Вплив мікродобрив та бактеріальних препаратів на продуктивність ячменю озимого в умовах Південного Степу України

Ключові слова: ячмінь озимий, інокуляція, мікродобрива, бактеріальні препарати, фотосинтетична діяльність, зимостійкість, урожайність зерна, економічна ефективність

Анотація

Мета. Статтю присвячено висвітленню результатів наукових досліджень, проведених упродовж2019–2021 рр., метою яких було встановлення впливуінокуляції насіннєвого матеріалу мікродобривами (Оракул насіння, Реаком, Росток, Квантум зернові), стимулятором росту рослин (Нано-Мінераліс), бактеріальним препаратом (Біокомплекс БТУ-р), хімічним протруювачем (Вітавакс 200ФФ) та їх сумішками на біометричніпоказники (висоту рослин, довжину колеоптиля, площуасиміляційної поверхні листків), фотосинтетичну активність, чисту продуктивність фотосинтезу, продуктивністьі врожайність зерна ячменю озимого під час вирощування в умовах Південного Степу України. Реалізаціяпоставленої мети здійснювалася шляхом закладанняпольового однофакторного досліду з використаннямвід 0,5 до 3,0 літрів препаративних форм залежно від їхкласу та робочої рідини в 10 літрів для інокуляції однієїтони насіння культури.Методи: загальнонаукові (діалектичний – спостереження за динамікою росту й розвитку культури; методгіпотез – схема досліду; метод аналізу – вивчення об’єктадосліджень; метод синтезу – формування висновків, рекомендацій для виробництва; метод абстрагування – теоретичне узагальнення досліджень; розрахунковий метод – встановлення економічної та енергетичноїефективності заходів) та спеціальні (польовий метод –вивчення взаємозв’язку об’єкта з біотичними й абіотичними факторами в конкретних умовах зони проведеннядосліджень; лабораторні методи: морфофізіологічний –біометричні параметри рослин; хімічний – хімічний складзерна та ґрунту; фізичний – фізичні показники ґрунтуй насіння; статистичні методи: порівняльно-розрахунковий – економічна ефективність технологій вирощування). Для узагальнення та обробки експериментальних даних застосовували статистичний, розрахунковийі порівняльно-обчислювальний методи, а саме: дисперсійний, кореляційний та регресійний аналізи.Результати досліджень. У результаті проведенихдосліджень максимальні показники висоти рослин,площі листкового апарату посівів та фотосинтетична їхпродуктивність формувалися на дослідних ділянках, дезастосовувалися сумішки препаративних форм мікродобрив і бактеріальних із хімічним протруювачем, а саме:Реаком + Вітавакс 200ФФ (3,0+2,5 л/т) + вода (4,5 л/т)та Біокомплекс БТУ-р + Вітавакс 200ФФ (3,0+2,5 л/т)+ вода (4,5 л/т). Найвища продуктивність культури таекономічна ефективність досягається за використаннясуміші бактеріального препарату Біокомплекс БТУ-різ хімічним протруювачем Вітавакс 200ФФ – протруєння насіння цією сумішшю було найбільш економічнодоцільним, адже чистий прибуток при цьому становив1997 грн/га та 6091 грн/т, а рівень рентабельності – 67%.При цьому зазначений варіант забезпечував меншівитрати праці та грошових коштів на виробництво однієїтонни зерна ячменю озимого.Висновки. За результатами досліджень рекомендовано виробництву за вирощування ячменю озимогосорту Дев’ятий вал на чорноземах Південного СтепуУкраїни з метою підвищення схожості, зимостійкості,урожайності зерна проводити передпосівну обробкупрепаративною сумішшю Біокомплекс БТУ-р + Вітавакс200ФФ (3,0+2,5 л/т). Обробку насіння проводити безпосередньо перед посівом у розрахунку 10 л робочогорозчину на 1 т насіння.

Посилання

1. Нагірний В.В. Вплив строків сівби та мікродобрив на продуктивність сортів ячменю озимого в умовах Півдня України : дис. … канд. с.-г. наук : 06.01.09 «Рослинництво» ; Херсонський державний аграрно-економічний університет. Херсон, 2020. 208 с.
2. Коваленко О.А. Агроекологічне обґрунтування та розробка елементів біологізованих технологій вирощування сільськогосподарських культур в умовах Півдня України : дис. … докт. с.-г. наук : 06.01.09 «Рослинництво» ; Херсонський державний аграрно-економічний університет. Херсон, 2021. 592 с.
3. Васюков П.П. Совершенствование элементов агротехники возделывания озимого ячменя. Сборник научных трудов, посвященный 100-летию В.А. Невинных. Краснодар : Краснодарский НИИСХ имени П.П. Лукьяненко, 2000. С. 124–129.
4. Евстратьева Г.М., Жеребин Ю.А. Микроэлементы в комплексе с биоактивными веществами как стимуляторы роста растений. Микроэлементы в обмене веществ и продуктивность растений. Киев : Наукова думка, 1984. С. 88–90.
5. Петр И. Интенсивное производство зерна / пер. с чеш. З.К. Благовещенской. Москва : Агропромиздат, 1985. 429 с.
6. Кривошеев Н.Н. Возделывание озимого ячменя в центральной и южно-предгорной зонах Краснодарского края. Краснодар, 1984. 42 с.
7. Беляков И.И. Ячмень в интенсивном земледелии. Москва : Росагропромиздат, 1990. 176 с.
8. Крамаров С.М., Артеменко С.Ф., Сидоренко Ю.С. Хелатные удобрения и их применение. Зерно. 2012. № 1. С. 79–85.
9. Жердевський І.М. Застосування хелатів. Агроном. 2010. № 4. С. 20–22.
10. Анішин Л.А. Біостимулятори: урожай, якість та валові збори озимої пшениці. Новини захисту рослин. 1998. № 3. С. 12–14.
11. Вакуленко В.В., Шаповал О.А. Регуляторы роста растений для предпосевной обработки семян. Защита и карантин растений. 1998. № 8. С. 42–45.
12. Стимуляторы роста организмов : материалы конференции Прибалтийских республик по вопросам стимулирования растений, животных и микроорганизмов. Вильнюс, 1969. 300 с.
13. Kloepper J. Free-living bacterial inocula for enhancing crop productivity. Trends Biotechnol. 1989. № 1. Р. 39–44.
14. Vancura V. Inoculation of plants with Pseudomonas putida. Developments in Soil Science. 1989. Vol. 18. P. 185–190.
15. Пат. 284801 ГДР, МКИ5 А 01 № 63/02. Arthrobacter. Verfahren zur Stimulierung des Wurzelmachstums von Getreide, insbesondere Gerste mit Hilfe von Arthrobacter Forrschungszentrum für Bodenfrüchtbarkeit Müncheberg. № 3294045; заявление 9 июня 1989 г.; опубликовано 28 ноября 1990 г. С. 5.
16. Шамардина Ю.А. Агроэкологические аспекты применения биологических препаратов на основе гуминовых кислот при возделывании ячменя в условиях Центрального Черноземья : автореф. дисс. … канд. с.-х. наук. Курск, 2006. 16 с.
17. Шуреков Ю.В. Урожайность и качество зерна озимого ячменя в зависимости от обработки семян регуляторами роста и минерального питания в условиях лесостепи Поволжья : автореф. дисс. … канд. с.-х. наук : 06.01.09 ; Башкирский государственный аграрный университет. Уфа, 2009. 23 с.
18. Методика державного сортовипробування сільськогосподарських культур / за ред. В.В. Волкодава. Київ, 2000. 100 с.
19. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. Москва : Агропромиздат, 1985. 351 с.
20. Ларионов Ю.С. Оценка урожайных свойств и урожайного потенциала семян зерновых культур. Челябинск, 2000. 100 с.
21. Майсурян Н.А. Практикум по растениеводству. Москва : Урожай, 1970. 146 с.
22. Ничипорович А.А. Фотосинтез и теория получения высоких урожаев. Москва : Издательство АН СССР, 1956. 330 с.
23. Formation of photosyntefic and grain yieldof spring barley (Hordeum vulgare L.) dependon varietal characteristics and plant growth regulators / M. Panfilova et al. Agronomy Research. 2019. Vol. 17. Iss. 2. P. 608–620.
24. Шатилов И.С., Чаповская Г.В., Замараев А.Г. Фотосинтетический потенциал и урожай зерновых культур. Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии. 1979. Вып. 3. С. 18–30.
25. Практикум по физиологии растений : учебное пособие / под ред. Н.Н. Третьякова. Москва : Агропромиздат, 1990. 271 с.
26. Жемела Г.П., Шевніков Д.М. Фотосинтетична продуктивність посівів пшениці твердої ярої залежно від мінеральних добрив та біопрепаратів. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2013. № 3. С. 36–40.
Опубліковано
2022-07-13
Розділ
МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО