Агроландшафтні засади гідромеліораці степових зон України

Ключові слова: агроландшафт, етап районування, таксономічна категорія, зрошувані землі, агроекологічна безпека, збалансоване землекористування.

Анотація

Викладено основні напрями просторової диференціації території півдня України впродовж останніх 20 років. Важливими спрямуваннями цільового зонування земель сільськогосподарського призначення були природно-сільськогосподарське, ландшафтно-геохімічне, агроекологічне, біогеохімічне районування. Метою досліджень є розробка науково-методичних основ комплексного районування земель степу України на агроландшафтних засадах з врахуванням особливостей умов проведення гідромеліоративних заходів. Методика досліджень обумовлена загальнонауковими принципами когерентності і диференціації агросфери та якісно-кількісними оцінками функціонування зрошуваних земель. Наслідки впливу військових дій на території України запропоновано враховувати за трьома соціально-економічними часовими зрізами агроландшафтних досліджень степу, а саме розрізняти: сучасний (до 3 років), довгостроковий (до 5 років) і прогнозний (до 20 років). Головними етапами агроландшафтних досліджень є узагальнення інформаційного забезпечення, таксономічна класифікація природно-антропогенних чинників функціонування території, картографування агроландшафтів та їх цільове районування для вирішення певних еколого-економічної проблеми або формування науково обґрунтованої системи заходів забезпечення збалансованого природокористування. Розроблено змістовну частину та визначено якісно-кількісні особливості 8 таксономічних категорій агроландшафтів, а саме зони, ряду, типу, родини, класу, роду, виду і підвиду. Запропонована просторова диференційованість зрошуваних земель враховує їх структуру, загрози і небезпеки прийнятному рівню агроекологічної безпеки. Агроландшафтне районування території степу України висвітлює комплексні умови для підбору сортів культур, диференціації систем зрошення земель та інших меліоративних заходів. Наступними етапами розвитку агроландшафтних засад є деталізація природно-агрогенних умов зрошення та створення їх локальних графічних моделей, у першу чергу, на площі степу України.

Посилання

1. Звіт про стратегічну екологічну оцінку документу державного планування «Проект стратегії зрошення та дренажу в Україні до 2030 року». Київ: Міністерство екології і природних ресурсів України (Управління охорони земельних та водних ресурсів), 2019. 48 с.
2. Екологічні основи управління водними ресурсами : навч. Посіб. / А.І. Томільцева, А.В. Яцик, В.Б. Мокін та ін. Київ: Інститут екологічного управління та збалансованого природокористування, 2017. 200 с.
3. Методика картографування екологічного стану поверхневих вод України за якістю води. Київ: «Символ-Т», 1998. 48 с.
4. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2020 році. Міністерство екології і природних ресурсів України, 2021. 421 с. Режим доступу: https://mepr.gov.ua/files/ docs/Zvit/2022
5. Організація і ведення еколого-меліоративного моніторингу. Частина 1. Зрошувальні землі. ВБН 33-5.5-01-97. Видання офіційне. Київ: ІВЦ Держкомстату України, 2002. 68 с.
6. Зрошувальні заходи. Сільськогосподарська енциклопедія. Електронний ресурс: Електронне посилання: http://ias.pp.ua. B4-m11.
7. Єгорова Т.М. Екологічна геохімія агроландшафтів України: монографія. Київ: «ДІА». 2018. 264 с.
8. Єгорова Т.М., Сапсай Т.П. Актуальні питання агроекологічного районування України. Агроекологічний журнал, 2019. № 3. С. 6–13.
9. Медведєв В. В. Методичні рекомендації з бонітування ґрунтів України / І. В. Пліско, В. В. Медведєв. Харків : ТОВ „Смугаста типографія”, 2015. 100 с
10. Медведев В.В., Лактионова Т.Н., Донцова Л. В. Водные свойства почв Украины и влагообеспеченность сельскохозяйственных культур. Харьков: Апостроф, 2011. 224 с.
11. Коніщук В.В., Єгорова Т.М. Агроекологічне районування України. Агроекологічний журнал, 2018. №4. С. 6–22.
12. Єгорова Т. М. Наукові основи еколого-геохімічних процесів в агроландшафтах України: автореф… доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія. Інститут агроекології і природокористування НААН. Київ, 2015. 47 с.
13. Мартин А.Г., Осипчук С.О., Чумаченко О.М. Природно- сільськогосподарське районування України: монографія. Київ: ЦП «Компринт», 2015. 328 с.
14. Бутрим О. В. Теоретико-методологічні основи формування внутрішнього вуглецевого ринку в контексті збалансованого розвитку агросфери: монографія / за ред. О.І. Дребот – К.: ТОВ «ДІА», 2018. – 360 с.
Опубліковано
2023-03-03
Розділ
МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО