Особливості вирощування сіди багаторічної залежно від елементів технології

Ключові слова: висота рослин, діаметр стебла, вага рослини, передзбиральна густота, урожайність.

Анотація

Мета. Встановити вплив умов вирощування на елементи продуктивності та врожайність фітомаси сіди багаторічної. Методи. Польовий – закладання дослідів, облік урожаю стебел, лабораторний – фізичний – вимірювання висоти, діаметру стебел, розмірів листків, розрахунковий – статистичний. Результати. Максимальний показник висоти рослин отримано на варіанті з дозою добрив N60 – 258,6 см, зменшення дози добрив до N30 призводило до зменшення висоти рослин – 243,6 см. Найменша висота рослин сіди багаторічної відмічена на варіанті без добрив – 236,3 см. За результатами досліджень діаметр у основі стебла сіди багаторічної в середньому по варіантах становив 7,6–9,8 мм. Найбільший діаметр стебла отримано на варіанті з дозою мінеральних добрив N60 – 9,8 мм. Вага сухої рослини на контролі становила 28,1 г, N30 – 30,4 г, N60 – 35,0 г. Передзбиральна густота сіди багаторічної на контролі становила 35,0 шт./м2, за внесення мінеральних добрив у дозі N30 передзбиральна густота становила 39,5 шт./м2 та та за дози N60 – 43,2 шт./м2. Найвищі значення передзбиральної густоти сіди багаторічної отримано за внесення мінерального добрива у дозі N60 – 43,2 шт./м2. Максимальну урожайність в середньому за період досліджень отримано за внесення мінерального добрива в дозі N60 – 15,1 т/га. Внесення N30 забезпечило урожайність на рівні 12,0 т/га, а на контролі 9,8 т/га Висновки. Кращі умови для росту, розвитку і формування врожаю склалися на варіанті з внесенням азотних мінеральних добрив у кількості 60 кг/га діючої речовини. За такої дози добрив спостерігався найбільший приріст рослин у висоту – 258,6 см, діаметр стебла 9,8 мм. При внесенні азотних мінеральних добрив в дозі 60 кг/га діючої речовини відмічено максимальну вагу сухої рослини 35,0 г з передзбиральною густотою 43,2 шт./м2 та урожайністю 15,1 т/га.

Посилання

1. Гелетуха Г. Г., Железна Т. А., Жовмір М. М. Оцінка енергетичного потенціалу біомаси в Україні. Промислова теплотехніка. 2010. Т. 32. № 6. С. 58–65.
2. Гелетуха Г. Г., Железна Т. А., Олійник Е. М. Перспективи виробництва теплової енергії з біомаси в Україні. Промислова теплотехніка. 2013. Т. 35. № 4. С. 5–15.
3. Гументик М. Я., Хіврич О. Б., Квак В. М., Замойський О. І. Ефективність впливу способів захисту від бур’янів на ріст і розвиток рослин міскантусу в умовах західної частини Лісостепу України. Збірник наукових праць Інституту біонергетичних культур і цукрових буряків НААН. 2013. Вип. 19. С. 24–27. 4. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта. Москва: Агропромиздат, 1985. 350 с.
5. Думич В. В. Журба Г. І., Курило Г. І. Техніко- технологічні заходи для закладання енергоплантацій свічграсу в умовах Полісся України. Збірник наукових праць Інституту біонергетичних культур і цукрових буряків НААН. 2013. Вип. 19. С. 37–42.
6. Кургак В. Г. Лучні агрофітоценози: підручник. Київ: ДІА, 2010. 374 с.
7. Кургак В. Г., Левковський А. М., Єфремова Г. В., Лещенко О. Ю. Біоенергетичний потенціал багаторічних трав’янистих фітоценозів України. Збірник наукових праць Інституту біонергетичних культур і цукрових буряків НААН. 2013. Вип. 19. C. 63–67.
8. Кургак В. Г., Ткаченко А. М. Біоенергетичний потенціал багаторічних трав’янистих фітоценозів. Вісник аграрної науки. 2016. № 2. С. 15–20.
9. Роїк М., Курило В., Гументик М. Ефективність вирощування високопродуктивних енергетичних культур. Вісник Львівського НАУ. 2011. № 15(2). С. 12–13.
10. Титко Р., Калініченко В. Відновлювальні джерела енергії (Досвід Польщі для України). Варшава: QWG, 2010. 15 с.
11. GuptaV. K., Tuohy M. G., Kubicek C. P., Saddler J. Bioenergy Research: Advances and Applications: textbook. Oxford. 2014. p. 500.
12. Kurgak V. G. Panasyuk S. S., Asanishvili N. M. Influence of perennia llegume son the productivity of meadow phytocenoses. Ukrainian J. of Ecology. 2020. № 6. Р. 310–315. doi: 10.15421/ 2020_298.
13. Kurhak V. H., Tkachenko M. A., Asanishvili N. M. Energy productivity of uncommon herbs for solid fuel manufacturing. Ukrainian J. оf Ecology. 2021. № 1. Р. 299–305. doi: 10.15421/ 2021_45.
14. Petrychenko V., Kurgak V., Rybak S. Bioenergy potential of meadows of Ukraine. Grassland Federation. 2014. Р. 143–145.
Опубліковано
2023-03-03
Розділ
МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО