НАСЛІДКИ КОЛОНІАЛЬНОГО ВПЛИВУ НА СТАНОВЛЕННЯ ҐРУНТОЗНАВСТВА В УКРАЇНІ

Ключові слова: наукові основи, гуміфікація, ґрунти чорноземного типу, фізичні властивості, ґрунтоутворення.

Анотація

Робота присвячена аналізу наукового впливу вчення Василя Докучаєва на умови формування ґрунтів чорноземного типу в умовах прогресуючого погіршення агрофізичних якостей ґрунтів України. Актуальність теми пов’язана з питанням підвищення врожайності сільськогосподарських культур з одночасним підвищенням її екологічної якості стійкими тенденціями погіршення умов вирощування польових культур внаслідок деградації ґрунтів та втратою ними здатності саморегулювання та самовідновлення. Мета –аналіз наукових підходів сучасного ґрунтознавства для визначення інтенсивності впливу вчення Докучаєва на основи технологій обробітку ґрунту в умовах прогресуючого погіршення агрофізичних якостей ґрунтів України. Результати. Вплив імперського минулого на сучасні погляди вітчизняних ґрунтознавців призвів до того, що перед ними постають усе складніші проблеми інтеграції та екологізації технологій вирощування сільськогосподарської продукції. Дана ситуація є першочерговим наслідком вимог суспільства до створення більш прогресивного та водночас комплексного наукового підходу визначення ґрунту як середовища існування. Розвиток ідей про характер ґрунтоутворення призвів до протилежних по суті поглядів. Частина ґрунтознавців стверджують, що живі організми взагалі, а особливо вищі рослини є найбільш важливими ґрунтоутворювачами. Інша частина переконана, що рослинність сама знаходиться у великій залежності від ґрунту, клімату і рельєфу, а тому між ґрунтом і рельєфом існує взаємозв’язок. В середині минулого століття, сформувалася думка про те, що напрямок гуміфікації залежить в першу чергу від умов перебігу даного процесу. Варто також відмітити, що на початку нового тисячоліття погляди вітчизняних ґрунтознавців на ґрунтоутворюючі процеси в більшості випадків є відмінними від ортодоксальних поглядів московії. Згідно з сучасними уявленнями вітчизняних класиків формування родючих чорноземів типових відбувається саме під лісовою рослинністю, а опідзолених під степовою. Висновки. В більш сучасному розумінні класиком в науці є та людина, яка своєю діяльністю започаткувала новий напрям або нові шляхи вирішення певних проблем. Погляди класика є своєрідним порогом, а не стіною. Підійшовши до нього, необхідно перехреститися та йти далі, Саме в цьому питанні без сумніву є головна різниця у ментальності між московією та жителями вільного світу.

Посилання

1. Назаренко І. І., Польчина С. М.,Дмитрук Ю. М., Смага І. С., Нікорич В.А. Ґрунтознавство з основами геології. Підручник. Чернівці: Книги ‑ ХХ1, 2006. 400 с. 2. Докучаев В. В. Избранные сочинения. Сельхозиздат,1954. 708 с.
3. Михайлюк В. І. Водно-режимна концепція ґрунтоутворення професора Набоких О.Г. Генеза, географія та екологія грунтів. ‑ Л.: ЛНУ ім Франка. 2015, С 143‑147.
4. Позняк С. П. Ґрунтознавство і географія ґрунтів: Підручник. У двох частинах. Т.1. Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. 270 с.
5. Ковальов М. М., Кислун О. А. Агроекологічний стан ґрунтів чорноземного типу залежно від вмісту рухомої сірки. Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Сільськогосподарські науки. Вип. 114. Видавничий дім «Гельветика», 2020. С. 266‑273.
6. Докучаев В. В. Нижегородские рaботы. Соч.Т.V. М.-Л.: Изд-во АН СССР. 1950. 664с.
7. Иенни Г. Факторы почвообразования. М.: Изд. Иностранной литературы, 1948, 347с.
8. Роде А. А. Почвообразовательный процесс и эволюция почв. М.: ОГИЗ, 1947. 142с.
9. Неунылов Б. А., Хавкина Н. В. Изучение скорости разложения и процессов превращения органического вещества, меченого С14. Почвоведение. 1968. № 2, С. 103-108. Почвоведение: М. «Колос», 1969, 543с.
10. Чендев Ю.Г., Александровский А. Л., Хохлова О. С., Смирнов Л. Г., Долгих Л. Л. Антропогенная эволюция серых лесостепных почв южной части Среднерусской возвышенности. Почвоведение, 2011, № 1.С.3-5.
11. Новосад К. Б., Гавва Д. В. Еволюція чорноземів типових Лісостепу України під різними фітоценозами. Вісн. ХНАУ. Сер. «Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство». Харків. 2008. № 2. С. 160‑167.
12. Топольний С. Ф. Ґрунти Буг-Дністровського межиріччя в межах переходу Лісостепу у Степ. Автореф. дис. канд. біол. наук. Харків. 2009. 23 с.
13. Канівець С. В., Глушко Т. С., Дерев’янко Л.М. Зміни властивостей темно-сірих слабо реградованих ґрунтів під впливом вікового використання ріллі. Агроекологічний журнал. 2010. № 2, С. 59‑63.
Опубліковано
2022-09-29
Розділ
МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО