Морфологічні параметри грибів печериці двоспорової залежно від виду біопрепаратів та термінів їхзастосування

Ключові слова: біологічні препарати, субстрат, печериця, морфологічні параметри, кліматична камера, врожайність, енергетична ефективність

Анотація

Вид біопрепарату і термін їх застосування при вирощуванні печериці двоспорової на субстраті, приготованому як у зимовий, так і літній період часу, чинилизначний вплив на морфологічні особливості будови плодових тіл. Метою роботи полягає у вдосконалення технологічних прийомів промислового вирощування грибівпечериці двоспорової на основі застосування біопрепаратів та підвищення їхньої продуктивності та екологічноїякості. Методи. В процесі виконання роботи використовувались загальнонаукові та спеціальні методи досліджень: теоретичні – обробка результатів дослідженьметодами статистичного, кореляційного аналізу; емпіричні – досліди в умовах кліматичної камери, графічнета табличне відображення результатів. Результати.Застосування біопрепаратів при вирощуванні грибівз поливом покривного ґрунту довжина ніжки за всімаваріантами за першу хвилю плодоношення коливаласяв межах від 36,2 до 40,1 мм, діаметр ніжки від 15,9 до19,0 мм, висота шапинки від 12,7 до 13,1 мм, а діаметршапинки від 45,5 до 53,4 мм. При поливі ж покривногоґрунту за другу хвилю плодоношення розмір плодовихтіл відрізнявся від грибів, отриманих з першої хвилі.Довжина ніжки за варіантами застосування біопрепаратів становила 35,8–38,2 мм, діаметр ніжки 15,9–18,4 мм,висота шапинки 11,2–12,9 мм, а діаметр капелюшкадорівнював 45,0‑48,6 мм. Таким чином, можна зробити висновок про те, що полив покривного ґрунтубіопрепаратами позитивно впливав на морфологічніособливості будови плодових тіл печериці двоспорової. Висновки. Отримані результати мають важливе практичне значення для господарств, що здійснюють вирощування грибів. Результати дослідженнядають змогу рекомендувати застосування біопрепарату «ЕМ Компост» та «Гумат калію» за дворазового поливу покривного ґрунту, що забезпечує підвищення врожайності грибів печериці двоспорової на19%. Їх застосування сприяє зростанню врожайностіта якості. Для досягнення максимальної врожайності,підвищення енергетичної цінності грибів гливи звичайної доцільно здійснювати дворазовий полив покривногоґрунту 0,05% розчином біопрепарату «ЕМ Компост».

Посилання

1. Ковальов М.М., Мостіпан М.І., Кулик Г.А. Отриманн біокомпосту за попередньою обробкою сировини ЕМ-препаратами. Аграрні інновації Рецензований науковий журнал. №3 2020. Видавничий дім «Гельветика». С. 39–44.
2. Бухало А.С., Бісько Н.А., Соломко Е.Ф. та ін. Культивування їстівних і лікарських грибів / под ред. А. С. Бухало. К.: 2011. 103 с.
3. Соловйов І.О., Мудрак С.В. Маркетингові горизонти грибного бізнесу. Маркетинг в Україні. 2005. №1. С. 18–22.
4. Вдовенко С.А. Вирощування їстівних грибів: навч. посіб. Вінниця: Нова книга, 2010. 120 с. (23–48).
5. Ковальов М.М. Ґрунтовий спосіб утилізації відпрацьованих грибних блоків за попередньою обробкою ЕМ препаратами. Аграрні інновації Рецензований науковий журнал. №4 2020. Видавничий дім «Гельветика», С. 51–59.
6. Ільчук Р. В., Дидів І. В., Дидів О. Й., Сидорчук С. І. Печериця двоспорова: біологія і технологія вирощування: навч. посіб. Львів: ЛНАУ, 2018. 156 с. (8–17).
7. Дудка І. А., Бісько Н. А., Білай В. П. Культивування їстівних грибів. Київ: Урожай, 2012. 158 с.
8. Дудка І. А., Вассер С. П. Гриби: довідник міколога і грибника. Київ: Наукова думка, 2007. 535 с.
9. Ковальов М. М., Резніченко В. П. Розроблення енергозаощаджуючої технології вирощування гливи звичайної за рахунок використання ЕМ-препаратів Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Сільськогосподарські науки. Вип. 108. Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. 34–38.
10. Никодем Саксон. Інтенсивне вирощування печериць. Познань-Київ: 2007. 135 с.
11. Холодний спосіб підготовки солом’яних субстратів за допомогою ЕМ-препаратів: пат. 142316 Україна: МПКA01B 79/00 (2006.01);заявл. 24.12.2019; опубл. 25.05.2020, Бюл. № 10.
12. Alan L. Wright, Tony L. Provin, Frank M.Hons, David A. Zuberer, Richard H. White Nutrient accumulation and availability in compost – amended turfgrass soil. Journal of Hortscience 2007. Vol. 42. Оctober, P. 1473–1477.
13. Cerutti A.K., Beccaro G.L., Bounous G., Bagliani M., Gioelli F., Balsari P. Evaluation of the sustainability of swine manure fertilization in orchard through ecological footprint analysis: results from a case study in Italy. Journal of Cleaner Production. 2011. Т. 19. № 4. С. 318–324.
14. Chen L., Zhang J. B., Zhao B. Z., Xin X. L., Zhou G. X., Tan J. F., Zhao J. H. Carbon mineralization and microbial attributes in straw-amended soils as affected by moisture levels. Pedosphere. 2014. Т. 24. № 2. С. 167–177.
15. Бандура І.І., Бісько Н.А., Хареба В.В., Куц О.В., Хареба О.В., Цизь О.М., Кулик А.С. Методика наукових досліджень у грибівництві. За ред. докт. с.-г. наук, проф., академіка НААН України Хареби В.В. Інститут овочівництва і баштанництва НААН. Київ, 2022. 128 с.
16. Методика проведення експертизи сортів рослин групи овочевих, картоплі та грибів на відмінність, однорідність і стабільність / за ред. Ткачик С. О. 2-ге вид., випр. і доп. Вінниця: ФОП КорзунД. Ю., 2016. 1145 с. (1105–1117).
17. Яровий А. Т., Страхов Є. М.. Багатовимірний статистичний аналіз: начально-методичний посібник для студентів математичних та економічних фахів. Одеса: Астропринт, 2015. 132 с.
18. Грибівництво : практикум для студентів вищих закладів освіти I–IV рівнів акредитації, які навчаються за освітньопрофесійними програмами бакалавр і магістр спеціальностей «Агрономія» та «Садівництво і виноградарство» / Г.І. Латюк, Л.М. Попова. – Одеса : Астропринт, 2021. – 140 с. (16–24).
19. Цизь О. М. Культивування їстівних грибів: монографія. Київ: Центр учбової літератури, 2014. 276 с. (32–75).
20. Барна М.Ю. Кон’юктура ринку грибної продукції. Вісник національного лісотехнічного університету України. 2010. Вип. 20.11. С. 97–101.
21. Дятлов В.В. Хімічний склад печериць різного морфологічного стану. [Електронний ресурс] Збірник ХДУХТ. Харків, 2008. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Pt/ 2008_1/08_1_6.htm
22. Zied D.C., Pardo-Giménez A.(Eds.). Edible and medicinal mushrooms: technology and applications. John Wiley & Sons. 2017. 585 p.
Опубліковано
2023-09-27
Розділ
МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО