ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ РОСЛИН ДИНІ ЗА ПЕРЕДПОСІВНОЇ ОБРОБКИ НАСІННЯ КРЕМНІЄВМІСНИМИ ДОБРИВАМИ В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ

Ключові слова: диня, обробка насіння, кремнієвмісні добрива, врожайність, якість плодів.

Анотація

Мета. Визначити вплив передпосівного замочування насіння у розчинах кремнієвмісних добрив на формування продуктивності і якості плодів дині за краплинного зрошення на Півдні України. Методи. Польовий, лабораторний, вимірювально-розрахунковий, порівняльний, математично-статистичний аналіз. Результати. Встановлено, що передпосівне змочування насіння у розчинах кремнієвмісних добрив має суттєвий вплив на формування продуктивності рослин дині сорту Дідона. Визначено, що оброблення насіння у Квантум АкваСил (концентрація розчину 5%) і Bai-Si (концентрація розчину 10%) підвищує інтенсивність проростання насіння, довжина колеоптилю на третю добу пророщування була на 120,4% і 115,1% більше, ніж у необробленому контролі. Енергія проростання насіння дині збільшувались за оброблення досліджуваними препаратами на 1–5%, схожість насіння – на 1–3% порівняно з контролем. Використання кремнівмісних добрив сприяє пришвидшенню з’явлення сходів, збільшенню кількості та довжини бокових пагонів, покращує зав’язування плодів. Дослідженнями доведено, що збалансоване живлення рослин сприяє формуванню високої продуктивності рослин дині в умовах півдня України. Найбільшу врожайність плодів дині (17,5 т/га) отримано за використання препарату Квантум АкваСил (10%), збільшення над необробленим контролем – 35,7%. В плодах дині за передпосівного замочування насіння у розчинах добрив Келік Калій-Кремній, Квантум АкваСил і Bai-Si відзначено збільшення вмісту сухої розчинної речовини, цукрів, вітаміну С. Найбільший вміст цукрів та вітаміну С в плодах відмічено за передпосівного замочування насіння у препараті Квантум АкваСил з концентрацією розчину 15%. Висновки. Передпосівне замочування насіння у розчинах кремнієвмісних добрив сприяє формуванню високої продуктивності рослин і дозволяє збільшити врожайність плодів дині сорту Дідона на 14,0–35,7% та покращити якість плодів.

Посилання

1. Писаренко В. М., Писаренко П. В., Писаренко В. В., Горб О. О., Чайка Т. О. Посухи в контексті змін клімату України. Вісник Полтавської Державної аграрної академії. 2019. Вип. 1. С. 134–149. doi.org/10.31210/ visnyk2019.01.15
2. Корнієнко С. І., Гончаренко В. Ю., Ходєєва Л. П., Гладкіх Р. П., Парамонова Т. В., Куц О. В. Удобрення овочевих та баштанних культур : монографія. Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. 370 с.
3. Лимар В. А., Шашкова Н. І., Шабля О. С., Холодняк О. Г. Шляхи інноваційного розвитку галузі баштанництва на півдні України. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2020. Вип. 38. С. 18–24 DOI: 10.32999/ksu2307-8030/2020-38-3
4. Макрушин М. М. Макрушина Є. М., Петерсон Н. В., Мельников В. В. Фізіологія рослин. Вінниця : «Нова книга», 2006. 413 с.
5. Hodson M. J., White P. J., Mead A., Broadley M. R. Phylogenetic variation in the silicon composition of plants. Annals Botany. 2005. Vol. 96. P. 1027–1046. DOI:10.1093/aob/mci255
6. Лозовіцький П. С. Основи землеробства та рослинництва. Землеробство: навч. посібник Київ : КНУ, 2010. 268 с.
7. Польовий А. М., Гуцал А. І., Дронова О. О. Грунтознавство: навч. посібник Одеса : «Екологія», 2013. 668 с.
8. Макаренко Н. В., Заіменко Н. В. Біохімічні зміни та динаміка росту і розвитку різних видів рослин при ураженні представниками порядку Erysiphales за присутності кремнієвмісних сумішей. Фізіологія рослин і генетика. 2020. 52(4). С. 100–110. DOI: 10.15407/frg2020.04.000
9. Ahmed M., Qadeer U., Ahmed Z. I., Hazzan F. U. Improvement of wheat (Triticum aestivum L.) drought tolerance by seed priming with silicon. Archives Agronomy and Soil Science, 2016. № 62(3). P. 299–315. DOI: 10.1080/03650340.2015.1048235
10. Liu P., Yin L., Deng X., Wang S., Tanaka K., Zhang S. Aquaporin-mediated increase in root hydraulic conductance is involved in silicon-induced improved root water uptake under osmotic stress in Sorghum bicolor L. Journal of Experimental Botany. 2014. V. 65. P. 4747–4756. DOI:10.1093/jxb/eru220
11. Kadalli G. G., Rudresha B. A., Prakash N. B. Effect of diatomite as a silicon source on growth, yield and quality of potato. In Proceedings of the 7th International Conference on Silicon in Agriculture, Bengaluru, India, 24–28 October 2017. Р. 136.
12. Artyszak A. Effect of silicon fertilization on crop yield quantity and quality – A Literature Review in Europe. Plants. 2018. Vol. 7(3). P. 54. DOI: 10.3390/ plants7030054
13. Методика дослідної справи в овочівництві і баштанництві / За ред. Г. Л. Бондаренко, К. І. Яковенко. Харків : «Основа», 2001. 369 с.
14. Вожегова Р.А., Лавриненко Ю.О., Малярчук М.П. Методика польових і лабораторних досліджень на зрошуваних землях / за ред. Р. А. Вожегової. Херсон : «Грінь Д.С.», 2014. 286 с.
15. Ушкаренко В. О., Вожегова Р. А., Голобородько С. П., Коковіхін С. В. Статистичний аналіз результатів польових дослідів в землеробстві. Херсон : «Айлант», 2013. 378 с.
16. Лещук Н. В., Свиргун Е. В. Подбор новых сортов дыни (Cucumis melo L.) для формирования ультрараннего урожая на юге Украины. Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. 2006. № 4. С. 111–118.
17. Rivera-Gutiérrez R., Preciado-Rangel P., Fortis- Hernández M., Betancourt-Galindo R., Yescas- Coronado P., Orozco-Vidal J. Zinc oxide nanoparticles and their effect on melon yield and quality. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas (REMEXCA). 2021. Vol. 12(5). P. 791–803.
18. Mohammadi H., Salehi R., Esmaeili M. Yield and fruit quality of grafted and non-grafted muskmelon (Cucumis melo L.) affected by planting density. Acta Horticulturae. 2015. 1086. DOI:10.17660/ActaHortic.2015.1086.31
19. Кубрак С. М. Підбір сортів та гібридів дині для вирощування в плівкових теплицях на сонячному обігріві. Агробіологія. 2013. № 11 (104). С. 122–125.
Опубліковано
2023-04-28
Розділ
МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО