ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТЕХНОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ ВНАСЛІДОК ВОЄННИХ ДІЙ НА ПОКАЗНИКИ ҐРУНТУ АГРОЦЕНОЗІВ

Ключові слова: фітотоксичність, нафтопродукти, важкі метали, фітоефект, забруднення грунту.

Анотація

Внаслідок воєнних дій на території України посівні площі скорочуються, що може викликати світову продовольчу кризу. Виникає потреба в максимальному залученні земель в сільськогосподарський обіг на території України з метою забезпечення екологічної та продовольчої безпеки, сталого функціонування агроекосистем. У той же час, значна частина агроценозів, придатних для вирощування сільськогосподарської продукції, зазнала техногенного забруднення внаслідок воєнних дій на Україні, зокрема впливом нафтопродуктів та важких металів. Незважаючи на значну кількість попередніх наукових досліджень впливу нафтопродуктів та важких металів на довкілля, дослідження впливу наслідків воєнних дій на Україні на показники агроценозів є надзвичайно актуальним. Метою проведення наших досліджень стало оцінити вплив техногенно забруднених земель внаслідок воєнних дій на показники ґрунту агроценозів. Основним завданням стало дослідження впливу важких металів та нафтопродуктів на біометричні показники Avéna satíva. Методи. Для комплексної оцінки фітотоксичності грунту використано метод проростків. Під час експерименту з оцінки дії важких металів та на грунт в якості тест-рослини використовували Avéna satíva. Результати. Особливу небезпеку створює асиміляція пагонами і коренями рослин важких металів. Так вміст свинцю у рослинах збільшується на 20% при його вмісті у грунті 2 ГДК. При вмісті свинцю у грунті 5 ГДК його концентрація у рослинах збільшується на 40%, а при вмісті свинцю у грунті 10 ГДК його концентрація у рослинах збільшується на 150%. Висновок. Встановлено, що при вмісті нафтопродуктів і важких металів в ґрунті в концентраціях, характерних для забруднених сільськогосподарських земель внаслідок воєнних дій, найбільш негативний вплив на рослини здійснює комплексний вплив свинцю і нафтопродук- тів. Особливу небезпеку створює асиміляція пагонами і коренями рослин важких металів. Так вміст свинцю у рослинах збільшується на 20% при його вмісті у грунті 2 ГДК. При вмісті свинцю у ґрунті 5 ГДК його концентрація у рослинах збільшується на 40%, а при вмісті свинцю – 10 ГДК його вміст у рослинах збільшується на 150%.

Посилання

1. Кривицька І. А. Діагностика та моніторинг забруднення ґрунтів важкими металами в урбанізованих ландшафтах Приазов’я: дис. … канд. біол. наук : Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського». Харків, 2020. 187 с.
2. Miroshnychenko M., Krivitska I., Hladkikh Ye. Dynamic of soil contamination in the cities with different technogenic impact. Journal of Soil Science and Plant Health. 2018. Vol. 2. Iss. 3. P. 1 – 5.
3. Довкілля Криму: зміни і втрати за час окупації. Частина І. Знищення дикої природи. – Київ: ГО «КРИМСОС», 2021. – 123 с.
4. Vasyliuk O., Shyriaieva D., Kolomytsev G., Spinova J. Steppe protected areas on the territory of Ukraine in the context of the armed conflict in the Donbas region and Russian annexation of the Crimean Peninsula. Grassland research and conservation (Bulletin of the Eurasian Dry Grassland Group). 2017. № 1 (33). Р. 15–23.
5. Meerschman E, Cockx L, Islam MM, Meeuws F, Van Meirvenne M. Geostatistical assessment of the impact of World War I on the spatial occurrence of soil heavy metals. Ambio. 2011 Jun;40(4): P. 417-24.
6. Середа М. С. Діагностика ризиків та загроз впливу техногенно порушених земель під звалищами твердих побутових відходів на сільськогосподарські угіддя. Вісник Полтавської державної аграрної академії. Вип. 3 (102), 2021. С. 91-101. Рис. 7. Оцінка фітотоксичності ґрунту при різних забрудненнях на основі вирощування Triticum aestivum
7. ДСТУ ISO 11269-1:2004. Якість ґрунту. Визначення дії забрудників на флору ґрунту. Частина 1. Метод визначання інгібіторної дії на ріст коренів (ISO 11269-1995, IDТ). [Чинний від 2005-07-01]. Вид. офіц. Харків : Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського Української Академії аграрних наук, 2005. 184 с.
8. ДСТУ ISO 11269-2: 2002. Якість ґрунту. Визначання дії забрудників на флору ґрунту. Частина 2. Вплив хімічних речовин на проростання та ріст вищих рослин (ISO 11269-1995, IDТ). [Чинний від 2004-05-01]. Вид. офіц. Київ. Держстандарт України. 2004. 22 с.
9. Грицаєнко Г.М. Методи біологічних та агрохімічних досліджень рослин і ґрунтів. Київ, 2003. 320 с.
10. Pysarenko P.V., Samoilik M.S., Taranenko A.O., Tsova Yu.А., Sereda M.S. Investigation of the possibility of probiotic use for remediation of contaminated soil of solid domestic waste landfills. Таврійський науковий вісник. № 121, 2021. С. 276-286
11. «Про затвердження Гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних речовин у ґрунті» Наказ Міністерство освіти і науки України від 14.07.2020 № 1595. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ z0722-20#Text
12. Astel A. M., Chepanova L., Simeonov V. Soil contamination interpretation by the Use of Monitoring Data Analysis. Water and Air Pollution. 2011. Vol. 216. P. 375 – 390. DOI: 10.1007/s11270-010-0539-1
13. Amos R.T., Blowes D.W., Bailey B.L., Sego D.C., Smith L., Ritchie A I.M. Waste-rock hydrogeology and geochemistry. Applied Geochemistry. 2015. № 57. Р. 140–156. DOI:10.1016/j.apgeochem.2014.06.02
14. Martin T. A., Ruby M. V. Review of in situ remediation technologies for lead, zinc, and cadmium in soil. Wiley Periodicals. 2004. № 10. С. 115-120. doi: 10.1002/ rem.20011.
15. ДСТУ 30178-96 Сировина і продукти харчові. Атомно-абсорбційний метод визначення токсичних елементів : затв. наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19.10.2015 р. № 397 «Про затвердження Переліку референс-методик відбору зразків та їх досліджень (випробувань), що повинні застосовуватись в арбітражних дослідженнях об'єктів санітарних заходів». Київ, 2015 р. 54 с.
16. Edjabou E., Jensen B., Götze R., Pivnenko K., Petersen C., Scheutz C., Astrup F. Municipal solid waste composition: Sampling methodology, statistical analyses, and case study evaluation. Waste Management. 2015. Vol. 36. Р. 12–23.
17. Демидов А.А. Концептуальні основи сталого розвитку порушених природних екосистем. Дніпропетровськ : Свідлер А.Л., 2012. 124 с
18. Dalemo M. Joensson B. Effects of including nitrogen emissions from soil in environmental systems analysis of waste management strategies. Resources, Conservation & Recycling. 2008. Т. 24. № 3–4
19. Kulyk, M. I., Galytska, M. A., Samoylik, M. S., & Zhornyk, I. I. Phytoremediation Aspects of Energy Crops Use in Ukraine Agrology. 2018. № 4 (1). C. 373‒381.
20. Дековець В.О., Кулик М.І., Галицька М.А. Біологізація технології вирощування міскантусу гігантського на біопаливо. Аграрні інновації. 2022. № 10., C. 23-28.
21. Диченко О.Ю., Писаренко П.В., Цьова Ю.А., Середа М.С. Напрями біоремедіації техногенно забруднених ґрунтів Таврійський науковий вісник. 2021 р. № 120. С. 282-292.
22. Писаренко П.В., Самойлік М.С., Тараненко А.О., Цьова Ю.А., Середа М.С. Біоремедіація ґрунтів, забруднених нафтопродуктами. Сільське господарство та лісівництво: Наукові журнали вінницького національного аграрного університету. № 3 (22), 2021. С. 145-160. DOI:10.37128/2707-5826-2021-3-12
Опубліковано
2022-09-29
Розділ
МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО