшениці в умовах Українського Полісся. Наукові обрії. № 5. 2020. С. 15–21. doi: 10.33249/2663-2144-2020-90-5-15-21
5. Rahman M. M. Weed management in conservation agriculture. Advances in Plants &Agriculture Research. № 7 (3). 2017. Р. 301–302. doi: 10.15406/apar.2017.07.00257.
6. Bakalova А. V., Hrytsiuk N. V., Stoliar S. H., & Tkalenko N. М. Special aspects of thedevelopment of black currant bushes depending on weediness level in the Ukrainian Рolissia. Ukrainian Journal of Ecology, 10 (4). 2020. 18–22. doi: 10.15421/2020_161
7. Фурманець М. Г., Фурманець Ю. С. Вплив систем обробітку грунту та удобрення із використанням побічної продукції та продуктивність пшениці озимої в Західному Поліссі України. Збірник наукових праць Уманського НУС. Вип. 98 (1). 2021. С. 239–246. doi: 10.31395/2415-8240-2021-98-1-239-246
8. Кривенко А. І, Почколіна С. В., Безеде Н. Г. Видовий склад бур’янів та забур’яненість посівів пшениці озимої залежно від попередників та різних систем основного обробітку ґрунту в умовах Причорномор’я. Таврійський науковий вісник. № 108, 53–62. (2019). doi: 10.32851/2226-0099.2019.108.8
9. Будьонний В. Ю., Башкатова Г. М. Потенційна забур’яненість ґрунту під час вирощування жита озимого. Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія «Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво і зберігання». 2019. Вип.2. С. 123–132.
10. Омелюта В. П., Григорович І. В., Чабан В. С. Облік шкідників і хвороб сільськогосподарських культур / за ред. В. П. Омелюти. К.:Урожай, 1986. 286 с.
11. Поліщук В. О. Вплив органічних технологій на продуктивність та фітосанітарний стан жита озимого зони Полісся України. Карантин і захист рослин. №.9–10. 2018. С. 5–8.
12. Сторчоус І. Методи контролю бур’янів у посівах пшениці озимої. Пропозиція. № 1. С. 108–110.
13. Luna J. M., Mitchell J. P., Shrestha A. Conservation tillage for organic agriculture: Evolution toward hybrid systems in the western USA. Renew. Agric. Food Syst. № 27. Р. 21–30. doi: 10.1017/S1742170511000494.
14. Писаренко В. Система органічного землеробства агроеколога Семена Антонця. 2017.
15. Кравчук М. М. Забур’яненість та продуктивність посівів пшениці озимої залежно від агротехнологій з елементами біологізації в умовах Полісся. 2018. Наукові обрії. № 7–8 (70). С. 42–49. doi: 10.33249/2663-2144-2018-70-7-8-42-49
16. Вавринович О., Качмар О. Формування конкурентоспроможності пшениці озимої щодо бур’янів у короткоротаційних сівозмінах. Вісник Львівського національного аграрного університету. Агрономія. № 17 (2). 2013. С. 37–41.
17. Кравчук М. та ін. Забур’яненість посівів озимого жита залежно від способів обробітку ґрунту в умовах переходу на органічне землеробство. Наукові горизонти. № 1. 2020. С. 39–45. doi: 10.33249/2663-2144-2020-86-1-39-45.
18. Жито озиме Secale сereale L. Інститут ролинництва ім. В.Я. Юр’єва. Національної академії аграрних наук України. URL:https://yuriev.com.ua/ua/katalogprodukcii/katalog/zhito-ozime/hamarka/
19. Будьонний Ю.В. та ін. Практикум із загального і меліоративного землеробства. Харків: ХНАУ, 2005. 286 с.
Опубліковано
2024-05-21
Розділ
МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО