Залежність технічної довжини стебла коноплі від норми висіву насіння та сорту

Ключові слова: норма висіву, сорт, стебло, технічна довжина, варіант, ширина міжрядь, критерій Стьюдента

Анотація

Мета досліджень – встановити ефективність нормвисіву насіння та значущість сорту за впливом напараметри технічної довжини стебла коноплі посівноїв процесі технології вирощування культури. Методи.Дослідження виконані впродовж 2018–2020 рр.у Закладі вищої освіти «Подільський державний університет» в умовах Західного Лісостепу України. Підчас проведення досліджень використано такі науковіметоди, як польовий, лабораторний, спостереження,аналіз, статистичний, конкретизація, узагальнення.У виконанні польових досліджень задіяні чинникивпливу: фактор А – норми висіву насіння: варіанти –1,2; 1,8; 2,4; 3,0; 3,6 млн. шт./га; фактор В – сорти коноплі посівної Інституту луб’яних культур Національноїакадемії аграрних наук України: варіанти – ЮСО-31,Гляна, Глесія. Ширина міжрядь дослідних посівів 15 см.Розміщення ділянок коноплі технічної – систематизоване ярусне. Кількість повторень – чотириразова. Длявстановлення достовірності різниць використано порівняльно-статистичний математичний аналіз на основікритерію Стьюдента за рівня надійної імовірності Р0,95.Результати. Норми висіву насіння, як фактор технологічного характеру в управлінні параметрами лінійнихрозмірів рослин коноплі, належать до ефективних чинників за впливом на розміри технічної довжини стебла.Встановлено також значущість біологічного фактора,тобто залежність технічної довжини стебла від сорту.Висновки. Встановлено вплив фактора А за закономірністю збільшення норми висіву насіння в межах задіянихваріантів 1,2; 1,6; 2,4; 3,0 та 3,6 млн. шт./га, який сприяєу розвитку рослин істотним змінам параметрів технічноїдовжини стебла. У середньому по досліду у відповідності означених варіантів фактора встановлені показники160 см; 167; 173; 178 та 182 см. Означений параметрдля сорту Глесія становить 167 см, що істотно меншепорівняно із сортами ЮСО-31 та Гляна, значення, якихбули 174 та 175 см відповідно.

Посилання

1. Базиль С.М. Наукові досягнення співробітників ВНДІЛК у галузі коноплярства (1944–1991 рр.). Луб’яні та технічні культури. 2019. № 7(12). С. 103–116.
2. Горшкова Л.М. Канабіс : монографія (частина 2). Глухів : РВВ ГДПУ, 2008. 152 с.
3. МcPartland J.M., Guy G.W., & Hegman W. Cannabis is indigenous to Europe and cultivation began during the Copper or Bronze age: A probabilistic synthesis of fossil pollen studies. Vegetation History and Archaeobotany. 2018. № 27(32). Р. 635–648. doi: 10.1007/s00334-018-0678-7.
4. Struik, P.C., Amaducci, S., Bullard. M.J., Stutterheim, N.C., Venturi, G., & Cromack, H.T.H. Agronomy of fibre hemp (Cannabis sativa L.) in Europe. Industrial Crops and Products. 2000. № 11(2-3). Р. 107–118. doi: 10.1016/S0926-6690(99)00048-5.
5. Вировець В.Г., Баранник В.Г., Гілязетдінов Р.Н. та ін. Коноплі : монографія; за ред. М.Д. Мигаля, В.М. Кабанця. Суми : видавничий будинок «Еллада», 2011. 384 с.
6. Мигаль М.Д. Біологія формування насіннєвої продуктивності конопель: монографія. Суми : видавничий будинок «Еллада», 2015. 233 с.
7. Мармиш Ю. Планета, що змінюється. Голос України. 2009. № 229(4729). С. 29.
8. Кабанець В.М., Кабанець В.В. Сучасні сорти конопель посівних для різних напрямків використання. Гончарівські читання: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 26-27 травня 2016 р.). Суми, 2016. С. 42–44.
9. Кабанець В.М., Кабанець В.В. Особливості вирощування конопель посівних на насіння. Гончарівські читання : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 24-25 травня 2018 р.). Суми, 2018. С. 14–15.
10. Голобородько П.А., Дышлева Г.В. Нормы высева и продуктивность конопли. Биологические особенности, технология, возделывание и первичная обработка лубяных культур. Сб. науч. трудов. Глухов : ВНИИЛК, 1985. С. 31–35.
11. Єщенко В.О., Копитко П.Г., Опришко В.П., Костогриз П.В. Основи наукових досліджень в агрономії. Київ : Дія, 2005. 288 с.
Опубліковано
2022-07-12
Розділ
МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО