Оцінка екологічного стану сільських селітебних територій в умовах сталого розвитку

Ключові слова: сільські селітебні території, питна вода, показник рН, нітрати, залізо загальне, твердість, стан питної води, екологічний стан території

Анотація

Метою дослідження була оцінка стану екологічного розвитку сільських селітебних територій об’єднаних територіальних громад Житомирського району наоснові показників якості питної води джерел нецентралізованого водопостачання для забезпечення їх сталогорозвитку.Методи. Під час проведення досліджень були використані аналітичні (аналіз літератури із досліджуванихпитань), польові (відбір зразків питної води із джерелнецентралізованого водопостачання), лабораторні(визначення у питній воді вмісту показника рН, нітратів, заліза загального та твердості), статистичні (порівнянняотриманих результатів із нормативами показників якості) та розрахункові (розрахунок екологічного стану сільських селітебних територій за показниками якості питноїводи) методи.Результати. Встановлено, що середнє значенняпоказника рН знаходилось у межах чинного нормативу,що свідчить про відмінний екологічний стан за данимпоказником. За середнім вмістом нітратів у питнійводі, який у всіх досліджуваних громадах перевищував норматив від 1,4 до 3,5 раза, екологічний стан булооцінено лише в один бал. Перевищення чинного нормативу у 1,9 рази середньої концентрації заліза загального установлено лише у сільських населених пунктахЛюбарської громади. Задовільна якість води, щодовмісту у ній заліза загального, зафіксовано на територіях50% досліджуваних громад. На територіях 70% досліджуваних громад середнє значення твердості загальноїбуло зафіксовано на рівні більшому за 7,0 ммоль/дм3,що свідчить, відповідно до Європейського законодавства, про поганий стан питної води.Висновки. Таким чином, оцінивши екологічнийстан сільських територій за показниками якості питноїводи, установлено, що більшість досліджуваних громадмають задовільний стан територій, оскільки сумарнакількість балів варіювала в межах 2,25-3,3 бали. А найбільший внесок у зниження рівня екологічного розвиткусільських населених пунктів роблять показники вмістунітратів у питній воді та її твердості.

Посилання

1. Стратегія сталого розвитку до 2030 року. URL: https://www1.undp.org/content/dam/ukraine/docs/SDGreports/UNDP_Strategy_v06-optimized.pdf.
2. Герасимчук Л.О., Валерко Р.А. Якість води джерел нецентралізованого водопостачання на території сільських населених пунктів Житомирської області. Екологічні науки. 2021. № 7(34). С. 145–150. doi: org/10.32846/2306-9716/2021.eco.7-34.24.
3. Huschuk I.V., Brezetska O.I., Huschuk V.I., Drab R.R. Мonitoring and ecological-and-hygienic evaluation of the quality of drinking water from the sources of decentralized water supply in Rivne region for 2004-2015. Environment & Нealth. 2018. № 1. 41-46.
4. Zufiaurre R., Martín-Ramos P., Cuchí José Antonio. Nitrates in Groundwater of Small Shallow Aquifers in the Western Side of Hoya de Huesca (NE Spain). Agronomy. 2020. 10(1). 22. URL: https://doi.org/ 10.3390/agronomy10010022.
5. Wheeler D. C., Nolan B. T., Flory A. R., DellaValle C. T., Ward M. H. Modeling groundwater nitrate concentrations in private wells in Iowa. The Science of the total environment. 2015. 536. 481–488. URL: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2015.07.080.
6. Yu G., Wang J., Liu L. et al. The analysis of groundwater nitrate pollution and health risk assessment in rural areas of Yantai, China. BMC Public Health. 2020. 20. 437. URL: https://doi.org/10.1186/s12889-020-08583-y.
7. Lototska O.V., Prokopov V.O. Assessment of the risk of the consumption of drinking water with the increased content of nitrates for the health of the people of the Ternopil Region. Environment & Health. 2018. № 4. С. 20–24. URL: https://doi.org/10.32402/dovkil2018.04.020.
8. Moldovan A., Hoaghia M. A., Kovacs E., Mirea I. C., Kenesz M., Arghir R. A., Petculescu A., Levei E. A., Moldovan O. T. Quality and Health Risk Assessment Associated with Water Consumption – A Case Study onKarstic Springs. Water. 2020. 12. 3510. URL: https://doi.org/10.3390/w12123510.
9. Валерко Р.А., Герасимчук Л.О. Оцінка перорального надходження нітратів з питною водою для різних верств населення Житомирської області. Довкілля та здоров’я. 2021. № 4(101). С. 68–76. URL: https://doi.org/10.32402/dovkil2021.04.068.
10. Тимошенко М.М. Методичні засади оцінки сталого розвитку сільських територій: алгоритм, структурна схема та інструментарій дослідження. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. Вип. 21. С. 214–220.
11. Стегней М.І. Екологічні пріоритети розвитку сільських територій. Економіка та держава. 2015. № 1. С. 17–21.
12. Валерко Р.А., Герасимчук Л.О. Екологічна оцінка стану питної води у межах об’єднаних територіальних громад укрупненого Житомирського району. Людина та довкілля. Проблеми неоекології. 2021. Вип. 35. С. 37–47.
13. Valerko R.A., Herasymchuk L.O. Assessment of ecological integral index оf rural settlements development іn the radioactively contaminated territory Based on drinking water quality indicators. Actual problems of natural sciences: modern scientific discussions : Collective monograph. Riga : Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2020. Р. 80–97. URL: https://doi.org/10.30525/978-9934-588-45-7.5.
14. ДСанПіН 2.2.4-171-10. Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною. Чинний від 2010.05.12. Київ, 2010. (Інформація та документація). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0452-10.
15. ДСТУ 7525: 2014. Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості. Київ, 2014. 30 с. (Інформація та документація).
16. Пустовіт І.М. Методика визначення екологічно-соціальної оцінки територій сільських населених пунктів України. Наукові доповіді НУБіП. 2013. № 1(37). URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2013_1/13pim.pdf.
Опубліковано
2022-07-13
Розділ
СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО