Урожайні властивості насіння сортів проса прутоподібного залежно від умов вирощування

Ключові слова: просо прутоподібне (світчграс), насіння, умови вирощування, материнські рослини, врожайні властивості, насіння.

Анотація

Метою роботи є виявлення оптимальних градацій елементів технології вирощування материнських рослин сортів проса прутоподібного на поліпшення врожайних властивостей насіння. Методи. Дослідження проводили впродовж 2015–2021 рр. на середньогумусних типових чорноземах у стаціонарному досліді, який розміщений у центральній частині Лісостепу України. Матеріалом для експерименту слугували сорти проса прутоподібного: Зоряне, Кейв-ін-рок і Морозко. Досліди закладали згідно загальноприйнятих методик дослідної справи. У двофакторному та багатофакторному польовому експерименті варіанти розміщували рендомізованим способом у чотириразовій повторності. Результати. За результатами проведених досліджень виявлено мінливість врожайності материнських рослин проса прутоподібного протягом 2015–2019 рр. (перший дослід). Визначено, що застосування комплексу агрозаходів оптимізованої технології вирощування материнських рослин проса прутоподібного, порівняно із звичайною, дозволяє суттєво збільшити врожайність насіння сорту Зоряне до 0,71 т/га (прибавка 0,06 т/га), Кейв-ін-рок – до 0,45 т/га (прибавка 0,11 т/га), Морозко – до 0,32 т/га (прибавка 0,04 т/га). У другому досліді, протягом 2020-2022 рр. досліджували врожайні властивості насіння, отриманого з материнських рослин, які вирощували за різних елементів технології. Встановлено, що оптимізована технологія вирощування проса прутоподібного впливає на поліпшення врожайних властивостей дочірніх рослин досліджуваних сортів. Виявлено, що застосування оптимізованої технології за вирощування материнських рослин проса прутоподібного сприяє підвищенню врожайності насіння у дочірніх рослин: у сорту Зоряне на 0,05 т/га (від 0,77 до 0,82 т/га), у Кейв-ін-рок – на 0,12 т/га (від 0,62 до 0,74 т/га), у Морозко – на 0,08 т/га (від 0,38 до 0,46 т/га). Порівняно із звичайною технологією врожайність насіння материнських рослин за оптимізованої підвищилися: на 0,06 т/га (Зоряне), на 0,11 т/га (Кейв- ін-рок) і на 0,04 т/га (Морозко). Урожайність насіння дочірніх росли зросла, відповідно за сортами: на 0,05; 0,12 і 0,08 т/га. Висновки. Встановлено, що на збільшення врожайності насіння проса прутоподібного (на 0,04…0,11 т/га) суттєвий вплив має культивування сортів за оптимізованої технології вирощування. Ця технологія поєднує весняну сівбу культури, визначеною нормою висіву насіння (для сорту Зоряне – 5,7 кг/га, для сорту Кейв-ін-рок – 7,6 кг/га, для сорту Морозко – 7,9 кг/га), широкорядний спосіб сівби (для усіх сортів – міжряддя 60 см) та застосування весняного азотного підживлення рослин розрахунковою дозою азотних добрив (N45) на фоні основного удобрення та (РК)60. Підвищення врожайних властивостей насіння проса прутоподібного можливо досягти застосуванням оптимізованих елементів технології вирощування материнських рослин. У сорту Зоряне прибавка становить 0,05 т/га (від 0,77 до 0,82 т/га), у Кейв-ін-рок – 0,12 т/га (від 0,62 до 0,74 т/га), Морозко – 0,08 т/га (від 0,38 до 0,46 т/га).

Посилання

1. Макрушин М. М., Макрушина Є. М.. Насінництво. Сімферополь : ВД «Аріал», 2011. С. 197 – 198.
2. Kulyk M., Rozhko I., Kurylo V., Bulgakov V., Ivanovs S., Adamovics A. Impact of the soil and climate conditions on the formation of the crop yield and germinating power of the switchgrass (Panicum virgatum L.) seeds. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering. 2018. Vol. 63, Iss. 4. Р. 101 ‒ 105. URL: https://bibliotekanauki.pl/articles/336776
3. Гументик М. Я., Квак В. М., Гончарук Г. С. Морфометричні показники рослин як основа визначення врожайності біомаси проса прутоподібного. Agrology. 2020. Т 3, № 3. С. 160 ‒ 163.
4. Гументик М. Я. Удосконалення елементів технології вирощування проса прутоподібного в умовах Лісостепу України. Вісник аграрної науки. 2020. № 9. С. 15 ‒ 20. DOI: https://doi.org/10.31073/ agrovisnyk202009-02
5. Кулик М. І. Енергетичний потенціал та економічна ефективність виробництва фітомаси світчграсу для біопалива. Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України. 2016. Вип. № 4. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Nd_2016_4_12
6. Shcherbakova T. O., Rakhmetov D. B. Biological features of ornamental Poaceae cultivars introduced at the M. M. Hryshko National Botanical Garden of the National Academy of Sciences of Ukraine. Plant Varieties Studying and Protection, 2018. Vol. 14, Iss. 2. Р.153-159. DOI: ht tps://doi.org/10.21498/2518-1017.14.2.2018.134761
7. Gumentyk М., Kharytonov M. Development and assessment of technologies of Miscanthus and switchgrass growing in forest-steppe zone of Ukraine. Poljoprivreda i Sumarstvo. 2018. Vol. 64, Iss. 2. Р. 137 ‒ 146. DOI: 10.17707/AgricultForest.64.2.10.
8. Петриченко С. М., Герасименко О. В., Гончарук Г. С., Литвинюк В. В., Мандровська С. М. Перспективи вирощування світчграсу як альтернативного джерела енергії в Україні. Цукрові буряки. 2011. № 4. С. 13 – 14.
9. Гументик М. Я. Агротехнічні прийоми вирощування проса прутоподібного (Panicum virgatum L.) Біоенергетика. 2014. № 1. С. 29 – 32.
10. Доронін В. А., Кравченко Ю. А., Бусол М. В., Доронін В. В. Якість насіння світчграсу залежно від способів його сортування. Наукові праці ІБКіЦБ, 2013. № 19. С. 28 – 32.
11. Кулик М. І., Рожко І. І. Вплив агротехнічних заходів вирощування на формування врожайності насіння проса прутоподібного. Альтернативні джерела енергії у підвищенні енергоефективності та енергонезалежності сільських територій : колективна монографія ; за ред. І О. Яснолоб, Т. О. Чайки, О. О. Горба. Полтава : Видавництво ПП «Астрая», 2019. С. 139 – 148. URL: http://repository.vsau.org/getfile. php/21055.pd
12. Bransby D. I., Walker R. H., Miller M. S. Development of optimal establishment and cultural practices for switchgrass as an energy crop. Five year summary report. Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, Tennessee, 1997.
13. Minelli M., Rapparini L, Venturi G. Weed management in switchgrass crop. In: Swaaij WPM, Fjallstrom T, Helm P, Grassi A (eds) 2nd world biomass conference, Rome. 2004. Vol. 2. Р. 439 ‒ 441. URL: http://www.cres. gr/bioenergy_chains/files/pdf/Articles/7-Rome%20 V1A_111.pdf
14. Elbersen H. W., Kulyk M. I, Poppens R. P, Lesschen J. P., Kraisvitnii, P., Galytska, M. А, Rii O., Roik M. V., Kurylo V. L., Morozov O. V., Smirnykh V. M., Gorobets A. M.; Gerasymenko O. V. Switchgrass Ukraine. Оverview of switchgrass research and guidelines. 2013. Wageningen UR. Food & Biobased Research. P. 26. URL: https://library.wur.nl/WebQuery/ wurpubs/444615
15. Кулик М. І., Рожко І. І. Урожайні властивості та посівні якості насіння проса прутоподібного залежно від умов вирощування. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2018. №. 2. С. 78 – 84
16. Gumentyk M. Ya., Chernysky V. V., Gumentyk V. M., Kharytonov M. M. Technology for two switchgrass morphotypes growing in the conditions of ukraine’s forest steppe zone. INMATEH-Agricultural Engineering. 2020. Vol. 61, № 2. P. 71 – 76. https://doi.org/10.35633/ inmateh-61-08
17. Недільська У. І. Ріст, розвиток та урожайність проса прутоподібного (світчграсу). Таврійський науковий вісник № 118. 2021. С. 133 ‒ 137. DOI https://doi. org/10.32851/2226-0099.2021.118.16
18. Скачок Л. М., Потапенко Л. В., Горбаченко Н. І. Вплив систем удобрення і мікробних препаратів на продуктивність біоенергетичних культур. Сільськогосподарська мікробіологія. 2018. Вип. 28. С. 70 ‒ 76 https://doi. org/10.35868/1997-3004.28.70-76
19. Кулик М. І., Рожко І. І., Білявська Л. Г. Мінливість елементів продуктивності та врожайність насіння проса прутоподібного залежно від сорту. Таврійський науковий вісник. 2022. Вип. 125. C. 63 – 72. DOI: https://doi.org/10.32851/2226-0099.2022.125.9
20. Кулик М. І., Рожко І. І., Сиплива Н. О., Божок Ю. О. Агробіологічні особливості формування врожайності та якості насіння проса прутоподібного. Вісник аграр- ної науки Причорномор’я. 2019. Вип. 4 С. 51 – 60.
21. Brejda J. J., Brown J. R., Wyman G. W., Schumaher W. K. Management of switchgrass for forage and seed production. J. Range Manage. 1994. Vol. 47. P. 22 – 27. 22. Kassel P. C., Mullen R. E., Bailey T. B. Seed yield response of three switchgrass cultivars for different management practices. Agronomy Journal. 1985. Vol. 77. Iss. 2. Р. 214 – 218. URL:https://doi.org/10.2134/agr onj1985.00021962007700020010x
23. Green J. C., Bransby D. I. Effects of seed size on germination and seedling growth of Alamo switchgrass. Soc. for Range Managemen., Denver, 1995. Vol. 1. Р. 183 ‒ 184.
24. Greg A. Houseal. Native Seed Production Manual. Iowa Ecotype Project, Tallgrass Prairie Center’s, University of Northern Iowa. 2007. Р. 70 ‒ 71. https://www. tallgrassprairiecenter.org/sites/default/files/pdfs/native_ seed_production_manual.pdf
25. Роїк М. В., Рахметов Д. Б., Гончаренко С. М. Методика проведення експертизи сортів проса прутоподібного (Panicum virgatum L.) на відмінність, однорідність і стабільність. К., 2014. С. 637 – 651.
26. Кулик М. І., Рахметов Д. Б., Курило В. Л. Методика проведення польових та лабораторних досліджень з просом прутоподібним (Panicum virgatum L.). Полтава : РВВ ПДАА, 2017. 24 с.
27. Курило В. Л., Ганженко О. М., Гументик М. Я., Гончарук Г. С., Смірних В. М., Горобець А. М., Каськів В. В., Мандровська С. М., Максименко О. В. Методичні рекомендації з проведення основного та передпосівного обробітків ґрунту і сівби проса лозовидного. ІБКіЦБ НААН. К. 2012. С. 28
28. Кulyk М., Elbersen W. Methods of calculation productivity phytomass of switchgrass in Ukraine. Poltava. 2012. Р. 10
29. Ушкаренко В. А., Нікішенко В. Л., Голобородько С. П., Коковіхін С. В. Дисперсійний і кореляційний аналіз у землеробстві і рослинництві: навчальний посібник. Херсон: Айлант, 2008. С. 272
30. Статистичний аналіз агрономічних досліджень даних в пакеті Statistica 6.0: методичні вказівки / уклад.: Е. Р. Ермантраут, О. І. Присяжнюк, І. Л. Шевченко. Полтава: Поліграф Консалтинг, 2007. 55 с.
Опубліковано
2023-03-03
Розділ
СЕЛЕКЦІЯ, НАСІННИЦТВО