УРОЖАЙНІСТЬ РІЗНИХ СОРТІВ ЯЧМЕНЮ ОЗИМОГО В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ

Ключові слова: ячмінь озимий, сортовипробовування, врожай зерна, грибні хвороби.

Анотація

Метою роботи є дослідження з випробовування сучасних і нових сортів ячменю озимого у посушливих умовах південного Степу України, що має велике значення, оскільки вирішує проблему нарощування обсягів валового виробництва зерна. Методи. Дослідження проводились в 2019–2021 рр. на демонстраційно-випробувальних ділянках Інституту зрошуваного землеробства (нині Інститут кліматично орієнтованого сільського господарства) НААН з сортами ячменю озимого вітчизняної селекції, із яких 9 Селекційно-генетичного інституту Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення НААН і 8 Миронівського інституту пшениці НААН за методикою польових і лабораторних досліджень Інституту зрошуваного землеробства НААН. Результати досліджень. Встановлено, що навіть за вирощування ячменю озимого по чорному пару, врожайність всіх сортів значно коливалась за роками, що було обумовлено їх реакцією на погодні умови конкретного року. Найбільш стійкими до несприятливих погодних умов та менше реагували на стресові фактори і формували стабільну за роками врожай зерна були сорти Дев’ятий вал, Презент та Скарб Пальміри. У середньому за три роки досліджень вказані сорти забезпечували і саму високу врожайність зерна – 6,47, 6,37 і 6,34 т/га відповідно. Найнижчу врожайність за несприятливих погодних умов зібрано на сортах Лідер та Гордість Пальміри, у яких вона склала 5,40 і 5,45 т/га. Висока продуктивність сорту Дев’ятий вал значною мірою обумовлена стійкістю його до грибних захворювань. Висновки. В Україні понад 50 % урожайного потенціалу ячменю озимого є невикористаним резервом сучасних сортів. Крім того стійкість сортів до фітопатогенів – це найдоступніший технологічний, рентабельний та екологічно безпечний захід. Отже, за рахунок повнішої реалізації потенціалу нових сортів можна значно підвищити рівень урожайності культури.

Посилання

1. Гармашов В. М., Селіванов А. М., Калус Ю. О. Вплив метеорологічних факторів на врожай ярого ячменю в південному Степу Української Радянської Соціалістичної Республіки. Вісник сільськогосподарських науки. 1983. № 10. С. 27–30.
2. Шевченко А. І., Животков Л. О., Барсук Г. Ю. та ін. Основні рекомендації щодо сівби озимого ячменю та догляду за його посівами. Агроном. 2003. Серпень. С. 80–82.
3. Вожегова Р. А., Лавриненко Ю. О., Заєць С. О. та ін. Технології вирощування зернових, технічних, кормових культур і картоплі на зрошуваних землях півдня України: Науково-практичні рекомендації. Херсон: Грінь Д. С. 2013. 56 с.
4. Лінчевський А. А. 95 років селекції ячменю в Селекційно- генетичному інституті. Збірник наукових праць Селекційно генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення. Одеса, 2012. Вип. 20(60). С. 66–83.
5. Орлюк А.П. Теоретичні основи селекції рослин. Херсон: Айлант. 2008. 572 с.
6. Здор А. С. Орієнтуємось на нові сорти. Насінництво. 2009. № 2. С. 3–4.
7. Каталог нових сортів та гібридів Селекційно- генетичного інституту. Одеса, 2008. 128 с.
8. Лінчевський А. Насіння ячменю під урожай 2001 року. Пропозиція. 2000. № 10. С. 36–38.
9. Лінчевський А. А. Селекція ячменю в Україні. Вісник аграрної науки. 2000. № 12. С. 39–40.
10. Каражбей Г. Стан та перспективи ячменю озимого на насіннєвому ринку України. 2018. URL: https://infoindustria. com.ua/stan-ta-perspektivi-yachmenyu-ozimogo- na-nasinnyevomu-rinku-ukrayini/
11. Реєстр сортів рослин України на 2000 рік. Державна комісія України по випробуванню та охороні сортів рослин Міністерства Агропромислового комплексу України. Частина 1: Зернові, круп’яні, зернобобові, олійні, технічні, прядивні, кормові, овочеві, баштанні культури та картопля. Київ, 1999. 97 с. 12. Державний реєстр сортів рослин придатних для поширення в Україні на 2021 рік. Київ, 2021. Реєстр чинний станом на 11.02.2021.
13. Заєць С. О., Онуфран Л. І. Продуктивність сортів ячменю озимого на зрошуваних землях залежно від попередника та фону азотного живлення. Зрошуване землеробство. 2016. Вип. 66. С. 31–34.
14. Заєць С. О., Кисіль Л. Б., Гальченко Н. М. Врожайність сучасних сортів ячменю озимого за різних строків сівби і застосування регуляторів росту в умовах зрошення. Зрошуване землеробство. 2019. Вип. 72. С. 72–76.
15. Гамаюнова В. В., Кувшинова А. О. Вплив біопрепаратів на формування врожайності сортів ячменю озимого в умовах Південного Степу України. Сучасні наукові дослідження на шляху до Євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму, 21–22 червня 2019 р. Таврійський Державний аграрний університет ім. Д. Моторного. Мелітополь, 2019. Ч. 1. С. 115–117.
16. Гирка А. Д., Сидоренко Ю. Я., Ільєнко О. В., Гирка Т. В. Реалізація потенціалу продуктивності сучасних сортів ячменю ярого в умовах зміни клімату. Бюлетень Інституту зернового господарства. 2011. № 40. С. 114–119.
17. Ярчук І. І., Божко В. Ю. Вплив строків сівби на перезимівлю та врожайність сортів ячменю озимого в умовах північного Степу України. Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. 2012. № 2. С. 43–46.
18. Степаненко Т. Україна зернова. Пропозиція. 2005. № 8–9. С. 28–32.
19. Заєць С. О. Технологічні заходи підвищення врожаю та покращення якості зерна ячменю озимого в умовах зрошення. Зрошуване землеробство. 2014. Вип. 62. С. 52–55.
20. Заєць С., Найдьонова В., Найдьонов В., Ніжеголенко В. Кращі сорти зернових культур для умов богари та зрошення півдня України. Пропозиція. 2006. № 2. C. 49–52.
21. Каталог сортів та гібридів. Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення. Одеса, 2019. 188 с.
22. Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні на 2018 р. Міністерство аграрної політики та продовольства України. Київ, 2018. 415 с.
23. Ушкаренко В. О., Вожегова Р. А., Голобородько С. П., Коковіхін С. В. Статистичний аналіз результатів польових дослідів у землеробстві. Херсон: Айлант. 2013. 403.
Опубліковано
2023-08-30
Розділ
МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО