Вплив відходів цукрового та консерв- ного виробництв на урожайність та якість сільсько- господарських культур

Ключові слова: відходи цукрової та консервної промисловості, норми, утилізація, внесення, сільськогосподарські культури, ґрунт, урожайність, якість

Анотація

Одним із напрямків утилізації відходів цукрової та консервної промисловостей є внесення їх у вигляді добрив під сільськогосподарські культури. При цьому важливе значення має їх вплив на урожайність та якість сільськогосподарських культур. Дослідження показали, що рівень врожайності досліджуваних культур напряму залежить від внесених відходів та їх кількості. Проаналізувавши трирічні дані, ми дійшли висновку, що дефекат та вижимки по-різному впливають на врожайність цукрового буряка та кукурудзи на зерно. Найбільшою врожайність була на варіанті зі спільним внесенням 60 т/га дефекату та вижимок і склала 350,2 ц/га цукрового буряка і 50,1 ц/га кукурудзи, що відповідно на 59 % і 89 % більше, ніж на контролі. Норма 90 т/га дефекату + 90 т/га вижимок теж була результативною і забезпечувала приріст урожайності 100,2 ц/га цукрового буряка та 20,3 ц/га зерна кукурудзи. На варіанті, де вносили по 30 т/га дефекату та 30 т/га вижимок підвищення урожайності було меншим, ніж у перших двох варіантах: цукрового буряка на 63,8 ц/га, кукурудзи на – 11,7 ц/га. Внесення одного дефекату (крім варіанту – 30 т/га), теж дає істотний приріст урожайності сільськогосподарських культур. Так, урожайність цукрового буряка збільшується відповідно на 41 та 42 %, кукурудзи − на 81 % та 82 % порівняно з контролем. На варіантах, де вносили лише вижимки, урожайність теж підвищувалась, але значно менше, ніж при внесенні дефекату та спільно дефекату та вижимок. На наш погляд причиною цього є погіршення фізичних та фізико-хімічних властивостей ґрунту, зниження вмісту доступного для рослин азоту, який поглинається мікроорганізмами для розкладу клітковини вижимок. Урожайність при внесенні самих лише вижимок коливалась від 245,1 до 269,8 ц/га – під посівами цукрових буряків, та від 28,7 до 32,8 ц/га – під кукурудзою на зерно.

Посилання

1. В. М. Писаренко, П. В. Писаренко, В. В. Писаренко Агроекологія : навч. посіб. Полтава : [б. м.], 2008. 255 c.
2. Агроекологія : Посібник / за ред. О.В. Солошенка, А.М. Фесенкою. Харків : ХНАУ, 2013. 291 с.
3. Бойко О. Г., Яворов В.М. Вплив відходів цукрового та консервного виробництв мікробіологічну активність ґрунту. Збірник наукових праць Подільсько державного аграрно-технічного університету. 2004. № 12. С. 128–135.
4. Городній М.М., Олійніченко В.Г., Бикін А.В. Ведення землеробства на біологічно-екологічних принципах з альтернативними шляхами вирішення. Науковий вісник НАУ. 1998. № 5. С. 274–285.
5. Гордієнко В.П., Сичевський С.М. Вплив різних систем обробітку на біологічну активність ґрунту. Наук. пр. Кримського державного аграрного университету. 2000. Вип. 66. С. 60–65.
6. Екологічні проблеми землеробства : підручник / за ред. В. П. Гудзя. Житомир : ЖНАЕУ, 2010. – 708 с.
7. Екологічні проблеми землеробства: навч. посібн. / за ред. І.Д. Примака. Київ : ЦУЛ, 2010. 456 с.
8. Truong L., Morash D., Liu Ya., King A. Food waste in animal feed with a focus on usefor broilers. International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture. 2019. Vol. 8. P. 417–429.
9. Шкарда М. Виробництво та застосування органічних добрив / пер. із чеш. З.К. Благовіщенський. Київ : Агропромвидат, 1995. 182 с.
10. Щурська К. О., Кузьмінський Є.В. Біоенергетика : підручник для студ. спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія». Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. 304 с.
Опубліковано
2024-05-21
Розділ
МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО