Економічна та енергетична доцільність екологічно безпечних елементів технології вирощування сої

Ключові слова: соя, стимулятор росту рослин, мікродобрива, економічна та енергетична оцінка, конкурентоздатність

Анотація

Мета статті – експериментально визначити ефективний набір мікродобрив і стимуляторів росту рослинза різних фонів живлення, які забезпечать підвищення економічної, енергетичної ефективності та конкурентоспроможності технології вирощування сої в умовахПравобережного Лісостепу.Методи. Дослідження проводилося в польовомудосліді Хмельницької державної сільськогосподарськоїдослідної станції Інституту кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наукУкраїни впродовж 2019–2020 рр. на чорноземі опідзоленому середньосуглинковому. У роботі застосованопольовий, підрахунково-ваговий, розрахунково-порівняльний методи та метод математичної статистики.Результати. Найвищі показники умовно чистогоприбутку (19212,0 грн/га) та коефіцієнта енергетичної ефективності (2,12 умовних одиниць) отримализа поєднання передпосівної обробки насіння стимулятором росту «Вимпел-К», комплексним мікродобривом «Оракул насіння», добривом-компенсатором«Оракул колофермин молібдену» з обробкою посівіву фази 2–3 справжніх листків стимулятором ростурослин «Вимпел» та обробкою на початку бутонізаціїстимулятором росту рослин «Вимпел», комплексниммікродобривом «Оракул мультикомплекс» та добривами-компенсаторами «Оракул колофермин молібдену», «Оракул колофермин бору». Застосуванняекологічно безпечних препаратів на посівах сої зарізних фонів живлення є конкурентоспроможним.Поєднання передпосівної обробки насіння стимулятором росту «Вимпел-К», комплексним мікродобривом «Оракул насіння», добривом-компенсатом«Оракул колофермин молібдену» з обробкою посівіву фазу 2–3 справжніх листків стимулятором ростурослин «Вимпел» забезпечило найвищі показникиконкурентоздатності посівів сої: Ке = 1,12–1,19 умовних одиниць, J = 1,22–1,44 умовних одиниць, Кзд =1,17–1,32 умовних одиниць.Висновки. Встановлено, що застосування екологічно безпечних препаратів на посівах сої за різнихфонів живлення збільшує умовно чистий прибуток ізгектара на 8–92%, рівень рентабельності – на 7–59%,коефіцієнт енергетичної ефективності – на 4–42%.Найвищий коефіцієнт конкурентоздатності посівів сої(Кзд = 1,17–1,32 умовних одиниць) забезпечило поєднання передпосівної обробки насіння біологічно активними препаратами «Вимпел-К», «Оракул насіння»,«Оракул колофермин молібдену» з обробкою посівіву фазу 2–3 справжніх листків стимулятором росту рослин «Вимпел».

Посилання

1. Адаптивна технологія вирощування сої у Східному Лісостепу України : монографія / Є.М. Огурцов, В.Г. Міхєєв, Ю.В. Бєлінський, І.В. Клименко ; за ред. М.А. Бобро. Харків : ХНАУ, 2016. 268 с.
2. Соя: биология, производство, использование / под ред. Г. Сингха ; пер. с англ. Н.О. Лавской. Киев : Зерно, 2014. 656 с.
3. Бабич А.О. Сучасне виробництво і використання сої. Київ : Урожай, 1993. 432 с.
4. Іващенко О.О., Іващенко О.О. Проблеми стресів у рослин і способи їх розв’язання. Вісник аграрної науки. 2019. № 7. С. 27–35. URL: https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201907-04.
5. Чорна В.М. Ефективність застосування регулятора росту хлормекват-хлорид при вирощуванні сої. Корми і кормовиробництво. 2017. Вип. 84. С. 126–131.
6. Василенко М.Г. Органо-мінеральні добрива і регулятори росту рослин в органічному землеробстві. Вісник аграрної науки. 2017. № 2. С. 11–18. URL: https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201702-02.
7. Продуктивність сільськогосподарських культур залежно від рівня їх удобрення на дренованих органогенних ґрунтах / І.Т. Слюсар, В.Ф. Камінський, О.П. Соляник, В.О. Сербенюк. Вісник аграрної науки. 2020. № 11(812). С. 5–15. URL: https://doi.org/10.31073/agrovisnyk202011-01.
8. Вплив систем удобрення та догляду за посівами на продуктивність і якість зерна пшениці озимої / Л.Я. Лукащук, О.В. Курач, О.В. Сніжок, Л.І. Гук, А.В. Кучерова. Вісник аграрної науки. 2020. № 10(811). С. 12–19. URL: https://doi.org/10.31073/agrovisnyk202010-02.
9. Натале Д. Увеличить выгоды, связанные с использованием биостимуляторов. Зерно. 2015. № 12. С. 58‑60.
10. Дульнєв П. Найефективніший агрозахід. Агроном. 2015. № 3. С. 56–57.
11. Микроэлементы в сельском хозяйстве / под ред. С.Ю. Булыгина. 3-е изд., перераб. и доп. Днепропетровск : Сич, 2007. 100 с.
12. Особливості забезпечення мікроелементами ґрунтів України / І.П. Яцук, В.М. Панасенко, А.С. Науменко, М.О. Венглінський, Н.В. Годинчук. Агроекологічний журнал. 2015. № 4. C. 63–69.
13. Недільська У.І. Вплив мікроелементів на життєдіяльність рослин. Сучасний стан науки в сільському господарстві та природокористуванні: теорія і практика : збірник тез доповідей ІІ Міжнародної наукової інтернет-конференції, м. Тернопіль, 20 листопада 2020 р. Тернопіль, 2020. С. 124–126.
14. Шевніков М.Я., Коблай О.О. Застосування біологічних, хімічних та фізичних засобів у технологіях вирощування сої і кукурудзи : монографія. Полтава : ФОП Крюков Ю.С., 2015. 258 с.
15. Колісник С.І., Кобак С.Я., Панасюк О.Я. Ефективність систем захисту сої від хвороб у короткоротаційних сівозмінах Лісостепу Правобережного. Корми і кормовиробництво. 2017. Вип. 84. С. 133–140.
16. Григор’єва О.М., Черячукін М.І., Алмаєва Т.М. Технологія вирощування сої з елементами біологізації в умовах ризикованого землеробства Правобережного Степу України. Зернові культури. 2020. Т. 4. № 1. С. 87–95. URL: https://doi.org/10.31867/2523-4544/0110.
17. Медведовський О.К., Іваненко П.І. Енергетичний аналіз інтенсивних технологій в сільськогосподарському виробництві. Київ : Урожай, 1988. 206 с.
18. Гарькавий А.Д., Петриченко В.Ф., Спірін А.В. Конкурентоспроможність технологій і машин : навчальний посібник. Вінниця : ВДАУ «Тірас», 2003. 68 с.
Опубліковано
2022-07-13
Розділ
МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО