Поживний режим ґрунту під сочевицею залежно від удобрення

Ключові слова: чорнозем опідзолений, мінеральні добрива, азот мінеральних сполук, рухомі сполуки фосфору і калію

Анотація

Мета. Встановити вплив удобрення на динаміку поживного режиму чорноземі опідзоленому під посівами сочевиці в умовах Правобережного Лісостепу. Поживний режим ґрунту має вагомий вплив на обмін речовин у рослині. Основним показником, що його регулює є родючість ґрунту та система застосування добрив під сільськогосподарські культури. Присутність у ґрунті мінеральних сполук азоту та рухомих сполук фосфору і калію стимулює продуційні процеси у рослинах. Однак, занадто високий рівень живлення ними рослин може перешкоджати вчасному формуванню репродуктивних органів і бути малоефективним. Тому є потреба в дослідженнях поживного режиму ґрунту та встановлення оптимальних доз внесення різних видів мінеральних добрив для його регулювання. У формуванні продуктивності та якості врожаю сочевиці значна роль належить мінеральному живленню рослин, тому є важливим доскональне вивчення динаміки поживного режиму ґрунту під впливом різних складових технології вирощування, серед яких важливе значення має удобрення. Методи. Для визначення динаміки поживного режиму ґрунту використовувався польовий, лабораторний та розрахунково-порівняльний методи. Результати. Найбільш інтенсивні зміни поживного режиму ґрунту спостерігалися в шарі 0–20 см. Зміни вмісту азоту мінеральних сполук мали такий вигляд: найбільше зниження вмісту в процесі вегетації у варіанті Фон + N60 – на 23,5 мг/кг, найменше в контрольному варіанті – 17,4 мг/кг, або відповідно на 76 і 75%. Що стосується рухомих сполук фосфору і калію, то під кінець вегетації рослин відмічена тенденція незначного відновлення вмісту рухомих фосфатів. Висновки. Активна зміна поживного режиму ґрунту упродовж вегетації рослин сочевиці спостерігалася у вмісті азоту мінеральних сполук. Вміст рухомих сполук фосфору і калію більше залежав від удобрення лише в першій половині вегетації сочевиці.

Посилання

1. Господаренко Г. М., Любич В. В., Бомко С. М. Формування врожаю сої залежно від складових агротехнології. Київ : ТОВ «ТРОПЕА», 2021. 184 с.
2. Господаренко Г. М., Черно О. Д., Нікітіна О. В. Агрохімія калію / за заг. ред. Г. М. Господаренка. Київ : ТОВ «ТРОПЕА», 2021. 264 с.
3. Данильченко О. М., Жатова Г. О. Урожайність і якість насіння кормових бобів та сочевиці залежно від інокуляції бактеріальними препаратами і внесення мінеральних добрив. Вісник ЖНАЕУ. 2016. №1 (53), т. 1. С. 94–101.
4. ДСТУ 4115–2002. Ґрунти. Визначення рухомих сполук фосфору і калію за модифікованим методом Чирикова. [Чинний від 2003–01–01]. Київ : Державний комітет України з питань технологічного регулювання та споживчої політики, 2002. 9 с.
5. ДСТУ 4287:2004. Якість ґрунту. Відбирання проб. [Чинний від 2005-07-01]. Київ : Держспоживстандарт України, 2005. 10 с.
6. ДСТУ 4729:2007 Якість ґрунту. Визначення нітратного і амонійного азоту в модифікації ННЦ ІГА ім. О. Н. Соколовського[Чинний від 2008–01–01]. Київ : Держспоживстандарт України, 2008. ІІІ, 14 с. (Національний стандарт України).
7. ДСТУ ISO 11464-2007. Якість ґрунту. Попереднє обробляння зразків для фізико-хімічного аналізу (ІSO 11464:2006, ІDT). Чинний від 2009-10-01. Київ: Держспоживстандарт України, 2012.18 с.
8. Екологічні аспекти системи удобрення сільськогосподарських культур / В. В. Волкогон та ін. ; за ред. В. В. Волкогон. Київ : Аграрна наука, 2019. 264 с.
9. Коць С. Я., Петерсон Н. В. Мінеральні елементи і добрива в живленні рослин. Київ : Логос, 2005. 150 с.
10. Носко Б. С. Фосфатний режим ґрунтів і ефективність добрив. Київ : Урожай, 1990. 223 с.
11. Основи наукових досліджень в агрономії / Єщенко В. О. та ін. ; за ред. В. О. Єщенка. Вінниця : ПП «Едельвейс і К», 2014. 332 с.
12. Симбіотична азотфіксація та врожай / Г. М. Господаренко та ін.; за ред. Г. М. Господаренка. Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2017. 324 с.
Опубліковано
2022-12-16
Розділ
МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО