Розвиток та продуктивність соняшнику на дерново-підзолистих ґрунтах західного Полісся при застосуванні різних видів комплексних добрив

Ключові слова: соняшник, припосівне удобрення, якісні показники зерна, фосфорно-калійне живлення, приріст врожаю.

Анотація

Мета. Дослідження мало на меті визначення порівняльної ефективності різних видів мінеральних добрив аналогічного складу. Методи. Дослідження проведені на території Рівненського району Рівненської області, грунтова- кліматична зона Західного Полісся України. Грунт ділянки – дерново-підзолистий супіщаний, типовий для зони. Посів здійснювався посівним комплексом Ведерштад Темпо 8 із одночасним внесенням гранульованих комплексних добрив згідно схеми. Інші види комплексних добрив при вирощуванні не застосовувалися. На всіх варіантах випробування застосовувалося азотне живлення у формі внесення аміачної селітри 150 кг/га перед посівом культури. Гібрид Бельведер, норма висіву 60 тисяч насінин на гектар. Термін посіву 02.05.2022. Попередник – кукурудза на зерно, обробіток ґрунту нульовий. Результати. Матеріал висвітлює нерівнозначність отриманих агрономічних ефектів при застосуванні конкретних мінеральних добрив аналогічного складу за вмістом азоту, фосфору та калію. Обґрунтовано не лише зміни врожайності соняшнику при застосуванні різних видів добрив, а й істотну варіацію якісних показників зерна – маси 1000 зерен, натури, олійності. При цьому отримані показники продуктивності чітко корелюють із морфологічними особливостями рослин, що були відслідковані впродовж вегетації. Так застосування мінерального добрива Яра Міла 8:24:24 чинило істотний позитивний вплив відносно конкурентного продукту аналогічного складу на розвиток кореневої системи, діаметр стебла та кошика. Разом із тим, застосування вказаного добрива зумовило збільшення висоти рослин на 25-30 см, що є додатковим фактором ризику і потребує врахування в загальній технології вирощування культури. Окремо слід відзначити, що підвищення дози внесення добрива Яра Міла спричинило загальне зниження врожайності відносно застосування в меншій дозі, чого не спостерігалось при використанні добрива Поліфоска 8:24:24. Висновки. Застосування припосівного внесення гранульованого комплексного добрива Яра Міла показало комплексний позитивний ефект на розвиток та продуктивність соняшнику в умовах, що досліджувалися відносно конкурентного продукту аналогічного складу.

Посилання

1. Агропромисловий комплекс України: стан, тенденція та перспективи розвитку. Інформ.-аналіт. Збірник. К. : ІАЕ УААН, 2002, Вип. 5. 409 с.
2. Бутенко А. О. Сортові особливості формування урожаю соняшнику в умовах північно-східної України : автореф. дис. канд. с.-г. наук : 06.01.09 / А. О. Бутенко; Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва УААН. – Х., 2005, 20 с.
3. Гарбар Л. А., Ковтун Т. В. Формирование площади листовой поверхности гибридов подсолнечника под. влиянием минерального удобрения. Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2018. № 11 (169), С. 19-22
4. Горбатюк Є. М., Гарбар Л. А. Формирование производительности посевов подсолнечника при различных условиях сева. Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2017. № 8 (134), С. 53-56.
5. Лихочвор В. В. Рослинництво. Сучасні інтенсивні технології вирощування основних польових культур. Львів: Укр. технології, 2006, 614 с.
6. Пересадько М. С. Закономерности реакции новых гибридов подсолнечника на фон минерального питания и нормы высева семян. Научно-технический бюллетень Всероссийского научно-исследовательского института масличных культур. 2009, № 2 (141), с. 24-27.
7. Технология промышленного семеноводства подсолнечника и кукурузы на востоке Украины: практи- ческое руководство / Краевский А. Н. др. – Луганск, 2003, 43 с.
8. Удова Л. О. Підвищення стійкості виробництва соняшнику. Економіка АПК. 2003, № 9, С. 32-37.
9. Цветкова Н. М., Сараненко І. І. Вплив добрив на показники якості чорнозему. Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. 2010, № 18 т. 1, с. 117-122.
10. Шакалий С. Н. Влияние систем защиты на формирование урожайного потенциала гибридов подсолнечника. Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, 2019, № 3, с. 42-45.
Опубліковано
2023-03-03
Розділ
МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО