Вплив способу щеплення томату на його продуктивність в умовах плівкових теплиць

  • М.М. Ковальов
Ключові слова: щеплення, гібриди томату, урожайність, якість продукції.

Анотація

Пріоритетним напрямком на сучасному етапі розвитку овочівництва є отримання високоякісної, екологічно безпечної продукції в комплексі з розробкою тавпровадженням нових агротехнічних прийомів вирощування. Причому перспективними є ті, котрі можутьсуттєво розширити асортимент вирощуваних культур,кінцевою метою яких є урізноманітнення харчуваннянаселення. У даний час перспективним є пошук новихвисокоефективних і екологічно безпечних технологій вирощування овочевих рослин, великого значеннянабувають біологічні методи впливу на рослинний організм. Одним із таких методів є застосування щеплення.Метою роботи була розробка елементів технологіївирощування томату із застосуванням різних способівщеплення, що забезпечують стійкість рослин до хвороб та підвищення їх врожайності в умовах плівковихтеплиць. Методи. Досліди проводили в умовах плівковихтеплиць у зимово-весняній сівозміні. Результати.Вирощування томату індетермінантного типу зростанняв умовах захищеного ґрунту IV світлової зони Україниє пріоритетною задачею, оскільки такі рослини забезпечують сильний вегетативний ріст та розвиток, високуремонтантність, рівномірну віддачу врожаю, а також відрізняються легкістю їх формування. Водночас індетермінантні гібриди малопридатні для плівкових теплиць,де потрібно отримувати продукцію в короткий термінвегетації рослин. Для плівкових теплиць в умовах IVсвітлової зони України потрібні скоростиглі напівдетермінантні гібриди, що мають високу частоту закладаннясуцвіть, придатні до загущених посадок та забезпечують раціональне використання об՚єму теплиці. Окрімтого, такі рослини краще адаптовані до умов недостатнього освітлення. Із цих причин їх можна висаджуватив зимово-весняному обороті плівкових теплиць, щоне обігріваються, в кінці березня – на початку квітня.Найкращим рішенням поєднання домінуючих ознактомату з детермінантним та індетермінантним типамизростання є використання різних способів щепленнярослин. Досліджувані гібриди з обмеженим типом розвитку були представлені рослинами з висотою головногостебла від 98,7 до 124 см. За результатами дослідженьв умовах плівкових теплиць обґрунтовано можливістьвикористання гібриду томата F1 Бьюфорт в якості підщепи при вирощуванні гібридів томату З усіх досліджених гібридів з напівдетермінантним типом зростаннявиділяється варіант з щепленням гібриду F1 Рондав розщіп, а з детермінантним – зі щепленням гібридуF1 Дуал Лардж способом зрощенням, що мають ознакискороплідності.Висновки. У результаті проведених експериментальних досліджень встановлено, що найбільші плоди,масою 267,0 г, відзначені в гібриду F1 Дуал Лардж,щепленого способом зближення, трохи менше плоди,211,0‑223,0 г, – у гібриду F1 Ронда при щепленні в розщип та при щепленні способом зближення. Інші щепленігібриди мають середню масу плодів від 193,0 до 198,0 г,що на 19,0‑22,0% більше за контроль. Плоди найвищоїякості формують гібриди F1 Ронда, щеплені способомзрощення (95% стандартних); F1 Ронда, щеплені способом у розщіп (90,6% стандартних); та F1 Дуал Лардж,щеплені способом в розщіп (91,8% стандартних).

Посилання

1. Хареба О.В, Цизь О.М., Хареба О.В., Хареба В.В. Використання сорто підщепних комбінувань – перспективний прийом підвищення продуктивності та якості помідора за вирощування способом малооб’ємної гідропоніки. Рослинництво та ґрунтознавство. 2020. Том 11, № 4. С. 78–86.
2. Гаенко Н.П., Лебл Д.О. Тепличное овощеводство Голландии. Москва : Колос, 1971. 184 с.
3. Гурін М.В. Екологічна пластичність і стабільність продуктивності у гібридів F1 томата. Овочівництво і баштанництво. 2012. Вип. 58. С. 145–151.
4. Азарков О.М. Хвороби в’янення томата закритого ґрунту – симптоми та діагностика. Карантин і захист рослин. 2008. № 6. С. 26.
5. Ілюк Н.А. Щеплення помідора та його продуктивність. Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. Київ : Алефа, 2005. № 1. С. 60–65.
6. Ковальов М.М. Енергетична ефективність використання Тладіанти сумнівної як підщепи у процесі вирощування огірка Козіма F1 у гідропонних купольних теплицях. Аграрні інновації Рецензований науковий журнал. № 7 2021. Видавничий дім «Гельветика». С. 79–83.
7. Чайка Т.О. Ефективність органічного сільського господарства в Україні. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2011. № 4. С. 160–164.
8. Ілюк Н.А. Підщепа Бьюфорт та її використання для щеплення помідора в закритому ґрунті. Українська наука в мережі Інтернет: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (26‑28 лютого 2006 р.). Київ, 2006, С. 64–65.
9. Бондаренко Г.Л., Яковенко К.І. Методика дослідження овочів і баштанних культур. Харків : Основа, 2001. 370 с.
10. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. Москва : Колос, 1979. 415 с.
11. Ковальов М.М. Резніченко В.П. Оцінка якісних показників підземних вод для систем ін’єкційного мікрозрошення за вирощування томату розсадним способом. Таврійський науковий вісник: Науковий журнал Сільськогосподарські науки. Вип. 115. Видавничий дім «Гельветика», 2020. С. 76–84.
Опубліковано
2022-07-13
Розділ
МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО