ВПЛИВ ПЕРЕДПОСІВНОЇ ОБРОБКИ НАСІННЯ БІОПРЕПАРАТАМИ НА РІСТ І РОЗВИТОК РОСЛИН СОРТІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ

Ключові слова: пшениця озима, біопрепарат, сорт, висота рослин, стійкість до вилягання та посухи, урожайність.

Анотація

Мета – встановити вплив сортових особливостей та передпосівної обробки насіння біопрепаратами на ріст і розвиток рослин пшениці озимої при вирощуванні в умовах Півдня України. Методи. Експериментальні дослідження проводили впродовж 2020–2022 рр. на дослідному полі Навчально-науково-практичного центру Миколаївського НАУ. Матеріалом дослідження були 10 сортів пшениці м’якої озимої. Технологія їх вирощування, за винятком досліджуваних факторів, була загальноприйнятою до існуючих зональних рекомендацій для південного Степу України. Площа посівної ділянки 50 м2, облікової 26 м2, повторність 4-разова, розміщення ділянок методом неповної рендомізації. Схема досліду включала наступні варіанти: Фактор А – сорти пшениці озимої (10 варіантів); Фактор В – біопрепарати: контроль (обробка водою), Азотофіт-р, Фітоцид-р, Азотофіт-р та Фітоцид-р. Результати. В середньому по сортам більшу висоту рослин пшениці озимої сформували рослини пшениці озимої у варіанті з передпосівною обробкою насіння біопрепаратами Азотофіт-р та Фітоцид-р. Встановлено, що сорти пшениці озимої Дума одеська та Родзинка одеська мали високу стійкість до вилягання – 8–9 балів відповідно, а більш стійкими до посухи виявилися сорти Херсонська 99 (8,7 балів) та Родзинка одеська (8,8 балів). В середньому по варіантах передпосівної обробки насіння, сорт пшениці озимої Ліга одеська сформував урожайність зерна на рівні 5,66 т/га, що перевищило показники інших досліджуваних сортів на 0,9–18,9%. Висновки. Дослідженнями встановлено, що врожайність зерна пшениці м’якої озимої значною мірою залежить і варіює під впливом передпосівної обробки насіння біопрепаратами та сортових особливостей культури. Із досліджуваних нами бактеріальних препаратів найбільшу урожайність сформовано сортом пшениці озимої Ліга одеська за сумісної передпосівної обробки насіння біопрепаратами Азотофіт-р та Фітоцид-р, а найнижчу – сортом Версія одеська у контрольному варіанті.

Посилання

1. Gamayunova V., Kovalenko O., Smirnova I., Korkhova M. The formation of the productivity of winter wheat depends on the predecessor, doses of mineral fertilizers and bio preparations. Scientific Horizons, 2022. 25(6), С. 65–74.
2. Nazarenko M., Mykolenko S., Okhmat P. Variation in grain productivity and quality of modern winter wheat varieties in northern Ukrainian Steppe. Ukrainian Journal of Ecology, 2020. 10(3), Р. 102–108. doi: 10.15421/2020_175
3. Базалій В.В., Бойчук І.В., Лавриненко Ю.В., Базалій Г.Г., Домарацький Є.О., Ларченко О.В. Проблеми та продуктивність селекції сортів озимої пшениці підвищеної екологічності. Фактори експериментальної еволюції організмів, 2019. 24, С. 20–25.
4. Singh G., Sharma G., Sanchita, Kalra P., Batish D.R., Verma V. Role of alkyl silatranes as plant growthregulators: comparative substitution effect on root and shoot development of wheat and maize. Journal of the science of nutrition and agriculture, 2018. 98(13), Р. 5129–5133.
5. Klein J., Guimarães V. F. Evaluation of the agronomic efficiency of liquid and peat inoculants of Azospirillum brasilense strains in wheat culture, associated with nitrogen fertilization. Journal of Nutrition, Agriculture & Environment, 2018. 16 (1), Р. 41–48.
6. Korkhova M., Drobitko А., Panfilova А., Smirnova I. The role of winter wheat plant height in the formation of grain yield depending on varietal characteristics and weather conditions. Scientific Horizons. 2022. 25(11). Р. 41–50.
7. Бондаренко М., Назаренко М. Сорти пшениці французької селекції адаптовані до умов українського Північного Степу. Агрологія, 2020. 3 (4), С. 193–198. 8. Lollato R. P., Ruiz Diaz D. A., De Wolf E., Knapp M., Peterson D. E., Fritz Allan K. Agronomic practices for reducing wheat yield gaps: A quantitative appraisal of progressive producers. Crop Science, 2019. 59 (1), 333.
9. Wu, L., & Zhatova, H. (2022). Study of winter wheat collection for developing initial material with low cd-uptake. Bulletin of Sumy National Agrarian University, 1(47), 3–10.
10. Державний реєстр сортів рослин, придатних до поширення в Україні на 2022 рік. Київ: Мінагрополітики та продовольства України. 2022. URL: https://minagro. gov.ua/file-storage/reyestr-sortiv-roslin (дата звернення: 11.05.2022).
11. Дослідна справа в агрономії : навч. посібник : Статистична обробка результатів агрономічних досліджень / А.О. Рожков, В.К. Пузік, С.М. Каленська та ін.; за ред. А.О. Рожкова. Харків : Майдан, 2016. 342 с.
12. Дисперсійний і кореляційний аналіз у землеробстві та рослинництві : навч. посіб. / В.О. Ушкаренко, В.Л. Нікішенко, С.П. Голобородько, С.В. Коковіхін. Херсон : Айлант 2008. 272 с.
13. Visioli G., Bonas U., Dal Cortivo C., Pasini G., Marmiroli N., Mosca G., Vamerali T. Variations in yield and gluten proteins in durum wheat varieties under lateseason foliar versus soil application of nitrogen fertilizer in a northern Mediterranean environment. Journal of the Science of Food and Agriculture, 2018, 6(98), 360–369.
14. Коваленко О. А., Корхова М. М. Оцінка посухостійкості та добір сортів пшениці озимої (Triticum aestivum L.), придатних до поширення в умовах Миколаївської області. Збірник наукових праць ВНАУ. 2011. № 9 (49). С. 62–73.
Опубліковано
2023-07-05
Розділ
МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО