МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ УРОЖАЙНОСТІ ГОРОХУ ПІДЗИМОВОЇ СІВБИ

Ключові слова: горох, продуктивність, система удобрення, агрономічна ефективність.

Анотація

Мета. Вивчити ефективність різних доз мінеральних добрив при внесенні під горох підзимової сівби в посушливих умовах Південного Степу. Методи. В тимчасових дослідах впродовж 2020–2023 рр. досліджували вплив систем удобрення на формування урожайності гороху підзимової сівби. Горох сорту Ендуро висівали кожного року 20 жовтня сівалкою «Клен-1,5 С» з міжряддям 15 см, нормою висіву 1,2 млн./га, розміром ділянки 10х1,5 м; попередник пшениця озима м'яка. Повторність – чотирьохкратна. Результати. Середній за варіантами добрив урожай зерна гороху підзимової сівби за роками досліджень був наступний: 2021 р. – 3,98 т/га (+45,9% до варіанту без добрив); 2022 р. – 1,87 т/га (+24,6%) та 2023 р. – 3,95 т/га (+60,6%). Ефективність впливу добрив на формування врожаю гороху озимого визначалася видом удобрення та умовами вологозабезпеченості вегетаційного періоду: в середньому за роки досліджень найбільші прирости урожаю отримали при використанні повного мінерального добрива N30P40K40 та N45P40K40, 66,4% і 59,6%; внесення фосфорно-калійних добрив дозою P40K40 забезпечило підвищення урожайності на 1,22 т/га (54,7%); ефективність азотно – калійних добрив порівняно вище за азотно – фосфорні на 6,1% та 7,6% відповідно дозам азоту 30 кг/га та 60 кг/га. Встановлено: додатковий вихід зерна з одиниці площі на одиницю діючої речовини добрив зменшується із зростанням дози внесення мінерального добрива; окупність 1 кг д.р. мінерального азоту при його внесенні як моно добрива вища за повне мінеральне добриво з відповідною дозою азоту; агрономічна ефективність систем удобрення залежить від опадів за періодами росту і розвитку гороху підзимової сівби. Висновки. Внесення мінеральних добрив при посіві гороху підзимової сівби в посушливих умовах Південного степу сприяє підвищенню продуктивності культури. Найбільші прирости урожаю зерна (1,48–1,33 т/га) отримані при використанні повного мінерального добрива N30-45P40K40. Середня за три роки агрономічна ефективність азотних добрив в ряду N30 – N45 – N60 складала 18,7–14,7–11,5 кг зерна на одиницю діючої речовини, а в ряду N30P40K40 – N45P40K40 – N60P40K40 – 13,4–10,6–9,5. Продуктивність гороху підзимової сівби та ефективність дії мінеральних добрив визначається вологозабезпеченістю періодів вегетації (r=0,89; 0,62; 0,65). Чим більша доза внесення мінеральних добрив, тим більший вплив на їх ефективність мають опади осіннього періоду, причому при використанні лише азотних добрив частка впливу опадів зростає у 4,2 рази при переході з N30 до N60, а при переході з N30P40K40 до N60P40K40 – в 1,8 рази.

Посилання

1. Івус Г.П., Гончарова Л.Д., Косолапова Н.І. Просторово – часове розподілення атмосферних опадів в Одеському регіоні на початку ХХІ століття. Український гідрометеорологічний журнал. 2018. № 22. С.16–27.
2. Гончарова Л.Д., Прокоф᾽єв О.М. Клімато- географічні особливості розподілу опадів на території України в осінній період. Екологічні науки. 2021. № 2 (35). С. 94–98. DOI https://doi. org/10.32846/2306-9716/2021.eco.2-35.16
3. Вожегова Р.А., Нетіс І.Т., Онуфран Л.І., Сахацький Г.І. Зміна клімату та проблеми юридизації Південного степу України. Аграрні інновації. 2021. № 7. С.16–20. DOI: https://doi.org/10.32848/agrar.innov.2021.7.3
4. Бурикіна С.І., Цуркан О.І. Тенденції сучасної зміни агрокліматичної ситуації на території степової чорноземної зони Півдня України. Таврійський науко- вий вісник. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Випуск 111. С. 29–43. DOI https://doi. org/10.32851/2226-0099.2020.111.4
5. Climate, agriculture and food security: A strategy for change. Alliance of the CGIAR Centers, 2009. 45 p.
6. Гончаров О. Горох на морозі: незвичайні технології для звичайних сортів. URL: http://mbv.org.ua/ Peas_in_the_cold
7. Озимий горох НС Мороз. Південь. Агролідер. URL: www.ug...-agrolider.com.ua
8. Козак Г. Озимий горох – гідна альтернатива ярому. Пропозиція. 2019. № 5. С. 52–55.
9. Тонкощі вирощування озимого гороху. Інтерв’ю з Ігорем Карабановим. Агроном. 2018. URL: https://www.agronom.com.ua/igor-karabanovvlasnyk- tov-nvk-rostok-kiv/
10. Коблай С.В. Адаптивний потенціал різних за морфо типом сортів гороху. Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції, 3 листопада 2016 р. м. Київ. "Світові рослинні ресурси: стан і перспективи розвитку". Український Інститут експертизи сортів рослин. Вінниця. Нілан-ЛТД. 2016. С. 38–40.
11. Андрушко М. О. Формування продуктивності гороху залежно від елементів системи удобрення. Міжвідомчий тематичний науковий збірник "Передгірне та гірське землеробство і тваринництво". Львів-Оброшине, 2019. Випуск 66. С. 8–20. DOI: http://phzt-journal.isgkr.com.ua/ua-66/1.pdf
12. Vessey J.K. Cultivar differences in assimilate partitioning and capacity to maintain N2 fixation rate in pea during podfilling. Plant and Soil. 1992. 139: 185–194. 13. Figueira E. Pea Cultivation in Saline Soils: influence on Nitrogen Nutrition. In : Khan M., Zaidi A., Mussarat J. (eds) Microbial Strategies for Crop Improvement. Springer, Berlin:Heidelberg. 2009. P. 267–286. htpps:// doi. org/10.1007/978-3-642-01979-1_13.
14. Андрушко М.О. Вплив елементів системи удобрення на врожайність гороху. Інститут сільського господарства Карпатського регіону. Матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Актуальні проблеми агропромислового виробництва України». 14 листопада 2019 р. Львів – Оброшине. 2019. С.3-4.
15. Дворецька С., Любчич О. Мінеральне живлення гороху. Пропозиція. 2016. № 11. С. 66–72.
16. Єремко Л.С., Гангур В.В., Киричок О.О., Сокирко Л.П. Мінеральне живлення як фактор підвищення фото- синтетичної продуктивності та урожайності посівів гороху. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2019. № 3. С .50–56.
17. Камінський В.Ф., Сокирко Д.П., Гангур В.В. Вплив технологічних прийомів на формування продуктивності гороху в умовах Лівобережного Лісостепу України. Таврійський науковий вісник. 2021. № 117. С. 73–79. Doi https://doi.org/10.32851/2226-0099.2021.117.10.
18. Телекало Н.В. Вплив комплексу технологічних прийомів на вирощування гороху посівного. Сільське господарство та лісівництво. 2019. № 13. С. 84–93.
19.Центило Л.В. Функціонування азотфіксувального симбіозу та продуктивність гороху за різних рівнів удобрення. Сільськогосподарська мікробіологія. 2016. Вип. 24. С. 37–42.
20. Faligowska A., Kalembasa S., Kalembasa D., Panasiewicz K., Szymańska G., Ratajczak K., Skrzypczak G. The Nitrogen Fixation and Yielding of Pea in Different Soil Tillage Systems. Agronomy. 2022. 12(2):352. https://doi.org/10.3390/agronomy12020352.
21. Hu F., Tan Y., Yu A., Zhao C., Coulter J.A., Fan Z., Yin W., Fan H., Chai Q. Low N Fertilizer Application and Intercropping Increases N Concentration in Pea (Pisum sativum L.) Grains. Frontiers in Plant Science. 2018. 9:1763. doi: 10.3389/fpls.2018.01763
22. Lithourgidis A.S., Vlachostergios D.N., Dordas C.A., Damalas C.A. Dry matter yield, nitrogen content, and competition in pea-cereal intercropping systems. European Journal of Agronomy. 2011. 34: 287–294.
23. Lykhochvor V., Andrushko M., Andrushko O. Іnfluence of variety, elements of the fertilization system, sowing rates of seeds on the pea yield (Pisum sativum). Folia pomeranae universitatis technologiae stetinensis. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 2020. Wydanie 355(54)2. Pp. 23–30. DOI: 10.21005/AAPZ2020.54.2.03
24. Neugschwandtner R.W., Kaul H.-P. Nitrogen uptake, use and utilization efficiency by oat-pea intercrops. Field Crops Research. 2015. 179: 113–119.
Опубліковано
2023-08-30
Розділ
МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО