Вплив рубок догляду на формування конструктивних властивостей полезахисних лісових смуг в умовах НДГ «Агрономічне»

Ключові слова: захисні лісонасадження, доглядові рубання, освітленість, зімкнутість пологу, підріст, підлісок

Анотація

Правильний підхід до проведення рубок доглядудопомагає оптимізувати формування конструктивнихвластивостей полезахисних лісових смуг. Проведеннясвоєчасного догляду дозволяє створити стійкі, функціональні та екологічно цінні захисні ліси, які здатні виконувати важливу роль у збереженні природи, захистіґрунту, зменшенні ризику стихійних лих і покращенніякості прилеглих сільськогосподарських земель.Мета. Провести аналіз різних методів зрідження припроведенні рубок догляду на формування та зміну конструктивних властивостей полезахисних лісових смугрізних конструкцій.Методи. Дослідження проводилися шляхом оцінкилісівничих і меліоративних показників полезахиснихлісових в умовах НДГ «Агрономічне»Результати. Встановлено, що лісові смуги ажурноїконструкції (ПП № 1,2,4) мають різні величини освітленості ґрунту, що в першу чергу пов’язано з їх породнимскладом та величиною вибірки. Найменше вплинули наосвітленість рубки догляду в дубових-кленових (кленсріблястий) насадженнях, де освітленість становить260 лк (ПП № 3) та дубово-кленових (клен-явір) – 280 лк(ПП № 7). Значних змін у надґрунтовому покриві ажурних лісових смуг різного породного складу після проведених заходів не спостерігається.У пошуках ефективніших методів боротьбиз пеньковою поросллю позитивні результати булоотримано в дослідах із застосування хімічних речовин.Найпоказовіший результат із застосуванням гербіцидів,а саме раундапу, було отримано на обліковій площадці№ 2, де частка сухостійної (відмерлої) порослі знаходилася в межах 69–91% від її загальної кількості.Незадовільний результат зафіксовано на обліковій площадці № 4, де частка відмерлої порослі склала51–71% від загальної кількості. Висновки. Освітленість під пологом насадженьзалежить від породного складу, конструкції, інтенсивності зрідження та ажурності вертикального профілюлісових смуг. Якщо ажурність вертикального профілюсмуги становить до 20%, освітленість різко зростає, алепотім стабілізується на рівні 14,3–19,8% від відкритогополя, що приблизно дорівнює 280–370 лк. Застосуванняраундапу в одноразовій обробці з дозою внесення 7 л/гаможе призвести до знищення до 69% порослі кленапольового, який проявляє певну стійкість до цього гербіциду, та більш ніж 80% інших деревних і чагарниковихпорід.

Посилання

1. Гладун Г.Б. Захисні лісові насадження: проектування, вирощування, впорядкування. Х. : Нове слово, 2005. 390 с.
2. Гладун Г.Б. Ландшафтно-екологічні засади лісових меліорацій агроландшафтів України. Науковий вісник НАУ. К., 2000. Вип. 25. С. 257–261.
3. Пилипенко О.І., Малюга В.М., Штофель М.О., Юхновський В.Ю., Строчинський А.А. та ін. Інструктивні вимоги з лісомеліоративного впорядкування захисних лісових насаджень. К. : Держкомлісгосп, 2000. 74 с.
4. Пилипенко О.І., Юхновський В.Ю., Гукасова Г.О., Озірський О.М., Радучич М.І., Ситник О.С., Урлюк Ю.С. Методологічні основи і методи досліджень у захисному лісорозведенні. Науковий вісник НАУ. К., 2006. Вип. 100. С. 242–249.
5. Поліщук О.П. Вплив інтенсивності зрідження лісових смуг на освітленість надґрунтового покриву. Науковий вісник НАУ. К., 2006. Вип. 103. С. 286–290.
6. Поліщук О.П. Підвищення захисних властивостей лісових смуг лісівничими заходами. Науковий вісник НАУ. К., 2006. Вип. 96. С. 245–249.
7. Поліщук О.П. Вплив полезахисних лісових смуг, пройдених рубками догляду різної інтенсивності на розподіл снігу в умовах Правобережного Лісостепу. Конф. наук.-педагог. працівників, наук. співроб. і асп. та 60-а ювіл. студент. наук.-вироб. конф., 11-12 квітня 2006 р. : тези доп. К., 2006. С. 56–57.
8. Юхновський В.Ю. Лісоаграрні ландшафти рівнинної України: оптимізація, нормативи, екологічні аспекти. К. : Інститут аграрної економіки, 2003. 273 с.
9. Юхновський В.Ю., Поліщук О.П. Нормативи зріджень полезахисних лісових насаджень. Науковий вісник НАУ. К., 2007. Вип. 106. С. 275–279.
10. Matusiak M. V. Оptimization of oak tree stands growing in conditions of Vinnytsia region. Сільське господарство та лісівництво. 2019. № 4 (15). С. 161–172.
11. Neyko, I. Yurkiv, Z. Matusiak, M. Kolchanova, O. The current state and efficiency use of in situ and ex situ conservation units for seed harvesting in the central part of Ukraine. Folia Forestalia Polonica, Series A – Forestry. 2019. Vol. 61 (2). Р. 146–155
12. Vasylevskyi O., Neyko І., Yelisavenko Y., Matusiak M. Сharacteristics of natural oak forests of in se «Кhmilnytske lisove hospodarstvo» and implementation of measures for their regeneration. Scientific Horizons, 24 (2), P. 37–46.
Опубліковано
2023-09-27
Розділ
МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО