Типологізація техногенно порушених земель, які знаходяться під звалищами твердих побутових відходів, з урахуванням локальних особливостей

Ключові слова: забруднення, ґрунт, звалище твердих побутових відходів, техногенно забруднені землі, агроценози, сільськогосподарські угіддя

Анотація

Звалища твердих побутових відходів (ТПВ) переважно межують із сільськими територіями і можуть бути причиною погіршення екотоксикологічного стану ґрунтів, якості поверхневих і підземних вод та сільськогосподарської продукції, але питання оцінки їх фактичного впливу на прилеглі території, зокрема сільськогосподарські угіддя з урахуванням локальних особливостей, не достатньо опрацьовані. Тому метою даної роботи було обґрунтування методичних засад оцінки впливу техногенно порушених земель під звалищами ТПВ на сільськогосподарські угіддя з урахуванням локальних особливостей та класифікація звалищ ТПВ за рівнем небезпеки, формування пріоритетних напрямків відновлення даних територій та повернення земель сільськогосподарського призначення у господарський обіг відповідно від ступеня та виду забруднення у ґрунті. Методи. Під час виконання роботи комплексно використовували розрахунково-порівняльні, математично-статистичні, розрахунково-порівняльні методи та методи системного аналізу. У роботі проведено оцінку впливу техногенно порушених земель на сільськогосподарські угіддя на регіональному (на прикладі Полтавської області) та місцевому (на прикладі Сенчанської сільської ради Лохвицького району Полтавської області) рівнях, проведена класифікація звалищ ТПВ за рівнем небезпеки, що дозволило визначити пріоритетний комплекс заходів відновлення техногенно порушених земель під звалищами ТПВ та мінімізації їх впливу на сільськогосподарські угіддя. На основі проведеної експертної оцінки техногенно порушених територій під звалищами ТПВ, їх впливу на сільськогосподарські угіддя на прикладі Сенчанської сільської ради Лохвицького району Полтавської області розроблено алгоритм вибору першочергових пріоритетних заходів повернення земель, що зазнали техногенного забруднення від звалищ ТПВ сільськогосподарського призначення, в господарський обіг. Результати даних досліджень можуть бути використано при оцінці та зменшенні негативного впливу техногенно забруднених земель під звалищами ТПВ на навколишнє середовище з метою відновлення даних територій та повернення їх у господарських обіг у контексті забезпечення екологічної, продовольчої безпеки регіону та створення сталих агроекосистем. Висновки. Отже, запропонована експертна методика оцінки впливу техногенно порушених земель на сільськогосподарські угіддя з урахуванням локальних особливостей дозволяє класифікувати звалища ТПВ за рівнем небезпеки та сформувати пріоритетні напрямки відновлення даних територій відповідно від ступеня та виду забруднення у ґрунті.

Посилання

1. Національна екологічна політика України: оцінка і стратегія розвитку. Документ підготовлено в рамках проекту ПРООН / ГЕН «Оцінка національного потенціалу в сфері глобального екологічного управління в Україні». Київ : Генеза, 2007. 186 с.
2. Pysarenko, P., Samoilik, M., Taranenko, A., Tsova, Y., & Sereda, M. Case study: Influence of probiotics-based products on phytopathogenic bacteria and fungi in agrocenosis. Agraarteadus. 2021. Т. 32. № 2. C. 303–306.
3. Статистичний збірник «Регіони України»: у 2 т. / За редакцією І.Є. Вернера. Київ : Державна служба статистики України, 2020. Т. 1. 309 с.
4. Тараненко А.О., Кулик М.І., Тараненко С.В., Галицька М.А. Вплив способу вирощування проса прутоподібного на динаміку органічної речовини у ґрунті та врожайність біомаси. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2020. № 3. С. 135–149.
5. Pisarenko P. V, Samoylik M.S., Korchagin O.P. Phytotoxic assessment of sewage treatment methods in disposal sites IOP Conf. Ser. Earth Environ. Sci. 2019. Т. 341. № 1. С. 12002.
6. Kulyk, M. I., Galytska, M. A., Samoylik, M. S., & Zhornyk, I. I. Phytoremediation Aspects of Energy Crops Use in Ukraine Agrology. 2018. № 4(1). C. 373‒381.
7. Теоретико-методологічні засади управління сферою поводження з твердими відходами на регіональному рівні : монографія / Самойлік М.С., Писаренко П.В. Цьова Ю.А. та ін. Полтава : Сімон, 2021. 524 с.
8. Геник Я.В. Еколого-біологічні основи відновлення ландшафтів, порушених звалищами та полігонами твердих побутових відходів. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19.2. С. 77–82.
9. Снітинський В., Зеліско О. Екологічний моніторинг антропогенно порушених земель Львівського полігону твердих побутових відходів. Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія : Агрономія. 2014. № 18. С. 3–7.
10. Семененко І.С., Супруненко О.В. Проблема твердих побутових відходів та її регіональні аспекти. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. Ужгород : Видавництво УжНУ «Говерла», 2011. Вип. 32. С. 50–55.
11. Dalemo M. Joensson B. Effects of including nitrogen emissions from soil in environmental systems analysis of waste management strategies. Resources, Conservation & Recycling. 2008. Т. 24. № 3-4.
12. Astel A.M., Chepanova L., Simeonov V. Soil contamination interpretation by the use of monitoring data analysis. Water. Air. Soil Pollut. 2011. Т. 216. № 1-4.
13. Єремєєв І.С., Марчук С.В. Дослідження впливу полігонів ТПВ на землі сільськогосподарського призначення. Агросвіт. 2015. № 15. С. 3–8.
14. Kumar A., Samadder S.R. An empirical model for prediction of household solid waste generation rate – A case study of Dhanbad, India. Waste Manag. 2017. Т. 68. С. 3–15.
15. Pisarenko, P., Samojlik, M., Korchagin, O., Tsova, Y. Strategic Management Directions of Solid Domestic Waste Sphere in the Poltava Region Sci. Horizons. 2019. № 1. Р. 3–11.
16. Диченко О.Ю., Писаренко П.В., Цьова Ю.А., Середа М.С. Напрями біоремедіації техногенно забруднених ґрунтів Таврійський науковий вісник. 2021 р. № 120. С. 282–292.
17. Управління та поводження з відходами : навчальний посібник. Ч. 1. Технології знезараження непридатних пестицидів / Петрук В.Г., Ранський А.П., Васильківський І.В. та ін. Вінниця : ВНТУ, 2012. 265 с.
18. Концептуальні напрями регіонального управління сферою поводження з твердими побутовими відходами / Писаренко П.В., Самойлік М.С., Диченко О.Ю. та ін. Вісник ПДАА. 2021. №. С. 82–90.
19. Pantini S., Verginelli I., Lombardi F. A new screening model for leachate production assessment at landfill sites. International journal of Environmental Science and Technology. 2014. Т. 11. № 6. Р. 98–108.
20. Фишо Ф.І. Пособие по мониторингу полигонов твердых бытовых отходов. Донецк : Тасис, 2004. 293 с.
21. Середа М.С. Діагностика ризиків та загроз впливу техногенно порушених земель під звалищами твердих побутових відходів на сільськогосподарські угіддя. Вісник Полтавської державної аграрної академії. Вип. 3(102). 2021. С. 91–101.
22. Дековець В.О., Кулик М.І., Галицька М.А. Біологізація технології вирощування міскантусу гігантського на біопаливо. Аграрні інновації. 2022. № 10. C. 23–28.
23. Pysarenko P.V., Samojlik M.S., Plaksiienko I.L., Kolesnikova L.A. Conceptual framework for ensuring resource and environmental safety in the region. Theoretical and Applied Ecology. 2019. № 2. Р. 137–142.
24. Galytskaya, M., Iryna, P., Anatolyy, K., Mishchenk, O. Switchgrass and lupin as phytoremediation crops of contaminated soils. International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. 2020. Р. 779–786.
25. Eurostat: A Selection of Environmental Pressure Indicators for the EU and Acceding Countries. 2019. 524 р.
26. ДБН В.2.4-2-2005. Полігони твердих побутових відходів. Основні положення про проектування [Чинні від 2006-01-01]. Київ : Держбуд України, 2005. 36 с.
Опубліковано
2022-07-13
Розділ
МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО