ЕКОНОМІЧНА ТА ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ НАСІННЯ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТОВОГО СКЛАДУ, УДОБРЕННЯ ТА ЗАХИСТУ РОСЛИН

Ключові слова: соя, насіння, сорт, інокулянт, захист рослин, економічна ефективність, енергетична оцінка.

Анотація

Мета – визначити економічну та енергетичну ефективність вирощування насіння сої залежно від сортового складу, інокулянтів та захисту рослин в умовах зрошення Південного Степу України. Методи. Польовий, економічний, енергетичний. Результати. У польових дослідах визначено, що найвище значення умовного чистого прибутку на рівні 41,4-42,4 тис. грн/га було одержано у варіантах, де вирощували сорт сої Олешшя з обробкою насіння біопрепаратом Фосфат гель, дотриманням біологічного та хімічного захисту рослин. В середньому по сортовому складу найменший умовний чистий прибуток 20,6 тис. грн/га одержано на дослідних ділянках, де вирощували сорт Ідеал. Здійснення насінництва сої на зрошуваних землях сорту Олешшя сприяло підвищенню цього показника до 33,2 тис. грн/га, що в 1,6 рази більше за перший сорт. Також високий умовний чистий прибуток на рівні 31,5-31,8 тис. грн/га сформувався у варіантах з сортами Зоря Степу та Південна красуня. Підвищення рівня рентабельності в межах 249-254% забезпечило вирощування сорту Олешшя за використання хімічного та біологічного захисту рослин на фоні обробки насіння біопрепаратом Фосфат гель. Найменші значення досліджуваного показника – 95,5% проявились у сорту Ідеал за внесення азотного добрива з дотриманням біологічного захисту рослин. Висновки. Найбільший умовний чистий прибуток, який коливався в межах від 41,4 до 42,4 тис. грн/га сформувався за вирощування сорту Олешшя у варіантах із використанням Фосфат гелю сумісно з біологічним та хімічним захистом рослин. Найвищі значення рентабельності виробництва насіння сої отримали у варіанті з внесенням біодобрива Фосфат гель з перевищенням контролю на 21,2-59,5 відносних відсотка. Надходження енергії було найбільшим (74,6-77,1 ГДж/га) при вирощуванні насіння сої Південна красуня та Олешшя із застосуванням біопрепарату Фосфат гель та хімічного захисту рослин.

Посилання

1. Вожегова Р. А., Малярчук М. П., Морозов О. В., Біднина І. О. Адаптація агротехнологій до змін клімату: ґрунтово-агрохімічні аспекти: колективна монографія. Харків: Стильна типографія, 2018. 364 с.
2. Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств. Київ: КНЕУ, 2002. 624 с.
3. Ушкаренко В. О., Вожегова Р. А., Голобородько С. П., Коковіхін С. В. Методика польового досліду (зрошуване землеробство) : навчальний посібник. Херсон : Грінь Д. С., 2014. 448 с.
4. Методика определения экономической эффективности использования в сельском хозяйстве результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, новой техники, изобретений и рационализаторских предложений. Киев: Урожай. 1980. 84 с.
5. Мошенський С. З., Олійник О. В. Економічний аналіз: підручник для студентів економічних спеціальностей ВНЗ; за ред. д.е.н., проф., заслуженого діяча науки і техніки України Ф. Ф. Бутинця. 2-ге вид., доп. і перероб. Житомир: Рута, 2007. 704 с.
6. Нібулон. Історія цін. URL: https://nibulon.com/data/ zakupivlya-silgospprodukcii/istoriya-cin.html (дата звернення 12.11.2021 р.)
Опубліковано
2022-09-30
Розділ
СЕЛЕКЦІЯ, НАСІННИЦТВО