ЕЛЕМЕНТИ ЖИВЛЕННЯ ГІСОПУ ЛІКАРСЬКОГО ЗА КРАПЛИННОГО ЗРОШЕННЯ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ

Ключові слова: гісоп лікарський, краплинне зрошення, мінеральні добрива, комплексні спеціалізовані, універсальні мікродобрива, врожайність, якісні показники, економічна ефективність.

Анотація

Мета. Стаття присвячена висвітленню результатів наукових досліджень, проведених впродовж 2020–2021 рр., метою яких було встановити вплив екологічних і агротехнічних умов вирощування на продуктивність культури гісопу лікарського (Hyssopus officinalis L.) за краплинного зрошення на чорноземі південному Степу України, а також розробка, наукове обґрунтування і впровадження агротехнічних прийо- мів їх вирощування для південного регіону України. Методи: загальнонаукові (діалектичний – спостереження за динамікою росту і розвитку культури; метод гіпотез – схема досліду; метод аналізу – вивчення об’єкту досліджень; метод синтезу – формування висновків, рекомендацій виробництву; метод абстрагування – теоретичне узагальнення досліджень; розрахунковий метод – встановлення економічної і енергетичної ефективності заходів) та спеціальні (польовий метод – вивчення взаємозв’язку об’єкта з біотичними та абіотичними факторами в конкретних умовах зони проведення досліджень; лабора- торні методи: морфофізіологічний – біометричні параметри рослин; хімічний – хімічний склад зерна та ґрунту; фізичний – фізичні показники ґрунту та насіння; статистичні методи: порівняльно-розрахунковий – економічна ефективність технологій вирощування. Для узагальнення і обробки експери- ментальних даних застосовували статистичний, розрахунковий та порівняльно-обчислювальний методи: дисперсійний, кореляційний та регресійний аналізи. Результати досліджень. В умовах посушливого клі- мату Миколаївської області і коливань температури за роками, важливим напрямком інтродукції та підвищення продуктивності ефіроолійних культур є використання зрошення та елементів живлення. Так, за краплинного способу зрошення та обробки насаджень біопрепаратами створюються оптимальні умови для росту і розвитку Hyssopus officinalis L. Найбільш розвинуті рослини гісопу лікарського були зафіксовані на фоні N90P90 та обробки рослин у фази гілкування та бутонізації Хелафітом комбі. У цьому варіанті нараховувалося найбільша кількість стебел на одній рослині (59 шт.), висота рослин становила 71,4 см, діаметр куща – 66 см, а витрати води на формування одиниці врожаю квіткової маси були найменшими (584 м3/т). Урожайність гісопу за кращого варіанту становила 7,92 т/га, вихід ефірної олії – 95,04 кг/га, рентабельність сягала 224,3% і умовно чистий прибуток – 72,304 тис. грн/га при собівартості 1 кг ефірної олії – 339 грн. Висновки. За результатами досліджень рекомендовано виробництву за вирощування на краплинному зрошенні гісопу лікарського сорту Маркіз на чорноземах південних Степу України з метою підвищення продуктивності, якісних та економічних показників застосовувати мінеральні добрива дозою N90P90 та проводити дворазове позакореневе підживлення препаратом Хелафіт комбі у фази гілкування та бутонізації культури.

Посилання

1. Коваленко О. А., Порудєєва Т. В., Абрамова В. Д., Саваріна І. П. Спосіб вирощування гісопу лікарського при краплинному зрошенні: Пат. 132197 Україна. № u 2018 10004; заявл. 08.10.2018; опубл. 11.02.2019 Бюл. № 3.
2. Коваленко О. А., Андрійченко Л. В. Як вирощувати нову пряно-ароматичну культуру гісоп лікарський у південній частині Степу України. The Ukrainian FARMER. 2019. № 2 (110). С. 122-123.
3. Коваленко О. А. Трохи Провансу: вирощування лаванди може стати справжнім бізнес-хабом для малих фермерів URL: http://agro-yug.com.ua/ archives/25903.
4. Kovalenko O. A., Andreichenko L. V., Polyansky S. V. Influence of sowing dates, Irrigation regimes and mineral Fertilizers on the Productivity of Common Hyssop. Education and science of today: intersectoral issues and development of sciences: Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference, Cambridge, May 20, 2022. Cambridge-Vinnytsia: P.C. Publishing House & European Scientific Platform, 2022. Р.110-115. DOI https://doi.org/10.36074/logos-20.05.2022.034.
5. Коваленко О. А. Науковець розповів про переваги бізнесу з вирощування лаванди Веб-сайт SuperAgronom. URL: https://superagronom.com/ news/7589-naukovets-rozpoviv-pro-perevagi-biznesuz- viroschuvannya-lavandi.
6. Добровольський А. В., Коваленко О. А., Андрійченко Л. В., Качанова Т. В., Коцюрубенко Н. І. Лаванда вузьколиста на півдні України: Науково-практичні рекомендації. Миколаїв, 2020. 12 с.
7. Андрійченко Л. В., Коваленко О. А., Саваріна І. П., Манушкіна Т. М. Спосіб вирощування лаванди вузьколистої при краплинному зрошенні: Пат. 143769 Україна. № u 2020 01365; заявл. 28.02.2020; опубл. 10.08.2020, Бюл. № 15.
8. Tarraf W., Ruta C., De Cillis F., Tagarelli A., Tedone L., & De Mastro G. Effects of mycorrhiza on growth and essential oil production in selected aromatic plants. Ital. J. Agron., 10. 2015. Р. 160–162.
9. Шишов А. Д. Использование физиологически активных веществ (ФАВ) при создании плантаций овощных пряно-вкусовых культур душицы обыкновенной, иссопа лекарственного и полыни эстрагон. Труды Кубанского государственного аграрного университета. 2017. № 67. С. 297-300.
10. Пушкина Г. П. Микроудобрение Феровит и регулятор роста Циркон в адаптации лекарственных культур к стрессовым факторам. Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования. 2015. № 11. С. 421-424.
11. Tkachova Ye. S., Fedorchuk M. I., Kovalenko O. A. Allelopathic activity of water-soluble biologically active substances Hyssopus officinalis L. Marquis varieties and their effect on the root growth of Lepidium sativum L. Journal of Organic and Pharmaceutical Chemistry. Vol. 19. No. 5(77) (2022). С. 44-50. URL: https://doi.org/10.24959/ophcj.22.253471.
12. Тоцкая С. А., Станишевская И. Е., Хазиева Ф. М., Сидельников Н. И. Приёмы повышения урожайности и качества семян змееголовника молдавского (Dracocephalum moldavica L.). Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии. 2012. № 7. С. 47-50.
13. Орел Т. И., Работягов В. Д., Кутько С. П. Качество сырья и эфирного масла эфиромасличных и лекарственных культур в условиях подпочвенного орошения в Крыму. Материалы XIV междунар. научн. конф. «Экологические основы онтогенеза природных сообществ Евразии». Херсон: Айлант, 2002. С. 75–79.
14. Paraskevopoulou A., Panagiotis T., Londra A.P., Kamoutsis A.P. The Effect of Irrigation Treatment on the Growth of Lavender Species in an Extensive Green Roof System. Water. 2020. № 12. Р.1-18.
15. Методика проведення експертизи сортів рослин групи декоративних, лікарських та ефіроолійних, лісових на придатність до поширення в Україні (ПСП) / Держ. ветеринар. та фітосанітар. служба України, Укр. ін-т експертизи сортів рослин ; [уклад.: Києнко З. Б. та ін.]. Вінниця : Нілан, 2015. 128 с.
16. Ушкаренко В. О., Нікішенко В. Л., Голобородько С. П., Коковіхін С. В. Дисперсійний і кореляційний аналіз у землеробстві та рослинництві : навчальний посібник. Херсон: Айлант, 2008. 272 с.
Опубліковано
2022-09-28
Розділ
МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО