Екологізація технології вирощування пшениці озимої за використання композиційних сумішей регуляторів росту та комплексних добрив

Ключові слова: пшениця озима, система удобрення, біостимулятори росту, комплексні добрива, урожайність

Анотація

Метою досліджень було визначення ефективностізастосування насіннєвої та вегетаційної обробок регулятором росту Вимпел‑2 та добривом Оракул мультикомплекс на ріст, розвиток та продуктивність пшениціозимої.Методи досліджень: польовий, лабораторний,математично-статистичний, розрахунково-порівняльний методи.Результати.Одним із шляхів вирішення питання скороченняпосівних площ зернових культур є покращення і вдосконалення технології вирощування, що сприятиме формуванню продуктивності та розкриттю генетичногопотенціалу сортів як вітчизняного, так і закордонногоселекційних центів та забезпечить екологічну безпекудля навколишнього середовища.Важливим елементом технологій вирощуваннязернових культур є вдала оптимізація системи живлення рослин протягом вегетаційного періодуз огляду на забезпеченість ґрунту поживними макро- та мікроелементами. Досягнення високого рівня продуктивності пшениціозимої можливе шляхом упровадження в технологіювирощування препаратів природного та синтетичногоспектру, що здатні підвищувати адаптивні властивості рослин до умов середовища, стимулювати процеси росту, розвитку, живлення і засвоєння елементівз ґрунту. Тому питання покращення системи живленняпшениці озимої потребує експериментальних досліджень та пошуку оптимізації агрозаходів при вирощуванні високопродуктивних сортів вітчизняної селекціїз урахуванням ґрунтово‑кліматичних умов, адаптивнихвластивостей, генетичного потенціалу та інших факторів, що забезпечать у підсумку високу продуктивністькультури.У статті наведено результати впровадження компонента екологізації технології вирощування пшениціозимої, зокрема ефективність застосування препарату рістстимулюючої дії Вимпел‑2 у нормі 500 г/гата добрива Оракул мультикомплекс у нормі 2 л/га.Доведено ефективність суміші саме у фазі весняногокущення, що значно вплинуло на підвищення урожайність пшениці озимої в порівнянні з контролем і складало 14,6%.Висновки. Результати польових досліджень свідчать про ефективність рекомендованих елементів екологізації системи удобрення пшениці озимої, і самедля підвищення продуктивності пшениці озимої необхідно проводити стимулювання росту і розвитку рослинпрепаратами в суміші з комплексними добривами дляранніх вегетаційних обробок у фазі весняного кущення,а саме Вимпел‑2 (500 г/га) + Оракул мультикомплекс(2 л/га).

Посилання

1. Авраменко А., Циганко В. Як регулятори росту рослин впливають на урожайність пшениці озимої. 2016. URL: http://agro-business.com.ua/agro/ahronomiiasohodni/item/711-iak-rehuliatory-rostu-roslyn-vplyvaiutna-urozhainist-pshenytsi-ozymoi.html (режим звернення: 12.06.22 р.).
2. Буряк Ю.І. Регулятори росту рослин – важливий елемент сучасних технологій вирощування насіння зернових колосових культур. Стан та перспективи розвитку насінництва в Україні. Київ, 2008. С. 196‒200.
3. Громова А.А., Щукин В.Б, Варавва В.Н. Эффективность регуляторов роста и биопрепаратов на озимой пшенице и просе. Земледелие. 2005. № 6. С. 34‒35.
4. Ходаніцький В., Ходаніцька О. Зернові культури та регулятори росту. 2019. URL: https://propozitsiya.com/ua/zernovi-kultury-ta-regulyatory-rostu. (режим звернення: 22.06.22 р.).
5. П’ятецька С.Є. Підживлення озимих культур азотними добривами. 2021. URL: https://chornuhynskagromada.gov.ua/news/1613573602/ (режим звернення: 22.06.22 р.).
6. Пономаренко С.П. Біостимуляція в рослинництві – український прорив : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф. «Биологические препараты в растениеводстве». Київ, 2008. С. 45‒48.
7. Ткачук О.О. Екологічна безпека та перспективи застосування регуляторів росту рослин. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2014. № 3. С. 41–44.
Опубліковано
2022-07-13
Розділ
МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО