Застосування нових критеріїв добору селекційного матеріалу еспарцету

Ключові слова: селекція, еспарцет, складногі- бридна популяція, коефіцієнт негативної дії посухи, інтегральний коефіцієнт негативної дії посухи, урожайність.

Анотація

Мета. Оцінити принципи нових критеріїв добору біотипів еспарцету в селекційному процесі. Методи. Польовий, лабораторний, розрахунковий і статистичний, аналізу і синтезу. Результати. Дослідження проходили на дослідному полі Донецької ДСДС НААН у 2016–2020 рр. У розсаднику розмноження складногібридної популяції № 1 першого року життя коефіцієнт негативної дії посухи (КНДП) на ступінь прояву основних господарсько-цінних ознак складав: на інтенсивності розвитку кореневої системи на початкових етапах органогенезу –1,41; на виживання сходів в літньо-осінній період – 1,54; на кількість пагонів на одній рослині – 1,47; на висоту рослин перед припиненням осінньої вегетації – 1,46. Цей показник за всіма ознаками був нижчий у порівнянні з популяцією, з якої вона створена, що свідчить про те, що попередні добори вихідного матеріалу за новими критеріями дозволили значно покращити адаптивний потенціал новоствореної популяції і зменшити вплив негативної дії посухи на розвиток рослин в перший рік життя. У розсаднику розмноження складногібридної популяції № 2 першого року життя коефіцієнт негативної дії посухи (КНДП) на ступінь прояву основних господарсько-цінних ознак також за всіма ознаками також був нижчий у порівнянні з популяцією, з якої вона створена, але поступався показникам популяції № 1. На другий рік життя за основними господарсько-цінними ознаками складногібридна популяція № 1 характеризувалася показниками коефіцієнту негативної дії посухи на рівні 1,33–1,54, популяція № 2 – 1,35–1,57. Інтегральний коефіцієнт негативної дії посухи популяцій складав відповідно 1,42 та 1,44. Популяція № 1 характеризувалась найвищою урожайністю насіння та зеленої маси – 0,86 т/га та 29,40 т/га, що перевищує ці показники на посівах вихідної популяції на 0,15 т/га та 4,84 т/га, популяції № 2 – на 0,09 т/га та 2,98 т/га відповідно. Висновки. Популяція № 1 виявилась більш пластичною та стійкою до посушливих умов вегетації, як та, що мала кращі показники коефіцієнтів негативної дії посухи та забезпечила більший урожай насіння та зеленої маси. За результатами досліджень популяцію №1 передано на держсортовипробування як сорт Красень, на який у 2022 році одержано патент.

Посилання

1. Черенков А.В., Тарасенко О.А. Шляхи підвищення насіннєвої продуктивності еспарцету в умовах північної підзони Степу України. Бюл. Ін-ту зерн. госп-ва УААН. 2005. №23-24. С. 143-146.
2. Тарасенко О.А. Ріст і розвиток рослин еспарцету в перший рік життя. Корми і кормовиробництво. 2003. № 51. С. 161-162.
3. Тарасенко О.А. Насіннєва продуктивності еспарцету першого року життя залежно від способу та норм висіву. Бюл. Ін-ту зерн. госп-ва УААН. 2005. № 26-27. С. 218–220.
4. Спосіб прискореного розмноження насіння еспарцету: пат. 147992 Україна: МПК А01С 1/06, А01B 79/02. № u 2021 01147; заявл. 09.03.21; опубл. 23.06.21, Бюл. № 25.
5. Гавриш С. Л., Ващенко В. В. Строки літньої сівби еспарцету в умовах високих температур повітря та грунту. Вісник Уманського національного університету садівництва, ч.1 «Сільськогосподарські науки». 2016. Вип. 89. С. 176-185.
6. Станков Н. З. Корневая система полевых культур. М.: Колос, 1964. 280 с.
7. Ткалич И. Д. Биологические и технологические основы возделывания озимой пшеницы с промежуточными культурами на орошаемых землях Степи Украины: дис. … доктора с.-х. наук: 06.01.09. Киев, 1989. 352 с.
8. Синицький М. П. (2006). Агротехнологічні основи формування продуктивності сучасних сортів ярого ячменю в Північній підзоні Степу України: дис. ... кандидата с.-х. наук: 06.01.09. Дніпропетровськ, 2006. 282 с.
9. Спосіб вирощування кореневої системи зернових культур: пат. 65964 Україна: МПК A 01 H 1/04. № u 2011 04014; заявл. 04.01.11; опубл. 26.12.11, Бюл. № 24.
10. Спосіб вирощування рослин еспарцету для визначення інтенсивності розвитку кореневої системи: пат. 147945 Україна: МПК А01С 1/06, А01B 79/02. № u 2021 00044; заявл. 06.01.21; опубл. 23.06.21, Бюл. № 25. 11.
11.Методические указания по селекции многолетних трав. М.: Інститут кормів ім. Вільямса, 1985.
12. Методика проведення дослідів по кормовиробництву / за ред. А. О. Бабіча. Вінниця, 1994. 96 с.
13. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта. М.: Колос, 1968. 336 с.
14. Фізіологія рослин: практикум / за ред. Т.В. Паршикової. Луцьк: Терен, 2010. 420 с.
Опубліковано
2023-03-03
Розділ
СЕЛЕКЦІЯ, НАСІННИЦТВО