ДИНАМІКА ВМІСТУ ХЛОРОФІЛІВ У ЛИСТКАХ СОНЯШНИКУ ЗА ВПЛИВУ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ

Ключові слова: гібриди, пігменти, ретардант, синтез, соняшник, технологія вирощування, удобрення, хлорофіл.

Анотація

Метою проведення досліджень було виявлення закономірностей змін умісту зелених пігментів хлорофілу у листках соняшнику різних сортів за впливу умов живлення культури та ретарданту впродовж періоду вегетації у конкретних ґрунтово-кліматичних умовах. Методи. Дослідження було виконано у відокремленому підрозділі Національного університету біоресурсів і природокористування України «Агрономічна дослідна станція» у Київській області. Польовий дослід закладено в стаціонарній польовій сівозміні кафедри рослинництва на чорноземах типових малогумусних з умістом гумусу 4,37 %. Дослід трифакторний, чинник А – гібриди соняшнику, чинник В – норми внесення мінеральних добрив, розраховані балансовим методом на запланований врожай, С – застосування ретарданту Сетар. Результати. У міру росту та розвитку гібридів соняшнику, які ми вивчали, було відмічено зростання вмісту хлорофілу а та b. У результаті проведених досліджень установлено, що найбільш інтенсивний синтез пігментів спостерігався за проходження рослинами соняшнику мікростадій ВВСН 64-68. Показники вмісту хлорофілу а варіювали на даному етапі залежно від варіанту удобрення від 4,34 до 6, 77 мг/1 г сухої речовини, умісту хлорофілу b від 1,61 до 2,25 мг/1 г сухої речовини. Застосування ретарданту Сетар спричинило підвищення вмісту хлорофілів а до 4,45–6,84 мг/1 г сухої речовини, b – 1,72–2,34 мг/1 г сухої речовини. Висновки. Застосування добрив виявило позитивний вплив на вміст хлорофілів а та b у листках рослин соняшнику всіх гібридів, які ми вивчали. Максимальних значень умісту вказаних пігментів було досягнуто в гібриду РЖТ Волльф (ВВСН 64-68) у варіанті з внесенням N120P80K180. Застосування ретарданту Сетар виявило позитивний вплив на вміст вказаних пігментів.

Посилання

1. Kalenska S., Novytska N., Stolyarchuk T., Shutiy O., Garbar L. et al. Nanopreparations in technologies of plants growing. Agronomy Research, 2021. Vol. 19, Iss. 1. Р. 795–808. doi: 10.15159/AR.21.017.
2. Макрушин М. М. та ін. Фізіологія рослин. Вінниця : Нова книга, 2006. 413 с.
3. Ieremenko O., Kalitka V. Productivity of sunflower hybrids (Helianthus annuus L.) under the effect if AKM plant growth regulator in the conditions low moisture of southern Steppe of Ukraine. IOSR Journal of Agriculture and Veterinary Science. 2016. Vol. 9(9), Ver 1. P. 59–64. doi: 10.9790/2380-0909015964.
4. Kalenska S., Ryzhenko A., Novytska N., Garbar L. et al. Morphological features of plants and yield of sunflower hybrids cultivated in the Northern part of the Forest- Steppe of Ukraine. American journal of Plant Science. 2020. Vol. 11, No. 8. P. 1331–1344. doi: 10.4236/ ajps.2020.118095.
5. Bailly C., Benamar A., Corbineau F., Come D. Antioxidant systems in sunflower (Helianthus annuus L.) seeds as affected by priming. Seed Science Research. 2000. Vol. 10. P. 35–42.
6. Carvalho M. E. A., Castro P. R. de C. E, Ferraz Junior M. V. de C., Mendes A. C. C. M. Are plant growth retardants a strategy to decrease lodging and increase yield of sunflower? Comunicata Scientiae. 2016. Vol. 7(1). P. 154–159. doi: 10.14295/CS.v7i1.1286.
7. Bailly C., Benamar A., Corbineau F., Come D. Antioxidant systems in sunflower (Helianthus annuus L.) seeds as affected by priming. Seed Science Research. 2000. No 10. P. 35–42.
8. Калитка В. В., Золотухіна З. В. Продуктивність пшениці озимої за передпосівної обробки насіння антистресовою композицією. Науковий вісник НУБіП України. Київ. 2012. Вип. 162, Ч. 1. С. 93–99.
9. Хасхачих М. В. Вплив густоти стояння рослин та способу сівби на динаміку показників сухої речовини та продуктивність фотосинтезу соняшнику в післяукісних посівах. Зрошуване землеробство. 2014. Вип. 56. С. 151–156.
10. Дмитров С. Г. Формування продуктивності гібридів соняшнику з генетичною стійкістю до гербіцидів в умовах Лісостепу України : автореф. дис. … канд. с.-г. наук : спец. 06.01.09 «Рослинництво» / Ін-т біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН. Київ, 2016. 24 с.
11. Aksyonov I. Effect of cultivation measures on index of photosynthesis and yield of sunflower. HELIA. 2007. Vol. 30, No 47. P. 79–86.
12. Hernandez L. F. Morphogenesis in sunflower as affected by exogenous application of plant growth regulators. Agriscientia. 1996. Vol. XII. P. 3–11.
13. Noreen S., Ashraf M., Hussain M., Jamil A. Exogenous application of salicylic acid enhances antioxidative capacity in salt stressed sunflower (Helianthus annuus L.) plants. Pak. J. Bot. 2009. No 41(1). P. 473–479.
14. Кур’ята В. Г., Поливаний С. В. Потужність фотосинтетичного апарату та насіннєва продуктивність маку олійного за дії ретарданту фолікулу. Физиология растений и генетика. 2015. 47, № 4. С. 313–320.
15. Bekheta M. A., Abbas S., El-Kobisy O. S. Influence of selenium and paclobutrazole on growth, metabolic activities and anatomical characters of Gerbera jasmonii L. Austr. J. оf Basic andApplied Sci. 2008. Vol. 2, No 4. P. 1284–1297.
16. Дослідна справа в агрономії : навч. посібник: у 2 кн. – Кн. 1. Теоретичні аспекти дослідної справи / А. О. Рожков, В. К. Пузік, С. М. Каленська та ін.; за ред. А. О. Рожкова. Харків : Майдан, 2016. 316 с.
17. Дослідна справа в агрономії : навч. посібник: у 2 кн. – Кн. 2. Теоретичні аспекти дослідної справи / А. О. Рожков, В. К. Пузік, С. М. Каленська та ін.; за ред. А. О. Рожкова. Харків : Майдан, 2016. 341 с.
Опубліковано
2022-09-29
Розділ
МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО