Урожайність квасолі звичайної (Phaseolus vulgaris L.) залежно від інокуляції та удобрення в умовах Закарпаття України

Ключові слова: квасоля звичайна, сорт, мінеральні добрива, інокуляція, Ризобофіт, урожайність, вміст білка

Анотація

Метою статті є встановлення особливостей формування продуктивності квасолі сортів Мавка, Перлина, Надія залежно від норми внесення мінеральних добрив та інокуляції насіння на дерново-підзолистих ґрунтах Закарпаття України. Методи. Дослідження виконано у відокремленому структурному підрозділі Національного університету біоресурсів і природокористування України «Мукачівський фаховий коледж» у Закарпатській області. Польовий дослід закладено у стаціонарній польовій сівозміні коледжу на дерново-підзолистих важкосуглинкових ґрунтах із вмістом гумусу 1,9%. Дослід трифакторний, чинник А – районовані середньостиглі сорти квасолі звичайної, чинник В – норми внесення мінеральних добрив, розраховані балансовим методом на запланований врожай, чинник С – інокуляція насіння. Результати. Встановлено, що інокуляція насіння забезпечила приріст врожайності зерна від 1,3 до 16,3% залежно від сорту та добрив. Спостережено, що чим вищою була норма внесення добрив, тим нижчим був відсоток приросту врожайності квасолі за рахунок інокуляції. Внесення мінеральних добрив у нормі N90P60K30 без інокуляції насіння сприяло зростанню врожайності квасолі до 2,34 т/га в сорту Мавка, 2,45 т/га в сорту Перлина та 2,15 т/га в сорту Надія. За інокуляції насіння Ризобофітом вища врожайність квасолі формувалася за внесення добрив у нормі N60P40K20 та досягала 2,54 т/га в сорту Мавка, 2,63 т/га в сорту Перлина та 2,36 т/га в сорту Надія. Висновки. На дерново-підзолистих важкосуглинкових ґрунтах Закарпаття за поєднання інокуляції насіння Ризобофітом (200 г/га) та мінеральних добрив у нормі N60P40K20 середньостиглі сорти Перлина та Мавка формують урожайність, що вища ніж 2,5 т/га.

Посилання

1. Овчарук О., Іванюк С. Квасоля – цінне джерело рослинного білка, зумовлене сортовими особливостями. Продовольча індустрія АПК. 2015. № 1/2. С. 38–40.
2. Рожкован В. Скромное обаяние фасоли. Зерно. 2014. № 4. С. 94–100.
3. Шляхтуров Д. Особливості формування продуктивності квасолі залежно від технології вирощування в умовах північного Степу : автореф. дис. … канд. с.-г. наук. Київ, 2009. 19 с.
4. Effect of seed inoculation and foliar fertilizing on structure of soybean yield and yield structure in western Polissya of Ukraine / N. Novytska, G. Gadzovskiy, B. Mazurenko, I. Svistunova, O. Martynov. Agronomy Research. 2020. Vol. 18. Iss. 4. P. 2512–2519. URL: https://doi.org/10.15159/ar.20.203.
5. Біологічний азот / В. Патика, С. Коць, В. Волкогон та ін. Київ : Світ, 2003. 424 с.
6. Abebe G. Effect of NP fertilizer and moisture conservation on the yield and yield components of haricot bean (Phaseolus vulgaris L.) in the semi-arid zones of the Central Rift Valley in Ethiopia. Advances in Environmental Biology. 2009. Vol. 3. Iss. 3. Р. 302–307.
7. A note of the effect of nitrogen, phosphorus and Rhizobiumculture on growth and yield of French bean (Phaseolus vulgaris L.) / R. Chandra, C. Rajput, K. Singh et al. Haryana Journal of Horticultural Sciences. 1987. Vol. 16. Iss. 1. Р. 145–147.
8. Dhatonde B., Nalamwar R. Effect of nitrogen and irrigation levels on yield and water use of French bean (Phaseolus vulgaris). Indian Journal of Agronomy. 1996. Vol. 41. Iss. 2. P. 265–268.
9. Turuko M., Mohammed A. Effect of different phosphorus fertilizer rates on growth, dry matter yield and yield components of common bean (Phaseolus vulgaris L.). World Journal of Agricultural Research. 2014. Vol. 2. Iss. 3. P. 88–92. URL: https://doi.org/10.12691/wjar-2-3-1.
10. Vinandan R., Prasad U. Effect of irrigation and nitrogen on growth, yield, nitrogen uptake and water-use efficiency of French bean (Phaseolus vulgaris). Indian Journal Agricultural Sciences. 1998. Vol. 67. Iss. 11. Р. 75–80.
11. Rana M., Datt N., Singh M. Effect of Rhizobiut culture in combination with organic and chemical fertilizers on rajmasll (Phaseolus vulgaris) under dry temperate conditions of Himachal Pradesh. Indian Journal of Agricultural Sciences. 2006. Vol. 76. Iss. 3. Р. 151–153.
12. Dubey Y., Datt N. Affectivity of Rhizobium legumnosarum phaseoli with nitrogenin Frenchbean (Phaseolus vulgaris) – wheat (Triticum aestivum) cropping sequence. Indian Journal of Agricultural Sciences. 2008. Vol. 78. Iss. 2. Р. 167–169.
13. Патика В., Поташова Л., Толкачов М. Селекція бульбочкових бактерій квасолі. Вісник аграрної науки. 2001. № 1. С. 54–57.
14. Чундерова А. Влияние эффективных штаммов клубеньковых бактерий на урожай и содержание протеина в зерне фасоли. Селекция, семеноводство и приемы возделывания фасоли. Орел, 1975. С. 192–195.
15. Шкатула Ю., Краєвська Л. Ефективність симбіотичної азотфіксації в агроценозах квасолі. Вісник Дніпропетровського аграрно-економічного університету. 2015. № 4(38). С. 73–76.
16. Доспехов Б. Методика полевого опыта. Москва : Агропромиздат, 1985. 351 с.
Опубліковано
2022-07-13
Розділ
МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО