ФАКТОРИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ТА ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ВИРОЩУВАННЯ СОНЯШНИКУ

Ключові слова: соняшник, вирощування, екологічні принципи, фактори, інтенсифікація.

Анотація

Мета. Визначення основних екологічних ризиків при великих посівних площах соняшнику в Україні та встановлення екологічно безпечних факторів впливу на формування високої урожайності соняшнику. Методи. Дослідження проводилися опрацюванням літературних джерел з питань екологічно-безпечного вирощування соняшнику. Результати. Необґрунтоване збільшення посівних площ соняшнику з порушенням частки його в структурі ріллі, інтенсивне землеробство з використанням високих норм мінеральних добрив і синтетичних пестицидів призводить до забруднення ґрунтів токсичними речовинами і як наслідок – одержання неякісних і небезпечних продуктів харчування. Для стабілізації балансу між інтенсивним землеробством та раціональним використанням земельних ресурсів необхідно вдосконалювати сільськогосподарські методи вирощування культур, зокрема правильно обирати сорти і гібриди, дотримуватись сівозмін, оптимальної частки соняшнику у структурі посівних площ, забезпечувати раціональне живлення рослин за рахунок використання мікродобрив, позакореневого удобрення, вирощування сидератів, повного повернення рослинних решток до ґрунту, оптимізації захисту посівів від шкодочинних організмів. Висновки. В статті висвітлено результати моніторингу посівних площ соняшнику в Україні і в світі, досліджено частку соняшнику в структурі посівних площ та обґрунтовано її частку відповідно до наукових вимог; представлено агроекологічні проблеми, що виникають через перенасичення сівозміни посівами соняшнику. Описано основні чинники інтенсифікації вирощування соняшнику: гібриди, елементи технології вирощування, вплив добрив й пестицидів на врожайність та потенціал родючості ґрунту. Наведено види біологічних препаратів рістстимулюючої та стресостійкої дії та перспективи їх використання в агроценозах соняшнику.

Посилання

1. Офіційний аналітичний сайт IndexMundi. URL: https://www.indexmundi.com/agriculture/?commodity =sunflowerseed-oilseed&graph=area-harvested (дата звернення: 07.01.2023).
2. Виробництво соняшнику по країнах. URL: http://www. worldagriculturalproduction.com/crops/sunflower.aspx (дата звернення: 07.01.2023).
3. ТОП-10 країн виробників соняшнику у 2021/22 м.р. URL: https://latifundist.com/rating/top-10-krayinvirobnikiv- sonyashniku-2021-22-mr (дата звернення: 07.01.2023).
4. Сільськогосподарське виробництво. Євростат. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/ data/database (дата звернення: 07.01.2023).
5. Розораність земель. URL: https://worldpopulationreview. com/country-rankings/arable-land-by-country (дата звернення: 07.01.2023).
6. Ткачук О. П. Шкатула Ю. М., Тітаренко О. М. Сільськогосподарська екологія: навч. посіб. Вінниця: ВНАУ, 2020. 542 с.
7. Мазур В. А., Ткачук О. П., Яковець Л. А. Екологічна безпека зернової та зернобобової продукції: монографія. Вінниця: ВНАУ, 2020. 442 с.
8. Мельник А. В. Агробілогічні ообливості вирощування соняшнику та ріпаку ярого в умовах Північно- Східного Лісостепу України. Університетська книга. Суми. 2018. С. 56–70.
9. Каленська С. М., Гарбар Л. А., Горбатюк Е. М. Роль регламентів сівби у формуванні фітометричних показників соняшнику. Таврійський науковий вісник. 2020. № 113. С. 49–55.
10. Чорний С. Г. Оцінка якості ґрунтів: навч. посіб. Миколаїв: МНАУ, 2018. 233 с.
11. Калетнік Г. М. Біопаливо: продовольча, енергетична та екологічна безпека України. Біоенергетика. Вінниця. 2013. № 2. С. 12–14.
12. Коковіхін С.В., Нестерчук В.В., Рудий О.Е. Основні напрями оптимізації елементів технологій вирощування гібридів соняшнику в різних екологічних пунктах Степу України. Онтогенез – стан, проблеми та перспективи вивчення рослин в культурних та природних ценозах: матеріали міжнародної конференції. Херсон, 10–11 червня 2016 р. Херсон: РВЦ «Колос», 2016. С. 128–129.
13. Ткачук О.П., Овчарук В. В. Потенціал біомаси побічної продукції рослинництва для удобрення ґрунту. Scientific achievements of modern society. Abstracts of IX international scientific and practical conference, April 28–30, 2020, Liverpool. P. 1069–1076.
14. Ткаліч І.Д., Гирка А.Д., Бочевар О.В., Ткаліч Ю.І. Агротехнічні заходи підвищення урожайності насіння соняшника в умовах степу України. Зернові культури. 2018. Т.2. №1. С. 44–52.
15. Лебеденко Є.О. Селекція вихідного матеріалу для створення гібридів соняшнику, стійких до гербіцидів групи сульфонілсечовин. Дисертація на здобуття ступеня к. с.-г. н.: 06.01.05. ХДАУ. Херсон. 2019. 164 с.
16. Рекомендації по застосуванню гербіцидів імідазолінової групи (ІМІ) на соняшнику. URL: https://nvfgran. com.ua/rekomendatsiyi-po-zastosuvannu-gerbitsidivimidazolinovoyi- grupi-imi-na-sonyashniku/ (дата звернення 09.02.2023).
17. Нестерчук В. В. Продуктивність гібридів соняшнику залежно від густоти стояння рослин та мікродобрив в умовах півдня України. Дисертація на здобуття ступеня к. с.-г. н.: 06.01.09. ХДАУ. Херсон. 2017. 199 с.
18. Григорів Я.Я. Економічна ефективність вирощування соняшнику в умовах Прикарпаття України. Інновації в освіті, науці та виробництві. Збірник матеріалів доповідей учасників V міжнародної науково-практичної онлайн конференції, м. Київ. 2021. С. 35.
19. Мазур В.А., Поліщук І.С., Телекало Н.В., Мордванюк М. О. Рослинництво: навч. посіб. Вінниця: ВНАУ, 2020. 352 с.
20. Кохан А.В., Лень О.І, Цилюрик О.І. Наслідки насичення сівозмін соняшником. Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН. 2016. № 23. С. 6.
21. Хансуелі Дірауер, Анатолій Рудюк, Наталія Прокопчук, Анастасія Півнюк, Іван Гавран. Вирощування органічного соняшнику. Swiss-Ukrainian Project «Organic Market Development in Ukraine». 2012–2016. FiBL. Київ. 8 с.
22. Тараріко О.Г., Майстренко М.І., Мельник А.І., Зінчук М.І., Жученко С.І., Гаврилюк В. Б. Охорона родючості ґрунтів: науковий збірник. Київ: ДТЦОРГ, 2010. 196 с.
23. Обробіток ґрунту під посів соняшнику. Макош. URL: https://makosh-group.com.ua/blog/obrobitok-gruntupid- posiv-sonyashnyka/ (дата звернення 09.02.2023).
24. Піньковський Г.В., Танчик С.П. Вплив строків сівби та густоти стояння на урожайність рослин соняшника у правобережному Степу України. Таврійський науко- вий вісник. 2018. № 107. С. 75–82.
25. Піньковський Г.В. Ріст, розвиток та продуктивність рослин соняшнику залежно від строків сівби та густоти стояння в правобережному Степу України. Таврійський науковий вісник. 2019. № 108. С. 78–85.
26. Міхєєв В.Г., Молоков А.В. Продуктивність соняшнику залежно від строків сівби. Вісник Харківського національного аграрного університету. 2019. № 1. С. 57–65.
27. Особливості захисту соняшнику при різних технологіях вирощування. URL: https://agrosfera.ua/ ua/articles/zakhystu-sonyashnyka (дата звернення 09.02.2023).
28. Бабенко А.І. Шкода сегетальних видів та оптимізація контролю забур’яненості посівів соняшника в правобережному Лісостепу України. Дисертація на здобуття ступеня к. с.-г. н: 06.01.13. НУБіПУ. Київ. 2020. 161 с.
29. Вовчок. Що ми про нього не знаємо? URL: https://public.pioneer.com/CMRoot/International/Public/ Ukrainian/Ukraine/Images/publications/SF_article_ vovchok_03_2012.pdf (дата звернення 09.02.2023).
30. Аверченко В.І., Самойленко Н.М. Грунтознавство: навч. посібник. Харків – Мачулін: НТУ «ХПІ», 2018.
Опубліковано
2023-07-05
Розділ
МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО