Особливості ростових процесів нуту і соняшнику за краплинного зрошення

Ключові слова: системи мікрозрошення, спосіб укладання поливних трубопроводів, нут, соняшник, ланка сівозміни, біометричні параметри.

Анотація

Мета. Вивчення впливу конструкцій систем мікрозрошення та способу водоподачі на ростові процеси і продуктивність рослин нуту і соняшнику. Методи. Короткотерміновий польовий дослід, аналітичні і статистичні методи обробки експериментальних даних. Результати досліджень. Сучасні способи мікрозрошення розглянуто як ключовий фактор інтенсифікації технологій вирощування нуту і соняшнику у ланці сівозміни. Польові експериментальні дослідження проведено на землях Брилівського дослідного поля ІВПіМ НААН протягом 2020-2022 рр. Отримані результати підтверджують, що конструкції систем мікрозрошення та спосіб водоподачі достовірно впливають на формування основних біометричних параметрів, структурні елементи врожаю та врожайність нуту і соняшнику. Встановлено, що максимальні параметри ростових процесів та продуктивність культур забезпечує імпульсний режим водоподачі з внутрішньоґрунтовим укладанням поливних трубопроводів. Достовірно нижчі та близькі за значеннями показники визначено для умов підґрунтового краплинного зрошення та краплинного зрошення із наземним укладанням поливних трубопроводів, а найнижчі параметри продуктивності отримано в умовах природнього зволоження. Врожайність нуту за краплинного зрошення отримано на рівні 3,76-4,17 т/га, за підґрунтового укладання поливних трубопроводів – 3,69-4,00 т/га, за реалізації імпульсного режиму водоподачі – 4,28 т/га. За вирощування соняшнику в умовах краплинного зрошення отримано врожайність 3,91-4,41 т/га, за підґрунтового укладання поливних трубопроводів – 3,69-4,09 т/га, за реалізації імпульсного режиму водоподачі – 4,28 т/га На варіанті контролю (без зрошення) у середньому за три роки отримано найнижчий рівень врожайності – 1,63 т/га нуту та 1,66 т/га соняшнику, що підтверджує значні ризики за вирощування цих культур в умовах Степу без зрошення. Висновки. За результатами досліджень визначено особливості формування основних біометричних параметрів та продуктивності рослин нуту і соняшнику залежно від конструкцій систем мікрозрошення та способу водоподачі. Найбільш доцільним за вирощування цих культур у ланці сівозміни є впровадження підґрунтового краплинного зрошення та реалізація імпульсного режиму водоподачі.

Посилання

1. Шатковський А.П. Наукові основи інтенсивних технологій краплинного зрошення просапних культур в умовах Степу України : автореф. дис. ... докт. с.-г. наук: 06.01.02 «Сільськогосподарські меліорації». Херсон, 2016, 42 с.
2. Сівозміни на зрошуваних землях : методичні рекомендації / за ред. Снігового В.С. Київ : Аграрна наука, 1999. 40 с.
3. Сівозміни у землеробстві України / за ред. Сайка В.Ф. Київ : Аграрна наука, 2002. 146 с.
4. Ткаліч Ю.І., Ткаліч І.Д., Кохан А.В. Які культури виснажують ґрунт більше? Пропозиція. 2014. № 1. С. 64–66.
5. Ромащенко М.І., Шатковський А.П., Удовенко В.В., Сметана П.М. Соя в овочевих сівозмінах. Farmer. 2014. № 09(57). С. 88-90.
6. Овчатов І.М. Ефективність способів зрошення за вирощування сої і кукурудзи. Вісник аграрної науки. 2020. № 12. С. 79-83. https://doi.org/10.31073/ agrovisnyk202012-10
7. Овчатов І.М., Журавльов О.В. Продуктивність сої залежно від способів зрошення. Аграрні інновації. 2020. № 3. С. 54-58. https://doi.org/10.32848/agrar. innov.2020.3.9
8. Шатковський А.П., Журавльов О.В., Овчатов І.М. Режим зрошення та водоспоживання сої і кукурудзи залежно від способів зрошення. Таврійський науковий вісник. Серія : Сільськогосподарські науки. Херсон : ВД «Гельветика». 2020. Вип. 115. С. 262-229 https://doi.org/10.32851/2226-0099.2020.115.39
9. Kadasiddappa, M.M., Rao, V.P., Reddy, K.Y., Ramulu, V., Devi, M.U., Reddy, S.N. Effect of Irrigation (Drip/Surface) on Sunflower Growth, Seed and Oil Yield, Nutrient Uptake and Water Use Efficiency – A Review. Agricultural Reviews. 2017. V. 38. P. 152-15 https://doi. org/10.18805/ag.v38i02.7947
10. Akcay S., Dağdelen N. Water use effıciency, yield and yield components of second crop sunflower under deficit irrigation. Turkish Journal of Field Crops. 2016. V. 21(2). P. 190-199. DOI: 10.17557/tjfc.05690
11. Sezen, S. M., Tekin, S., Bozdoğan Konuşkan, D. Effect of Irrigation Strategies on Yield of Drip Irrigated Sunflower Oil and Fatty Acid Composition and its Economic Returns . Journal of Agricultural Sciences. 2019. V. 25 (2), P. 163-173. DOI: 10.15832/ankutbd.382617
12. Pendergast L., Bhattarai S., Midmore D. Evaluation of aerated subsurface drip irrigation on yield, dry weight partitioning and water use efficiency of a broad-acre chickpea (Cicer arietinum, L.) in a vertosol. Agricultural Water Management. 2019. V. 217. P. 38-46. https://doi. org/10.1016/j.agwat.2019.02.022
13. Вожегова Р.А., Коваленко A.M. Ефективність застосування краплинного зрошення на Півдні України за вирощування соняшнику // Краплинне зрошення як основна складова інтенсивних агротехнологій ХХІ століття. III Міжнар. наук.-практ. конф.: тези доп. Київ : 2014. С. 29-30.
14. Вирощування соняшникe на краплинному зрошенні / Шелудько О.Д. та ін. // Пропозиція. 2015. № 6. С. 60-63.
15. Методика польового досліду (зрошуване землеробство) / за ред. Ушкаренка В.О. Херсон : Грінь Д.С., 2014. 448 с.
16. Методичні рекомендації з проведення досліджень за краплинного зрошення / за ред. Ромащенка М.І. Київ : ТОВ «ДІА», 2014. 46 с.
Опубліковано
2023-03-03
Розділ
МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО