Нові лінії кавуна в якості декоративних складових у формуванні озеленених територій міського середовища

Ключові слова: селекція, ландшафтний дизайн, колекція, джерело, гени, ознака, присадибні ділянки.

Анотація

Проектування зеленої інфраструктури в містах вимагає рослинності, яка має багатоцільові функції, зокрема використання рослин, які мають як привабливі візуальні чи естетичні характеристики, так і високу цінність. Насадження, які мають високу візуальну привабливість, більше цінуються людьми та покращують їхнє відчуття благополуччя. Збільшення біорізноманіття в містах є одним із головних завдань, що стоять перед міським плануванням і дизайном. Однак баланс між біорізноманіттям і естетичними результатами в дизайні міських насаджень є складним, і на сьогоднішній день. Наведено характеристику особливого матеріалу ліній кавуна як декоративні складові у формуванні ландшафтного дизайну. Показано найважливіші функції рослини при формуванні внутрішнього середовища присадибних ділянок, паркових зон та інших озеленених територій міського середовища. Наголошено на необхідності врахування біологічних особливостей та екологічних вимог рослин для ефективного їх використання. Дослідження проводились в Інституті овочівництва та баштанництва НААН (Харківська область) протягом 2018-2020 років. у відкритому ґрунті в богарних умовах селекційної сівозміни. В результаті багаторічного польового вивчення колекції кавуна виділено перспективні генетичні джерела з використанням яких створені нові генотипи, що відрізняються морфологічно: кущові рослини – Ліщина кущова-19, короткостебельні – СДЖ-107879 та довгостебельні – Мелон-10810. Створені лінії відрізняються за морфобіологічними і цінними господарськими ознаками і мають високі декоративні якості. Нові лінії кавуна пройшли випробування як декоративні складові дизайну в оформленні ландшафту на базі ландшафтної компанії KARANDA landscape, як складові декоративних елементів квітників. Нові селекційні лінії кавуна: Мелон-10810, Ліщина кущова-19 та СДЖ-107879 забезпечили високі естетичні, декоративні та цінні селекційні показники.

Посилання

1. Сергієнко О.В., Могильна О.М., Ліннік З.П., Лук̓янчикова О.А. Методичні підходи з використання ідентифікованого за морфологічними генами лінійного матеріалу у гетерозисній селекції кавуна. Вінниця : ТОВ «Ніланд–ЛТД», 2020. 100 с
2. Вавилов Н. И. Бахчевые культуры. Избранные труды. Москва-Ленинград, 1960. Т. 2. С. 292–329.
3. Gene List for Watermelon. Cucurbit Genetics Cooperative Report 18:69-84 (article 33) 1995. URL: https://www.ars.usda.gov/southeast-area/ charleston-sc/vegetable-research/docs/cgc/cucurbitgenetics- cooperative-report-1869-84-article-33–1995.
4 Теханович Г.А., Елацкова А.Г., Елацков Ю.А. Генетические источники для селекции кустовых и короткоплетистых сортов арбуза. Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции 2019. Вип. 180 (2). С. 89-94. DOI:10.30901/2227-8834-2019-2-89-94 Крижановська Н. Я. Основи ландшафтного дизайну : підручник. Київ : Ліра-К, 2009. 218 с.
5. Храпко О. В., Копьева А. В. Растения как особый материал в ландшафтном дизайне. Территория новых возможностей. 2015. №1 (28). URL: https:// cyberleninka.ru/article/n/rasteniya-kak-osobyy-materialv- landshaftnom-dizayne (дата звернення: 27.10.2021).
6. Горова Г. К. Сучасні методи овочевих і баштанних культур. Харків, 2001. С. 402–403
7. Кучерявий В.П., Кучерявий В.C. Озеленення населених міст : підручник. Львів: Світ, 2005. 456 с.
8. Декоративне рослинництво: конспект лекцій для студентів спеціальності 201-«Агрономія» / уклад. Ю.А.Мельник. Луцьк : Луцький НТУ, 2018. 179 с.
9. Горцы – многолетние лианы. Green market. URL: https://www.greenmarket.com.ua/blog/ landshaftniy-disain/gortsyi-lianyi/
10. Декоротивный огород с грядками в ландшафтном дизайне. Все о ландшафтном дизайне. URL: https:// landas.ru/stili/dekorativniy-ogorod/
11. Кучерявий В.П., Кучерявий В.C. Озеленення населених міст : підручник. Львів: Світ, 2021. 666 с.
12. Кучерявий В.П., Кучерявий В.C. Фітомеліорація. Львів: Світ, 2003. 540 с.
13. Крижановська Н. Я. Основи ландшафтного дизайну : підручник. Київ : «Ліра-К», 2009. 218с
14. Болотських О. С. Енциклопедія овочівника. Харків : Фоліо, 2005. 798 с.
15. Гончаров А. В. Сортовые ресурсы тыквенных культур. Картофель и овощи. 2010. №8. С. 18-19.
16. Болотських О. С. Овощи Украины. Харьков: Орбита, 2001. 1088 с.
17. Изучение и поддержание коллекции бахчевых культур: методические указания. Л.: ВИР, 1988.
18. Фурса Т. Б., Корнейчук В. А., Ракочи Л. Широкий унифицированный классификатор СЭВ рода Сitrullus Schrad. Ленинград, 1989. 29 с.
19. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). 5-е изд., доп. и перераб. Москва: Агропромиздат, 1985. 351 с.
Опубліковано
2023-03-03
Розділ
СЕЛЕКЦІЯ, НАСІННИЦТВО