Формування насіннєвої продуктивності рослин помідора за краплинного зрошення на Півдні України

Ключові слова: помідор, схема сівби, густота рослин, врожайність, якість насіння

Анотація

Мета. Визначити вплив схеми і густоти рослин промислових сортів помідорів на формування врожайності і якості насіння за краплинного зрошення на Півдні України. Методи. Польовий, лабораторний, вимірювально-розрахунковий, порівняльний, математично-статистичний аналіз. Результати. Встановлено, що елементи безрозсадної технології вирощування насінників детермінантних сортів помідора Кумач і Ювілейний суттєво впливають на біометричні показники насіннєвих рослин, формування врожайності і якості насіння. Визначено, що за густоти з 30 до 50 тис. шт./га відзначено збільшення висоти рослин на 5,7% та зменшення числа бокових пагонів. Найбільшою насіннєвою продуктивністю характеризувався сорт Кумач (108,0 кг/га), що на 5,8% більше, ніж урожайність насіння сорту Ювілейний. Урожайність за схеми 50+90 см була на 4,8%, за 50+160 см – на 10,5% більше порівняно з широкорядною схемою з міжряддям 140 см. Вирощування насінників помідора за густоти рослин 40 тис. шт./га сприяє збільшенню насіннєвої продуктивності на 20,7%, за густоти рослин 50 тис. шт./га – на 40,8% порівняно з густотою 30 тис. шт./га. Серед варіантів досліду найбільшу врожайність насіння отримано у сорту Кумач (132,9 кг/га) за схеми сівби 50+160 см і густоти 50 тис. шт./га. Виявлена сильна прямофункціональна кореляційна залежність між урожайністю насіння з одиниці площі та виходом насіння з однієї тонни плодів (коефіцієнт кореляції становив 0,82). За збільшення густоти рослин з 30 до 50 тис. шт./га відмічено зниження енергії проростання на 4,0%, схожості насіння – на 3,2%. Висновки. У насінництві промислових сортів помідора збільшення густоти рослин промислових сортів Кумач і Ювілейний за схеми сівби 50+160 см сприяє підвищенню врожайності насіння. На посівні якості насіння схеми сівби і густота вирощування насіннєвих рослин не мають істотного впливу.

Посилання

1. Кравченко В. А., Гуляк Н. В. Підвищення ефективності селекції і насінництва овочевих рослин. Овочівництво і баштанництво. Харків : ІОБ, 2014. Вип. 60. С. 15–19.
2. Шабля О. С., Рудь В. П., Косенко Н. П. Стан та перспективи розвитку галузі овочівництва в умовах війни. Аграрні інновації. збірник наукових праць. Херсон : ОЛДІ ПЛЮС. 2023. Вип. 18. С. 136–142. DOI: https://doi.org/10.32848/agrar.innov.2023.18.19
3. Agricultural statistics. Tomatoes. Acutural statistics. https://www.fao.org/faostat/ru/#data/QCL/visualize (дата звернення 20.08.2023)
4. Рослинництво України у 2021 році. Київ: «Держкомстат». 2022. 183 с.
5. Вожегова Р. Зрошення – головний елемент сучасних агротехнологій в умовах Південного Степу України. Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. 2019. № 11(800). С. 67–74. DOI: https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201911-10
6. Губкіна Л. О., Божок Ю. О. Дроща М. В. Урожайність і якість помідора залежно від густоти рослин та способів зрошення. Сортовивчення та охорона на сорти рослин. 2012. № 3. С. 28–31. DOI: https://doi.org/10.21498/2518-1017.3(17).2012.58806
7. Писаренко П. В., Косенко Н. П., Бондаренко К. О. Вплив умов вологозабезпеченості на врожайність плодів томата за краплинного зрошення на Півдні України. Аграрні інновації : збірник наукових праць. Херсон : «ОЛДІ ПЛЮС». 2021. Вип. 4. С. 60–65. DOI: https://doi.org/10.32848/agrar.innov.2020.4.9
8. Ромащенко М. І., Шатковський А. П., Журавльов О. В., Черевичний Ю. О. Особливості режимів краплинного зрошення просапних культур. Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. 2015. № 11(2). С. 51–56.
9. Sandhu R. K., Boyd N. S., Zotarelli L., Agehara S. & Peres N. Effect of planting density on the yield and growth of intercropped tomatoes and peppers in Florida. HortScience. 2021. V. 56(2). P. 286–290. DOI: https://doi.org/10.21273/HORTSCI15567-20
10. Вожегова Р. А., Лавриненко Ю. О., Марченко Т. Ю., Бояркіна Л. В., Шарій В. О., Біднина І. О. Порівняльний аналіз формування врожайності гібридів кукурудзи різних груп ФАО за краплинного зрошення. Аграрні інновації : збірник наукових праць. 2023. Вип. 18. С. 24–31. DOI https://doi.org/10.32848/agrar.innov.2023.18.3
11. Zhai L., Xie R., Ming B., Li S., Ma D. Evaluation and analysis of intraspecific competition in maize: A case study on plant density experiment. Journal of Integrative Agriculture. 2018. V. 17. P. 2235–2244. DOI: https://doi.org/10.1016/S2095-3119(18)61917-3
12. Pangga I. B., Hanan J., Chakraborty S. Climate change impacts on plant canopy architecture: Implications for pest and pathogen management. European Journal of Plant Pathology. 2013. V. 135(3). P. 595–610. DOI: https://doi.org/10.1007/s10658-012-0118-y
13. Amundson S., Deyton D., Kopsell D. A., Hitch W., Moore A. & Sams C. Optimizing plant density and production systems to maximize yield of greenhouse-grown ‘Trust’ tomatoes. HortTechnology. 2012. V. 22(1). P. 44–48. DOI: https://doi.org/10.21273/HORTTECH.22.1.44
14. Martins D. de S.,Watthier M., Schwengber J. E., da Silva D. R, Schubert R. N. and Peil R. M. N. Planting density and number of stems for ecological crop determinate growth tomato. African Journal of Agricultural Research. 2018. V. 13(12). P. 544–550. DOI: https://doi.org/10.5897/AJAR2018.13039
15. Caradonia F., Francia E., Alfano V. & Ronga D. Grafting and plant density influence Tomato production in organic farming system. Horticulturae. 2023. V. 9. P. 669. DOI: https://doi.org/10.3390/horticulturae9060669
16. Haleema B., Rab А. & Hussain S.A. Effect of calcium, boron and zinc foliar application on growth and fruit production of tomato. Sarhad Journal of Agriculture. 2018. V. 34(1). Р. 19–30. DOI: https://doi.org/10.17582/journal.sja/2018/34.1.19.30
17. Методика дослідної справи в овочівництві і баштанництві / За ред. Г. Л. Бондаренко, К. І. Яковенко. Харків : «Основа», 2001. 369 с.
18. Вожегова Р. А., Лавриненко Ю. О., Малярчук М. П. та ін. Методика польових і лабораторних досліджень на зрошуваних землях / За ред. Р. А. Вожегової. Херсон : «Грінь Д.С.», 2014. 286 с.
19. Ушкаренко В. О., Вожегова Р. А., Голобородько С. П., Коковіхін С. В. Статистичний аналіз результатів польових дослідів в землеробстві. Херсон : «Айлант», 2013. 378 с.
20. Shanmukhi C. H, Reddy M. L. N., Rao A. V. D., Babu A. P. Effect of planting density and fertigation on growth and yield of processing tomato varieties. International Journal of Advances in Science Engineering nd Technology. 2017. V. 5(3). (Special issue-2). P. 78–81.
21. Agbna G. H. D., Dongli S., Zhipeng L., Elshaikh N. A., Guangcheng S., Timm L. C. Effects of deficit irrigation and biochar addition on the growth, yield, and quality of tomato. Scientia Horticulturae. (Amsterdam). 2017. V. 222. P. 90–101. DOI: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0304423817302790
22. Куц О. В., Головко М. О. Парамонова Т. В. Позакореневі підживлення комплексними добривами в системі удобрення томата. Овочівництво і баштанництво. Харків : «Плеяда», 2012. Вип. 58. С. 208–216.
23. Balcha K., Belew D., Nego J. Evaluation of tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) varieties for seed yield and yield components under Jimma ondition, South Western Ethiopia. Journal of Agronomy. Asian Network for Scientific Information. 2015. V. 14 (4). Р. 292–297.
24. Погорєлова В. О., Косенко Н. П. Урожайність плодів і насіння томата за краплинного зрошення на Півдні України. Таврійський науковий вісник: збірник наукових праць. Херсон : ХДАУ, 2018. Вип. 104. С. 86–92.
25. Huda Md. N., Hossain Sh., Jahan T., Ali Md. A., Hossain Md. G. Effect of planting density on growth, development and yield of Tomato (Solanum lycopersicum L.). International Journal of Biosciences. 2022. V. 21(3). September. P. 209–214. DOI: http://dx.doi.org/10.12692/ijb/21.3.209-214
26. Погорєлова В. О. Урожайність насіння томата сорту Легінь залежно від схеми посіву та удобрення в південному Степу України. Наукові доповіді НУБіП України. Київ, 2018. № 6(76). DOI: http://dx.doi.org/10.31548/dopovidi2018.06.015
Опубліковано
2023-09-27
Розділ
СЕЛЕКЦІЯ, НАСІННИЦТВО