Формування врожайності та якості зерна сучасних сортів пшениці озимої різних за географічним походженням

Ключові слова: продуктивність, адаптивність, генотип, агрометеорологічні ресурси, якість зерна.

Анотація

Мета. В умовах зони нестійкого зволоження північно-східного Лісостепу України ставилось за мету екологічне вивчення сортів пшениці озимої різних за географічним походженням. Оцінити можливість раціонального використання агрометеорологічних ресурсів. На їх основі удосконалити адаптивні технології вирощування зернових культур в умовах зони нестійкого зволоження. Це сприятиме росту кількісних і якісних показників урожайності, валовому збору зерна та підвищенню стійкості землеробства. Методи. Польові досліди, доповнені лабораторними дослідженнями. Для обробки отриманих даних використовували методи математичної статистики. Статистична обробка врожайних даних проводилась методом дисперсійного аналізу з використанням пакету прикладних програм Statistica for Windows, Microsoft Excel. Супутні спостереження, обліки та аналізи проводили за «Методикою Державного сортовипробування сільськогосподарських культур». Результати. При екологічному сортовипробуванні найбільшу урожайність отримано у сортів: Гармоніка – 8,87 т/га, Здобна – 8,82 т/га Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН; Охтирчанка Ювілейна – 8,48 т/га, Воздвиженка – 8,38 т/га Іванівської дослідно-селекційної станції Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН; Царівна – 9,46 т/га, Рось – 8,85 т/га, Щедра нива – 8,70 т/га, Відрада – 8,67 т/га, Легенда білоцерківська – 8,14 т/га Білоцерківської дослідно-селекційної станції Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН; Пилипівка – 8,28 т/га, Перепілка – 8,03 т/га Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення НААН; Богдана – 8,94 т/га, МІП Ассоль – 8,90 т/га, МІП Дніпрянка – 8,54 т/га, Трудівниця Миронівська – 8,46 т/га, Подолянка – 8,44 т/га Миронівського інституту пшениці ім. В.М. Ремесла НААН; Краєвид – 9,58 т/га, Співанка Поліська – 8,94 т/га, Столична – 8,20 т/га ННЦ «Інституту землеробства НААН». В умовах 2020 року зерно пшениці озимої більшості сортів за показниками якості відповідно 2 та 3 класам. В середньому за сортами найвищими показниками якості характеризувались сорти Іванівської дослідно-селекційної станції Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН де вміст білка та клейковини становив 13, 3 та 26,4%, відповідно. А найнижчі показники якості зерна за сортами відмічено у Білоцерківської дослідно-селекційної станції Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків на рівні 12,4% білка та 23,5% клейковини. Висновки. В умовах зони нестійкого зволоження північно-східного Лісостепу України дослідили процеси формування рівня продуктивності та якості зерна сортами пшениці озимої. Дали оцінку стійкості апробованих генотипів до конкретних погодних умов вегетаційного періоду. Визначили сорти (різні за походженням), які вирізнялись високим адаптивним потенціалом. За таких умов найвищий рівень індивідуальної продуктивності забезпечили сорти: Краєвид, Царівна, Співанка Поліська, Богдана, МІП Ассоль, Гармоніка, Рось, Здобна, Щедра нива, Відрада, МІП Дніпрянка, Охтирчанка Ювілейна, Трудівниця Миронівська, Подолянка, Воздвиженка.

Посилання

1. Tsenov N., Kostov K., Gubatov T,. Peeva V. Study on the genotype x environment interaction in winter wheat varieties. I Grain quality, Field Crop Studies, 2004. Vol. 1. P. 20-29.
2. Donmez E., Sears R.G., Shroyer J.P., Paulsen G.M. Genetic Gain in Yield Attributes of Winter Wheat in the Great Plains. Crop Science, 2001. Vol. 41. P. 1412-1419.
3. Ma B.L., Yan W., Dwyer L.M., Fregeau-Reid J., Voldeng H.D., Dion Y., Nass H. Graphic Analysis of Genotype, Environment, Nitrogen Fertilizer, and Their Interactions on Spring Wheat Yield, Agronomy Journal, 2004. Vol. 96. P. 169-180.
4. Girma K., Holtz St.L., Arnall D.B., Fultz L.M., Hanks Tr.L., Lawles K.D., Mack Cl.J., Owen K.W., Reed St.D., Santillano J. Weather, Fertilizer, Previous Year Yield, and Fertilizer Levels Affect Ensuing Year Fertilizer Response of Wheat. Agronomy Journal, 2007. Vol. 99. P. 1607-1614.
5. Fallahi H.A., Nasseri A., Siadat A. Wheat Yield Effect of Some Agronomy Practices on Main Traits of Grain Yield in Winter Wheat… 564 Components are Positively Influenced by Nitrogen Application under Moisture Deficit Environments. International Journal of Agriculture & Biology, 2008. Vol. 10. P. 673-676.
6. Tsenov N., Atanasova D., Todorov I., Dochev V. Environmental effect on common winter wheat productivity, In: Modern Variety Breeding for Present and Future Needs (Eds. J. Prohens & M.L. Badenes), Proceedings of the 18th EUCARPIA General Congress, 9-12 September, Valencia, Spain, 2008. P. 480-484.
7. Lazaro L., Abbate P.E., Cogliatti D.H., Andrade F.H. Relationship between yield, growth and spike weight under phosphorus deficiency and shading. Journal of Agricultural Science, 2010. Vol. 148. P. 83-93.
8. Brancourt-Hulmel M., Lecomte C. Effect of Environmental Varieties on Genotype x Environment Interaction of Winter Wheat: A Comparison of Biadditive Factorial Regression to AMMI. Crop Science, 2003. Vol. 43. P. 608–617.
9. Kolev T.J., Yanev Sh. Investigation of durum wheat varieties under soil and climatic environments of the Plovdiv region. Plant Science, 2004. Vol. 41. P. 244-247. 10. Koteva V.P. Investigation on yield stability of wheat variety Miryana in different fertilizing levels. Balkan scientific conference “Breeding and cultural practices of the crops”, Karnobat, 2005. P. 443-447.
11. Собко М.Г. Продуктивність сортів пшениці ози- мої залежно від строків сівби в умовах північної частини лівобережного Лісостепу України. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2014. № 1. С. 6-9.
12. Zhang Y., Zhang Y., He Z., Ye G. Milling quality and properties of autumn-sown Chinese wheats evaluated through multi-location trials. Euphytica, 2005. Vol. 143. P. 209-222.
13. Roozeboom K.L., Shapaugh W.T., Tuinstra M.R., Vanderlip R.L., Milliken G.A. Testing Wheat in Variable Environments: Genotype, Environments, Interaction Effects, and Grouping Test Locations, Crop Science, 2008. Vol. 48. P. 317-330.
14. Williams R.M., O’Brien L., Eagles H.A., Solah V.A., Jayasena V. The influence of genotype, environment, and genotype x environment interaction on wheat quality. Australian Journal of Agricultural Research, 2008. Vol. 59. P. 95-111.
15. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. Москва. Колос, 1985. 415 с.
16. Методика проведення експертизи та державного випробування сортів рослин зернових, крупяних та зернобобових культур. Державна служба з охорони прав на сорти рослин. 2003. № 2(3). 2014 с.
17. Царенко О.М., Злобін Ю.А., Скляр В.Г., Панченко С.М. Комп’ютерні методи в агрономії та с.-г. біології. Суми. Університетська книга, 2000. 203 с.
Опубліковано
2022-05-23
Розділ
МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО