ПОЖИВНИЙ РЕЖИМ ҐРУНТУ ТА ВРОЖАЙНІСТЬ НАСАДЖЕНЬ ГРУШІ ЗАЛЕЖНО ВІД ОПТИМІЗОВАНОГО ҐРУНТОВОГО УДОБРЕННЯ ЗА ПОВТОРНОЇ КУЛЬТУРИ

Ключові слова: поживний режим ґрунту, елементи живлення, Конференція, Основ’янська, врожайність, повторна культура, вікові періоди дерев.

Анотація

Мета. Встановити вплив оптимізованого удобрення на поживний режим темно-сірого опідзоленого ґрунту та врожайність дерев досліджуваних сортів груші в різні вікові періоди росту і плодоношення за повторної культури. У сучасному садівництві гостро стоїть питання оптимізованого мінерального живлення плодових насаджень. Воно включає визначення раціональних норм добрив, що в свою чергу позитивно впливає на екологічний стан садового біоценозу та покращує товарну якість отриманого врожаю. Методи. Для проведення досліджень поживного режиму темно-сірого опідзоленого ґрунту та врожайності насаджень груші за оптимізованого удобрення використовувалися польовий (садовий) і лабораторний методи та статистичний аналіз. Результати. В даній науковій праці представлені результати дослідження оптимізованого удобрення груші, які проводилися впродовж десяти років у незрошуваних насадженнях сортів Конференція та Основ’янська (підщепа Айва А). Встановлено, що поживний режим ґрунту та врожайність дерев змінювалися впродовж вікових періодів дерев залежно від оптимізованих варіантів удобрення. При удобрені груші розрахованими за показниками агрохімічних аналізів ґрунту нормами азоту і калію вміст N–NO3 (за нітрифікаційною здатністю) і рухомих форм К2О (за Егнера– Ріма–Домінго) підтримується в межах оптимальних рівнів. Підвищення врожайності дерев сортів груші Конференції й Основ’янської забезпечило удобрення з додатковим внесенням N30 та N30К30 до розрахованих норм азотного і калійного добрив (фон), відповідно, на 27 і 31 і 37 і 36% вищу, ніж з неудобрюваних дерев і на 1 і 5 та 7 і 6% – з удобрюваних за щорічного внесення N90Р60К90, де було менш збалансоване співвідношення азоту, фосфору і калію в живленні плодових дерев, хоч сумарна кількість добрив більша. Висновки. Цінність наукових досліджень полягає у рекомендаціях з раціонального удобрення незрошуваних насаджень груші, в різні вікові періоди росту і плодоношення дерев, яка позитивно впливала на оптимізоване ґрунтове забезпечення елементами живлення та підвищення врожайності дерев.

Посилання

1. Kopytko P.G., Yakovenko R.V., Yakovenko О.V., Chepurnyi V.G., Fomenko O.O. Feasibility to Neutralize Replant Disease under the Recultivation of an Apple Orchard. Indian Journal of Agricultural Research. 2022. Vol. 56. Р. 621‑625. DOI: https://doi.org/10.18805/ IJARe.AF-695
2. Kai T., Adhikari D. Effect of Organic and Chemical Fertilizer Application on Apple Nutrient Content and Orchard Soil Condition. Agriculture. 2021. Vol. 11, No 4. DOI: https://doi.org/10.3390/agriculture11040340
3. Yakovenko R. V., Kopytko P. G., Petrishina I. P., Butsyk R. M., Borysenko V. V. Productivity of Pear Plantings Depending on the Content of Main Macroelemants (n, p, k) in the Soil after Optimized Fertilization. Indian Journal of Agricultural Research. 2020. Vol. 54. Р. 77–82. DOI: https://doi.org/10.18805/IJARe.A-454.
4. Вітчизняні технології виробництва, зберігання та переробки плодів і ягід в Україні / Гриник І.В., Омельченко І.К., Литовченко О.М., Кіщак О.А.. Київ: Преса України, 2012. 120 с.
5. Майдебура В.І., Майдебура О.В., Заморський В.В. Якість та тривалість зберігання плодів яблуні в залежності від рівня мінерального живлення. Зб. наук. пр. УДАУ. 2005. Ч. 1, № 61. С. 536–548.
6. Zrówno ważone nawożenie roślin ogrodniczych / ed. by P. Wójcika. Skierniewice, 2014. 64 р.
7. Chen Q, Ding N, Peng L, Ge SF, Jiang YM Effects of different nitrogen application rates on 15N-urea absorption, utilization, loss and fruit yield and quality of dwarf apple. Ying Yong Sheng Tai Xue Bao. 2017. Vol. 28, No 7. Р. 2247–2253. DOI: https://doi.org/ 10.13287/j.1001-9332.201707.001.
8. Kowalczyk W, Wrona D, Przybylko S. Effect of nitrogen fertilization of apple orchard on soil mineral nitrogen content, yielding of the apple trees and nutritional status of leaves and fruits. Agriculture. 2022. Vol. 12, No 12. DOI: https://doi.org/10.3390/ agriculture12122169
9. Мельник О.В. Інтенсивний яблуневий сад: закладання і догляд. Новини садівництва. 2018. Ч. 5, № 3. С. 12–14.
10. Копитко П. Г. Удобрення плодових і ягідних культур. Київ: Вища школа, 2001. 206 с.
11. Kopytko Р, Karpenko V, Yakovenko R, Mostoviak I. Soil fertility and productivity of apple orchard under a long-term use of different fertilizer systems. Agronomy Researh. 2017. Vol. 15, No 2. Р. 444‑455.
12. Куян В.Г., Пелехатий В.М. Інтенсифікація і концентрація плодівництва та основні шляхи їх вирішення в різних ґрунтово-кліматичних зонах України. Науковий вісник НУБІП. 2012. № 180. С. 129–138.
13. Малюк Т.В., Пчолкіна Н. Г. Екологічні проблеми зрошуваних садів на півдні України. Агрохімія і ґрунтознавство. 2013. Вип. 79. С. 21–23.
14. Ding N, Chen Q, Xu HG, Ji MM, Jiang H, Jiang YM. Effect of fertilization depth on 15N-urea absorption, utilization and loss in dwarf apple trees. Ying Yong Sheng Tai Xue Bao. 2015. Vol. 26, No 3. P. 755–760.
15. Fan J, Shao M A, Hao M D, Wang Q J. Desiccation and nitrate accumulation of apple orchard soil on the Weibei dry land. Journal of Applied Ecology. 2004. Vol. 15. Р. 1213–1216.
16. Neilsen, G., Yorston J. Soil disinfection and monoammonium phosphate fertilization increase precocity of apples on replant problem soils. Amer. Soc. Hort. Sci. 1991. Vol. 116, No 4. P. 651–654.
17. Sha JC, Xia Y, Liu SZ, Liu JJ, Liu XX, Jiang YM, Ge SF. Effects of different phosphorus application rates on growth, 15N-urea absorption, and utilization characteristics of pear rootstocks. Ying Yong Sheng Tai Xue Bao. 2018. Vol. 29, No 5. Р. 1437–1442.
18. Копитко П. Розумне удобрення. Садівництво по-українськи. 2019. № 3. С. 48–50.
19. Wójcik P. Nawozy i nawożenie drzew owocowych. Warszawa, 2009. 252 p.
20. Zhao Zuoping, Yan Sha, Liu Fen, Ji Puhui, Wang Xiaoying, Tong Yanan. Effects of chemical fertilizer combined with organic manure on Fuji apple quality, yield and soil fertility in apple orchard on the Loess Plateau of China. Int J Agric end Biol Eng Open Access. 2014. Vol. 7, No. 2. Р. 45–51.
21. Яковенко Р. В., Копитко П. Г., Петришина І. П. Урожайність насадження груші залежно від змін родючості грунту за оптимізованого удобрення. Зб. наук. пр. УНУС. 2018. Ч. 1, № 92. С. 247–256.
22. Малюк Т.В. Діагностика якості мінерального живлення плодових культур. Агрохімія і ґрунтознавство. 2015. Вип. 82. С. 45–50.
23. ДСТУ 4287:2004 Якість грунту. Відбирання проб. [Чинний від 2005–07–01] К.: Держспоживстандарт України, 2005. 6 с.
24. ДСТУ ISO 11464 : 2007. Якість ґрунту. Попереднє оброблення зразків для фізико-хімічного аналізу (ISO 11464 : 2006, IDT). [Чинний від 2009–10–01]. Вид. офіц. Київ: Держспоживстандарт України, 2012. 14 с.
25. ДСТУ 7538:2014. Якість ґрунту. Визначання нітрифікаційної здатності ґрунту методом Кравкова. [Чинний від 2015‑04‑01]. Вид. офіц. Київ : Держспоживстандарт України, 2015. 8 с.
26. ГОСТ 26208–91 Почвы. Определение подвижных соединений фосфора и калия по методу Эгнера– Рима–Доминго. Взамен ГОСТ 26208–84; Введ. 29.12.91. М.: Изд-во стандартов, 1992. 6 с.
27. Кондратенко П.В., Бублик М.О. Методика проведення польових досліджень з плодовими культурами. Київ: Аграрна наука, 1996. 95 с.
28. Основи наукових досліджень в агрономії / В.О. Єщенко, П.Г. Копитко, П.В. Костогриз, В.П. Опришко. Вінниця: ПП «Едельвейс і К», 2014. 332 с.
Опубліковано
2023-04-28
Розділ
МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО