ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕГРАДАЦІЇ ҐРУНТІВ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Ключові слова: ґрунтознавство, водна ерозія, осушені землі, меліорація, родючість.

Анотація

Мета. Проведення аналізу вивченості деградації ґрунтів Івано-Франківської області. Завдання: проаналізувати ступінь вивчення деградації ґрунтів в Івано- Франківській області. Об’єкт досліджень: деградація ґрунтів Івано-Франківської області. Предмет досліджень: історія вивчення деградації ґрунтів Івано-Франківської області. Методи. Методологічну основу досліджень становлять наступні методи: історичний, хронологічний, картографічний, порівняльно-географічний. Результати дослідження. Вивчення деградаційних процесів на території Івано-Франківської області протягом останніх трьохсот років неодноразово ставали об’єктом наукових та прикладних досліджень. Перші наукові відомості про деградацію ґрунтів відносяться до польсько-австрійського періоду – початку XVIII століття. В цей час були створені організації по осушенню перезволожених заболочених ґрунтів, вапнуванню кислих ґрунтів. Після проведення великомасштабних ґрунтових обстежень в 50–60 роках минулого століття зростав інтерес до вивчення ґрунтів та їх деградації. В цей період визначені види деградованих ґрунтів (еродованих, заболочених, зруйнованих гірничими виробками тощо), їх поширення і площа. Проводились дослідження перезволожених і заболочених ґрунтів та їх деградація під впливом меліоративних робіт. На сучасному етапі особлива увага науковців присвячена проблемі водної ерозії ґрунтів та запобігання її негативних наслідків. Висновки. Незважаючи на значний вклад науковців у дослідження ґрунтів області, вивчення деградаційних процесів є недостатнім і залишається актуальним. Накопичені знання є основою для подальшого визначення причин виникнення деградаційний процесів, ступеня їх прояву, розробки ефективних меліоративних і ґрунтоохоронних заходів.

Посилання

1. Мазник Л. В., Позняк С. П. Генетико-географічні дослідження ґрунтів Західних областей України: монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. 244 с. 2. Тихоненко Д. Г., Вергунов В. А., Горін М. О., Новосад Н. М. Ґрунтознавство в Україні: історія та сучасність: монографія; За ред. Д. Г. Тихоненка з передмовою. Х.: Майдан, 2016. 300 с.
3. Лукач О. Історичні аспекти вивчення ерозії ґрунтів у Західному регіоні України. Вісник Львівського університету. Серія географічна, 2013. № 44. С. 178–185.
4. Гнатишин Г.Б. З історії дослідження ґрунтів Західної України. Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Спеціальний випуск. Книга друга. Харків, 2002. С. 37–39.
5. Соловей Г.М. Протиерозійні заходи у землеробстві Карпатського регіону: історичний аспект. Емінак: наук. щоквартальник. 2017. № 4 (20). Т. 2. С. 148–151.
6. Андрущенко Г. О. Ґрунти західних областей УРСР. Львів – Дубляни, 1970. 184 с.
7. Пантелеймонов А.І. Діагностичні ознаки для якісної оцінки осушених перезволожених ґрунтів Передкарпаття. Генезис, географія і екологія ґрун- тів. Львів. Вид-во „Простір М», 1998. С. 261–265.
8. Козловський Б. І. Меліоративний стан осушуваних земель західних областей України. Львів: Євросвіт, 2005. 420 с.
9. Ващик С. М. Екзогенні процеси на меліорованих агроландшафтах Прикарпаття в сучасних умовах. Вісник Львівського національного аграрного ун-ту: землевпорядкування і земельний кадастр, 2010. № 16. С. 45–52.
10. Волощук М. Д., Карбівська У. М., Мількевич С. Я., Мельник І. Д. Моніторинг показників осушених земель Центрального Прикарпаття. Вісник Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. Серія: Біологія. Івано-Франківськ, 2011. Вип. ХV. С. 11–20.;
11. Карбівська У. М. Мельник І.Д. Сучасний стан осушених земель Івано-Франківської області та перспективи їх використання. Вісник ПНУ ім. В. Стефаника. Серія: Біологія. Івано-Франківськ : Гостинець, 2008. Вип. Х. С. 56–62.
12. Волощук М. Д. Історія розвитку ґрунтознавства і агрохімії на Прикарпатті. Науково-освітні здобутки кафедри агрохімії і ґрунтознавства до 10 річчя заснування. Івано-Франківськ, 2011. С. 9–14.
13. Калуцький І. Ф., Олійник В.С. Стихійні явища в гірсько-лісових умовах Українських Карпат (вітровали, паводки, ерозія ґрунту). Львів : Камула, 2007. 240 с.
14. Волощук М.Д., Турак О.Ю., Соловей Г.М. Ерозійна деградація дерново-підзолистих поверхнево оглеєних ґрунтів центрального Передкарпаття. Агрохімія і ґрунтознавство : міжвід. темат. наук. зб. Миколаїв : ТОВ «Смугаста типографія», 2014. Спец. випуск. До ІХ з’їзду УТҐА, кн. 3 : Ґрунтознавство і меліорація ґрунтів. С. 68–70.
15. Волощук М. Д. Ерозія ґрунтів на території Карпатського регіону і заходи щодо їх запобігання. Збірник наукових праць: Охорона ґрунтів. Київ, 2014. Вип. 1 : З нагоди 50-річчя агрохімічної служби України. С. 208–211.
16. Турак О. Ю. Ерозія ґрунтів на території Прикарпаття. Збірник наукових праць Національного аграрного університету. Київ: ЕКМО, 2005. Вип.1 С. 154–162.
17. Турак О. Ю., Соловей Г.М. Кількісна і якісна характеристика еродованих земель та їх групування. Вісник Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника. Серія Біологія. Івано-Франківськ: Гостинець, 2008. №12 С. 152–158.
18. Волощук М.Д., Гілецький Й.Р. Водно-ерозійні процеси у природних комплексах Українських Карпат: монографія. Івано-Франківськ: Симфонія, 2022. 124 с.
Опубліковано
2023-07-05
Розділ
СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО