Формування листкового апарату гібридів соняшника та ефективність його функціонування за впливу удобрення

Ключові слова: соняшник, гібриди, технологія вирощування, умови живлення, удобрення, площа листкової поверхні, урожайність, кореляційна залежність

Анотація

Метою проведення досліджень було встановлення впливу умов живлення культури та підбір високопродуктивних гібридів (РЖТ Марллен, Вольф, Альзан, ЕС Монализа) для конкретних ґрунтово-кліматичних умов через формування їх продуктивності. Методи. Дослідження виконано у відокремленому підрозділі Національного університету біоресурсів і природокористування України «Агрономічна дослідна станція» у Київській області. Польовий дослід закладено в стаціонарній польовій сівозміні кафедри рослинництва на чорноземах типових малогумусних з eмістом гумусу 4,32%. Дослід двофакторний, чинник А – гібриди соняшнику, чинник В – норми внесення мінеральних добрив, розраховані балансовим методом на запланований врожай. Результати. У результаті проведених досліджень установлено залежність між площею листкової поверхні гібридів соняшнику та нормами внесення мінеральних добрив. Максимальних значень площі листкової поверхні посівів гібридів соняшника було досягнуто на варіанті удобрення N85P110K110 за вирощування гібриду Вольф за проходження мікростадій 64–68 – 48,5 тис. м2/га. Висновки. На основі регресійного аналізу встановлено, що зміни площі асимілюючої поверхні характеризуються поліноміальною залежністю з максимальним показником за норми внесення N85P110K110. Застосування добрив виявило позитивний вплив на формування продуктивності гібридів соняшнику. За впливу умов живлення, створених варіантами удобрення, урожайність насіння гібриду Вольф змінювалася від 2,52 до 3,21 т/га, тоді як у гібриду ЕС Монализа – 2,44–3,19 т/га, РЖТ Марллен – 2,25–3,11 т/га, Альзан – 2,21–2,96 т/га. На основі кореляційно-регресійного аналізу встановлено лінійну залежність між варіантами удобрення та сформованою урожайністю гібридів, які вивчали.

Посилання

1. Буга Н.Ю. Стан та проблеми аграрного сектора економіки України в сучасних умовах. Вісник аграрної науки Причорномор’я. Миколаїв. 2014. Вип. 1(77). С. 64–70.
2. Гамаюнова В.В., Кудріна В.С. Формування надземної маси і врожайності соняшнику під впливом окремих елементів технології вирощування. Вісник аграрної науки Причорномор’я. Миколаїв. 2020. Вип. 1. С. 50–57. doi: 10/31521/2313-092X/2020-1(105)-7.
3. Гамаюнова В., Хоненко Л., Москва І., Кудріна В., Глушко Т. Вплив оптимізації живлення на продуктивність ярих олійних культур на чорноземі південному
в зоні Степу України під впливом біопрепаратів. Вісник Львівського національного аграрного університету. Агрономія. 2019. № 23. С. 112–118. doi: 10.31734/ agronomy 2019.01. 112.
4. Тоцький В.М. Вплив системи удобрення та основного обробітку ґрунту на формування продуктивності соняшнику. Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН. 2014. № 20. С. 204–209.
5. Шакалій С.М. Формування врожайності та якості насіння соняшнику залежно від позакореневого підживлення. Зернові культури. 2017. Т. 1, № 1. С. 69–74.
6. Ieremenko O., Kalitka V. (2016). Productivity of sunflower hybrids (Helianthus annuus L.) under the effect if AKM plant growth regulator in the conditions low moisture of southern Steppe of Ukraine. IOSR Journal of Agriculture and Veterinary Science. Vol. 9(9), Ver 1. P. 59–64. doi: 10.9790/2380-0909015964.
7. Kalenska S., Ryzhenko A., Novytska N., Garbar L. et al. Morphological features of plants and yield of sunflower hybrids cultivated in the Northern part of the Forest-Steppe of Ukraine. American journal of Plant Science. 2020. Vol. 11, No. 8. P. 1331–1344. doi: 10.4236/ajps.2020.118095.
8. Bailly C., Benamar A., Corbineau F., Come D. Antioxidant systems in sunflower (Helianthus annuus L.) seeds as affected by priming. Seed Science Research. 2000. Vol. 10. P. 35–42.
9. Miao Y. F., Wang Z. H., & Li S. X. (2015). Relation of nitrate N accumulation in dryland soil with wheat response to N fertilizer. Field Crops Res. 2015. Vol. 170. P. 119–130. doi: 10.1016/j.fcr.2014.09.016.
10. Carvalho M. E. A., Castro P. R. de C. E, Ferraz Junior M. V. de C., Mendes A. C. C. M. Are plant growth retardants a strategy to decrease lodging and increase yield of sunflower? Comunicata Scientiae. 2016. Vol. 7(1). P. 154–159. doi: 10.14295/CS.v7i1.1286.
11. Домарацький Є.О., Добровольський А.В. Особливості водоспоживання соняшника за різних умов мінерального живлення. Наукові доповіді НУБіП України. 2017. № 1(65). URL: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/article/view/8117.
12. Клименко І.І. Вплив регуляторів росту рослин і мікродобрива на урожайність насіння ліній та гібридів соняшнику. Селекція і насінництво. 2015. Вип. 107. С. 183–188.
13. Helmy A. M., & Ramadan M. F. Agronomic performance and chemical response of sunflower (Helianthus annuus L.) to some organic nitrogen sources and conventional nitrogen fertilizers under sandy conditions. Grasas Y Aceites. 2009. Vol. 60. P. 55–67. doi: 10.3989/gya.032508.
14. Каленська С.М., Гарбар Л.А., Горбатюк Е.М. Роль регламентів сівби у формуванні фітометричних показників соняшнику. Таврійський науковий вісник. 2020. № 113. С. 49–55. doi: 10.32851/2226-0099.2020.113.7.
15. Domaratskiy E.O. Bazaliy V.V. Influence of Mineral Nutrition and Combined Growth Regulating Chemical on Nutrient Status of Sunflower. Indian Journal of Ecology. 2018. Vol. 45(1). P. 126‒129.
16. Дослідна справа в агрономії : навч. посібник: у 2 кн. – Кн. 1. Теоретичні аспекти дослідної справи / А.О. Рожков, В.К. Пузік, С.М. Каленська та ін.; за ред. А.О. Рожкова. Харків : Майдан, 2016. 316 с.
17. Дослідна справа в агрономії : навч. посібник: у 2 кн. – Кн. 2. Теоретичні аспекти дослідної справи / А.О. Рожков, В.К. Пузік, С.М. Каленська та ін. ; за ред. А.О. Рожкова. Харків : Майдан, 2016. 341 с.
Опубліковано
2022-07-12
Розділ
МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО