ФОТОСИНТЕТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯЧМЕНЮ ОЗИМОГО ЗАЛЕЖНО ВІД ОСОБЛИВОСТЕЙ СОРТУ ТА БІОПРЕПАРАТІВ

Ключові слова: сорти ячменю, площа листкової поверхні, чиста продуктивність фотосинтезу, фотосинтетичний потенціал, оптимізація живлення.

Анотація

Мета. Визначити фотосинтетичну активність ячменю озимого за результатами досліджень. Встановити вплив на її складові проведених упродовж 2016–2019рр. біологічних особливостей сорту та оптимізації живлення. У дослідженнях застосували ресурсозберігаючу систему живлення, яка базується на використанні сучасних біопрепаратів для позакореневих підживлень в основні періоди вегетації. Методи. Вирощували сорти ячменю озимого на чорноземі південному на дослідних полях Навчально – науково практичного центру Миколаївського НАУ, що має середню забезпеченість рухомим азотом та підвищену фосфором і калієм. Висівали ячмінь озимий після гороху. Дослід двофакторний: фактором А – слугували сорти: Достойний (st), Валькірія, Оскар та Ясон; Фактор В – біопрепарати для проведення підживлень – Азотофіт, Мікофренд, Меланоріз та Органік-баланс. Дослідження з останнім біопрепаратом проведено впродовж останніх двох років 2017–2019. Вивчали ростові процеси рослин. У даній статті наведено результати досліджень з визначень площі листкової поверхні рослин сортів ячменю озимого, чистої продуктивності фотосинтезу та фотосинтетичного потенціалу посіву в динаміці за основними фазами вегетації. Усі елементи технології, відбори зразків рослин, їх визначення, проводили згідно методичних рекомендацій та ДСТУ. Результати. За результатами трирічних досліджень з ячменем озимим (вирощували чотири сорти) з оптимізації живлення рослин на засадах ресурсозбереження встановлено, що проведення позакореневих підживлень сучасними біопрепаратами, позитивно впливало на ростові процеси рослин ячменю, зокрема призводило до збільшення площі листкової поверхні та посилення їх фотосинтетичної діяльності. Мінеральні добрива під ячмінь не вносили, адже сівбу культури проводили після вирощування гороху. Усі складові, які визначають фотосинтетичну активність рослин, а саме: площа листкової поверхні, чиста продуктивність фотосинтезу та фотосинтетичний потенціал посіву, за впливу оптимізації живлення також оптимізувались порівняно з контролем (за обробки посіву рослин водою). Визначено, що максимальної величини площа листкової поверхні рослин усіх досліджуваних сортів ячменю озимого досягла у період колосіння. Проведення позакореневих підживлень біопрепаратами двічі за вегетацію у фази весняного кущення та на початку виходу рослин у трубку збільшувало цей показник порівняно з одноразовою обробкою в першу фазу. Найбільш впливовими на збільшення всіх досліджуваних чинників фотосинтетичної діяльності виявилося використання для підживлень Азотофіту і Органік-балансу. Із взятих на вивчення сортів більшою мірою на це реагували Оскар і Валькірія. Між площею листкової поверхні досліджуваних сортів ячменю озимого та рівнями врожайності зерна встановлено тісні кореляційно-регресійні залежності. Висновки. Встановлено, що оптимізація живлення позитивно позначалась на всіх складових, що характеризують роботу фото синтезуючих процесів рослин: зокрема, площі їх асиміляційної поверхні. Цей показник залежав і змінювався від впливу біопрепарату, використаного для підживлень, фази та кількості проведених підживлень, особливостей сорту, погодних умов року вирощування.

Посилання

1. Чайка О.В., Лапа С.В., Тимощук Т.М., Грицюк Н.В. Дослідження ефективності застосування біопрепарату мікро–1 проти хвороб ячменю ярого в умовах полісся. Science Rise: Biological Science. 2017. Вип. 2 (5). С. 34–37.
2. Молдован В.Г., Молдован Ж.А., Собчук С.І. Вплив способів мінерального живлення на формування продуктивності сої в умовах Лісостепу Західного. Наукові горизонти «Scientific Horizons». 2018. № 1. С. 56–63.
3. Касаткіна Т.О., Гамаюнова В.В. Перспективи та особливості вирощування ячменю ярого на Півдні України. Наукові горизонти «Scientific Horizons». 2018. №7-8 (70). С. 131–138.
4. Середа І. І. Площа листкової поверхні та фотосинтетичний потенціал рослин пшениці озимої залежно від умов вирощування. Бюлетень Інституту зернового господарства. 2011. № 40. С. 144–147.
5. Гамаюнова В. В., Москва І. С. Вплив регуляторів росту на площу листкової поверхні рижію ярого. Вісник «Аграрної науки Причорномор’я». 2017. №3 (95). С. 82–92.
6. Жемела Г. П., Шевніков Д. М. Фотосинтетична продуктивність посівів пшениці твердої ярої залежно від мінеральних добрив та біопрепаратів. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2013. №3. С. 36-40.
7. Гамаюнова В. В., Гаро І. М. Фотосинтетична діяльність ріпаку озимого залежно від основного обробітку грунту, строку і способу сівби. Вісник Сумського НАУ. Серія «Агрономія і біологія». Суми, 2017. Вип. 2 (33). С. 124–128.
8. Лень О. І. Формування асимілюючої поверхні та її вплив на продуктивність ячменю ярого за різних технологій вирощування. Вісник Полтавської держав- ної аграрної академії. 2009. №1. С. 119–121.
9. Гамаюнова В. В., Литовченко А. О. Реакція сортів пшениці озимої на фактори та умови вирощування в зоні Степу України. Вісник ХНАУ: збірник наукових праць Харківського НАУ. Серія «Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво і зберігання». 2017. №1. С. 43–52.
10. Дідора В. Г., Баранов А. І., Ступніцька О. С. Формування фотосинтетичного апарату сої залежно від норм та строків посіву в умовах Полісся України. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія : Агрономія і біологія. 2013. № 3. С. 138–141.
11. Рябчун Н. І. Фотосинтез та врожайність зернових культур. Пропозиція. 2013. URL: http://propozitsiya. com/ua/fotosintez-ta-vrozhaynist-zernovih-kultur
12. Дідора В. Г., Ступніцька О. С. Фотосинтетична активність та урожайність сої залежно від елементів технології вирощування в умовах Полісся України. Вісник Житомирського національного агроекологічного університету: науково-теоретичний збірник. 2014. №2 (42), т. 2. С. 106–112.
13. Сидякіна О. В., Гамаюнова В. В. Продуктивність пшениці ярої залежно від фонів живлення в умовах Південного Степу України. Наукові горизонти, «Scientific horizons». Житомир, 2020. № 08 (93). С. 104–111. doi: 10.33249/2663-2144-2020-93-8-104-111
14. Гамаюнова В. В., Кудріна В. С. Формування надземної маси і врожайності соняшнику під впливом окремих технологій вирощування. Вісник аграрної науки Причорномор’я. Миколаїв, 2020. Вип 1. (105). С. 50–57. doi:10.31521/2313-0 92Х/2020-5/105/-7
15. Панфілова А. В., Гамаюнова В. В. Фотосинтетична діяльність посівів пшениці озимої залежно від сорту та живлення в умовах Південного Степу України. Наукові горизонти «Scientific Horizons». Житомир, 2018. №2 (65). С. 3–10.
16. Гамаюнова В. В., Кувшинова А. О. Формування надземної маси та врожайності зерна сортами ячменю озимого в умовах Південного Степу України під впливом біопрепаратів. Наукові доповіді НУБіП України. Київ, 2021. № 1(89). doi: http://dx.doi.org/10.31548/ dopovidi2021.01.006
17. Ушкаренко В. О., Вожегова Р. А., Голобородько С. П., Коковіхін С. В. Методика польового досліду: навчальний посібник. Херсон: Грінь Д.С., 2014. 448 с. 18. Рожков А. О., Пузік В. К., Каленська С. М., Пузік Л. М., Попов С. І., Музафаров Н. М., Бухало В. Я., Криштоп Є. А. Дослідна справа в агрономії: навчальний посібник: у 2 кн. Кн. 1. Теоретичні аспекти дослідної справи / за ред. Рожкова А. О. Харків, 2016. 316 с.
19. Рожков А. О., Пузік В. К., Каленська С. М., Пузік Л. М., Попов С. І., Музафаров Н. М., Бухало В. Я., Криштоп Є. А. Дослідна справа в агрономії: навчальний посібник: у 2 кн. Кн. 2. Статистична обробка результатів агрономічних досліджень / за ред. Рожкова А. О. Харків, 2016. 342 с.
Опубліковано
2023-07-05
Розділ
СЕЛЕКЦІЯ, НАСІННИЦТВО