Дослідження прояву господарсько цінних ознак вихідного матеріалу люцерни синьогібридної та створення сортів з високою кормовою та насінневою продуктивністю для умов лісостепу

Ключові слова: селекційний матеріал, сортозразки, вивчення, врожайність, складногібридна популяція, стандарт

Анотація

У статті викладено результати вивчення селекційних зразків люцерни синьогібридної за основними господарсько-біологічними ознаками. Проведений добіркращих зразків, які поєднують у собі високу кормовуі насіннєву продуктивність, та проведені спрямованісхрещування для поєднання всіх важливих генетичнихчинників в одному генотипі. У розсаднику вільного перезапилення селекційних номерів проведено ряд комбінацій зі створення синтетичних популяцій, які складаються з декількох компонентів, за рахунок гібридизаціїяких між собою підтримується певний ефект гетерозисув ряду наступних поколінь. Наведена оцінка селекційному матеріалу за поколіннями, що досліджувалися.Виявлені зразки люцерни синьогібридної, які достовірноперевищували стандартні сорти за комплексом господарсько-цінних ознак і властивостей. Виділено перспективні зразки за елементами кормової та насіннєвоїпродуктивності, які можна включати в селекційний процес для створення вихідного матеріалу. Встановлено,що добір рослин з оцінкою по нащадках з наступнимформуванням синтетиків шляхом об’єднання резервівнасіння рослин з високою загальною комбінаційноюздатністю є одним з основних методів селекції люцернисиньогібридної. Вивчена кормова (зелена маса і сухаречовина) та насіннєва продуктивність синтетичнихпопуляцій люцерни синьогібридної.Як перспективний матеріал в селекції на підвищенунасіннєву продуктивність пропонується використовувати селекційний зразок Syn 658, а на підвищену кормову продуктивність – Syn 677.Виявлений і створений вихідний матеріал із підвищеною кормовою і насіннєвою продуктивністю проходитьподальшу польову оцінку і селекційне опрацюванняв селекційних розсадниках Носівської селекційно-дослідної станції. Дослідження прояву господарсько-цінних ознак вихідного матеріалу люцерни синьогібридноїта результати порівняльного випробування селекційних зразків за комплексом цінних ознак і властивостейдають підстави для використання їх як перспективного вихідного матеріалу при створенні високоврожайних сортів-синтетиків, а селекційний сортозразок Syn658 під назвою «Персія Носівська» у 2020 році переданий у мережу Державного сортовипробування.

Посилання

1. А. с. Україна. Сорт люцерни Алія / А.І. Боженко, Л.І. Кобизська, Я.М. Рибалко № 08313 ; заявл. 01.12.2005 ; опубл. 2005, Бюл. № 3.
2. А. с. Україна. Сорт люцерни Кураж / А.І. Боженко, Л.І. Кобизська, Н.В. Веденко, О.Є. Сизенко № 200761 ; заявл. 25.11.2015 ; опубл. 2020, Бюл. № 6.
3. Бойко Е.І. Агровиробничі особливості ґрунтів Чернігівської області і заходи по підвищенню їх родючості: Київ : Держсільгоспвидав, 1963. 138 с.
4. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследования). 5 изд., перераб. и доп. Москва : Агропромиздат, 1985. 351 с.
Опубліковано
2022-07-13
Розділ
СЕЛЕКЦІЯ, НАСІННИЦТВО