Генезис та комплексна діагностика чорноземних ґрунтів Лісостепу України

Ключові слова: гумус, опідзоленість, родючість, рослинність, типовий чорнозем, фактори ґрунтоутворення

Анотація

Мета. Метою дослідження було узагальнити наукові дослідження генезису, складу та морфологічних властивостей чорноземних ґрунтів Лісостепу України та визначити вплив основних факторів ґрунтоутворення. Методи. Історичний (аналіз генезису властивостей ґрунтів), порівняльний (виявлення подібності й розходження процесів, властивостей і стану чорноземів); математичний (обробка інформації, аналіз і синтез). Результати. Лісостеп України використовується для інтенсивного землеробства, і займає територію загальною площею 20,2 млн. га, що становить 33,6% усіх земель України. Землі під оранку становлять 13,7 млн. га, або 67,4% загальної площі ґрунтів зони. Ґрунтово-кліматичні умови зони сприятливі для вирощування важливих і найбільшпродуктивних агрокульутр – зернових, плодових і овочевих культур, цукрового буряка, олійних культур – кукурудзи і соняшника. Чорноземи – найпоширеніші ґрунти Лісостепу України, сформувалися під лучно-степовою рослинністю на карбонатних лесових породах. У гранулометричному складі типових чорноземів кількість мулуатих частинок (фізичної глини) збільшується від 24,98 до 28,40, а фізичного піску зменшується від 81,99 до 78,59, що робить його придатний для вирощування більшої кількості агрокультур. Ґрунтовий вбирний комплекс чорноземів насичений катіонами Са2+: Мg2+ – 6:1, що сприяє утворенню агрономічно цінної структури. Реакція ґрунтового розчину чорноземів рН = 6,9–7,2. Ґрунти добре провітрюються прогріваються сонцем і тому порівняно довгий час перебувають у сприятливому для обробітку стані. У верхньому горизонті А вміст гумусу коливається в межах 4,2–4,6%, а з глибиною зменшується до 1–2%. Типові чорноземи мають високу біологічну активність завдяки вмісту гумуса: загальний азот (0,2–0,5%), фосфору (0,33–0,16) і валовий калій (1–2,4%). Висока активність та різноманітність ґрунтової мікробіоти пов’язана із активізацією ґрунтових процесів внаслідок залуження і наявності значної біомаси рослинних рештків лісу, а також сприятливого водно-повітряного і температурного режимів. Чорноземи опідзолені характеризуються відносно добрими фізичними властивостями. Так, у верхньому гумусовому горизонті щільність складення становить 1,02–1,22 г/см3, а щільність твердої фази – 2,64–2,70 г/см3. У верхньому орному шарі вміст гумусу досягає 3–4%, який з глибиною зменшується до 1,2–1,5%. Реакція ґрунтового розчину рН = 5,7–6,3. Чорноземи опідзолені: валовий азот (0,18–0,3%), фосфор (0,11%), калій (1,91–2,07%). Глибоке проникнення і розподілення гумусу по профілю ґрунту перш за все пов’язане з впливом лісової і степової трав’янистої рослинності в генезисі ґрунтоутворення. Висновки. Комплекс факторів ґрунтоутворення під час генезису може призвести до зміни ґрунтів, тому для діагностики і подальшої розробки дій з відновлювання родючості ґрунтів необхідно враховувати усі педогенні процесів: використання органічних і мінеральних речовин та технологій обробки ґрунту; втрати частини ґрунту через вітрову та водну ерозію, переміщення в межах профілю з одного горизонту до іншого; кліматичні зміни, та зміни у біологічному різноманітті ґрунтів.

Посилання

1. Дутчин М. М., Ільків Є. Ю., Біда І. В. Ґрунтознавство з основами меліорації: конспект лекцій. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. 268 с.
2. Краснов В. П., Шелест З. М., Давидов І. В. Фітоекологія з основами лісівництва : навч. посіб.: для студентів ВНЗ.; гол. ред. В. І. Кочубей. Суми : Університетська книга, 2018. 415 с.
3. Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Випуск 89. Харків: ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського», 2020. 111 с.
4. Pozniak S. P. Chernozems of Ukraine: geography, genesis and current conditions. Ukrainian Geographical Journal. 2016. Vol. 2016, no. 1. P. 09–13. URL: https://doi.org/10.15407/ugz2016.01.009 (date of access: 02.09.2022).
5. Lebed V. V., Solovey V. B. Quantitative diagnostics of soils varying hydromorphy degrees of one-loess terraces of rivers in the Forest-Steppe of Ukraine. AgroChemistry and Soil Science. 2019. No. 88. P. 22–30. URL: https://doi.org/10.31073/acss88-03 (date of access: 02.09.2022).
6. Solovej V., Lebed V. Podzolized soils of the river’s firstloess terraces in the Forest-Steppe. Visnyk agrarnoi nauky. 2018. Vol. 96, no. 12. P. 26–33. URL: https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201812-04 (date of access: 02.09.2022).
7. Целюлозоруйнуюча активність чорноземних ґрунтів Лівобережжя Лісостепу України / С. Рєзнік та ін. ГРААЛЬ НАУКИ. 2021. № 4. С. 172–177. URL: https://doi.org/10.36074/grail-of-science.07.05.2021.031 (дата звернення: 02.09.2022).
8. Assessing the vegetation history of european chernozems through qualitative near infrared spectroscopy / B. Strouhalová et al. Quaternaire. 2019. No. 30/3. P. 227–241. URL: https://doi.org/10.4000/quaternaire.12101 (date of access: 02.09.2022).
9. Topolnyi F., Helevera O. Causes of podzolized of soils. Visnyk of the Lviv University. Series Geography. 2017. No. 51. P. 331–345. URL: https://doi.org/10.30970/vgg.2017.51.8895 (date of access: 02.09.2022).
10. Helevera O.F., Topolnyi F.P. Towards origin of podzolized and nonpodzolized acid soils. Ukrainian Journal of Ecology. 2018. No. 8(1). P. 516–526 doi: 10.15421/2018_244.
11. Кравченко Ю. С. Сучасний стан родючості українських чорноземів. Plant and Soil Science. 2019. Vol. 10, no. 3. P. 29–41. URL: https://doi.org/10.31548/agr2019.03.029 (date of access: 02.09.2022).
12. Паньків З. П. Ґрунти України: навчально-методичний посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 112 с.
13. Чорний С.Г. Оцінка якості ґрунтів: навчальний посібник. Миколаїв: МНАУ, 2018. 233 с.
14. Kravchenko Y. S. Сучасний стан родючості українських чорноземів. Plant and Soil Science. 2019. Vol. 10, no. 3. P. 29–41. URL: https://doi.org/10.31548/agr2019.03.029 (date of access: 02.09.2022).
15. Papish I. Y. Differentiation of the Material Composition of Lviv Region Luvic Greyzemic Chernozems (Ukraine). Polish Journal of Soil Science. 2017. Vol. 50, no. 1. P. 11. URL: https://doi.org/10.17951/pjss.2017.50.1.11 (date of access: 02.09.2022).
16. Sinchenko V., Tanchyk S., Litvinov D. Influence of depending on tillage on structural and aggregatic composition of chernozem typical in the Right-Bank Forest-Steppe of Ukraine. Naukovì dopovìdì Nacìonalʹnogo unìversitetu bìoresursiv ì prirodokoristuvannâ Ukraïni. 2019. Vol. 2019, no. 3. URL: https://doi.org/10.31548/dopovidi2019.03.013 (date of access: 02.09.2022).
Опубліковано
2022-12-19
Розділ
МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО