Формування посівних якостей насіння гречки залежно від передпосівної обробки

Ключові слова: стимулятори росту, енергія проростання, лабораторна та польова схожість, швидкість та дружність проростання, якість насіння

Анотація

Насіння з високими посівними якостями завжди було в пріоритеті у аграріїв. Здорове насіння – це запорука гарних та дружних сходів, що своєю чергою дає дуже непогані ставки на отримання високого врожаю. Передпосівна обробка біологічними препаратами – це один зі шляхів до поліпшення посівних якостей насіння. Тому мета досліджень – визначити вплив передпосівної обробки насіння біологічними стимуляторами росту українського виробництва «Еkovit-насіння» та «Біолан» на формування саме посівних якостей насіння двох сортів гречки Мальва та Українка. Методи. В лабораторних та польових умовах було закладено двофакторний дослід у чотирикратній повторності. Протягом семи діб велись спостереження за насінням та проводились розрахунки основних показників, до яких належать: швидкість, дружність та енергія проростання, лабораторна і польова схожість. У результаті проведених досліджень встановлено позитивний вплив обох препаратів на ці показники у обох сортів. Швидкість проростання від препарату «Ekovit-насіння» підвищилась у сорту Мальва на 6%. Суттєве перевищення контрольних варіантів спостерігали у разі вивчення впливу на показники дружності проростання (збільшення на 45–48%). Найбільший вплив біостимуляторів росту спостерігали у разі визначення лабораторної схожості. При чому на всіх варіантах з обробкою вона становила 100% і була вищою за контрольні варіанти на 5–6%. Також можна відзначити, що обробка препаратами сприяла і підвищенню польової схожості насіння гречки у середньому на 4–6%. Висновки. Отже, для отримання дружних і здорових сходів рослин можна рекомендувати передпосівну обробку насіння гречки української селекції органічними стимуляторами росту «Ekovit-насіння» та Біолан. Найбільший вплив препаратів проявлявся на показниках дружності проростання та схожості насіння.

Посилання

1. Зінченко О.І., Салатенко В.Н., Білоножко М.А. Рослинництво : підручник. Київ : Аграрна освіта, 2001. 591 с.
2. Hacı Ö.Y., Nurcan Y.A., Çağdaş S.M. Buckwheat: A Useful Food and Its Effects on Human Health. Current Nutrition & Food Science. 2020. Vol. 16, Issue 1. Р. 29–34. DOI: 10.2174/1573401314666180910140021.
3. Bezpal’ko, V.V., Stankevych, S.V., et al. Pre-sowing seed treatment in winter wheat and spring barley cultivation. Ukrainian Journal of Ecology. 2020. № 10(6). Р. 255–268. DOI: 10.15421/2020_291.
4. Кислинська А.С., Халеп Ю.М. Економічна та біоенергетична ефективність комплексної передпосівної обробки насіння гречки Хетоміком та Діазобактерином. Вісник аграрної науки. Зберігання та переробка продукції. 2019. № 8(797). С. 73–79. DOI: https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201908-12.
5. Карпенко В.П., Притуляк Р.М., Даценко А.А. Продуктивність посівів гречки за дії біологічних препаратів. Збірник наукових праць Уманського НУС. 2017. Вип. 90. Ч. 1. С. 14–22. URL: http://lib.udau.edu.ua/bitstream/123456789/6288/1/pr12.pdf (дата звернення: 10.10.2016).
6. Баган А.В., Шакалій С.М., Барат Ю.М. Формування насіннєвої продуктивності нуту залежно від сорту та інокуляції насіння. Таврійський науковий вісник. 2020. № 111. С. 14–21. DOI: https://doi.org/10.32851/2226-0099.2020.111.2.
7. Баган А.В., Юрченко С.О., Шакалій С.М. Формування посівних якостей насіння зернобобових культур залежно від стимулятора росту Foliar Concentrate. Таврійський науковий вісник. 2020. № 113. С. 3–9. DOI: https://doi.org/10.32851/2226-0099.2020.113.1.
8. Пшиченко Е.И. Влияние гуминового препарата на посевные качества семян ячменя ярого. Приемы повышения плодородия почв и эффективности удобрения : материалы Международной научно-практической конференции, посвященной памяти учених А.И. Горбылевой, Ю.П. Сиротина, В.И. Тюльпанова. г. Горки : БГСХА, 2019. Ч. 2. С. 75–76. URL: http://repo.snau.edu.ua/bitstream/123456789/7403/1/1.pdf.
9. Пшиченко О.І. Формування продуктивності ячменю ярого в умовах органічного землеробства. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка. Харків, 2019. Вип. 199. С. 314–319. URL: http://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/7405.
10. Пшиченко О.І. Функціональна діагностика живлення рослин ячменю ярого, оброблених гуміновими препаратами в умовах органічного землеробства. Науковий журнал «Інженерія природокористування». 2021. 2(20), С. 7–15. URL: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/19135.
11. Ярчук І.І., Мельник Т.В., Черних С.А. Технологічні якості та урожайність зерна пшениці твердої озимої залежно від застосування біологічно активних препаратів. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2021. № 2. С. 107–113. DOI: https://doi.org/10.31210/visnyk2021.02.13.
12. Борзих О.І., Круть М.В. Інновації з удосконалення хімічного захисту рослин. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, Strasbourg, République Française. Vol. 1. 2020. С. 53–56. DOI: https://doi.org/10.36074/30.10.2020.v1.17.
13. Класифікатор показників якості ботанічних таксонів, сорти яких проходять експертизу на придатність до поширення. Вінниця : ТОВ «Твори», 2019. 17 с.
14. Tzortzakis N.G. Effect of pre-sowing treatment on seed germination and seedling vigour in endive and chicory. Hort. Sci. Prague. 36. 2009. (3). Р. 117–125 DOI: https://doi.org/10.17221/28/2008-HORTSCI.
15. Гаврилюк М.М. Насінництво і насіннєзнавство польових культур. Київ : Аграрна наука. 2017. 216 с.
16. Основи наукових досліджень в агрономії : підручник / В.О. Єщенко та ін. Київ : Дія, 2005. 288 с.
Опубліковано
2022-07-13
Розділ
МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО