Вплив гуміфікованого компосту на родючість темно-каштанового середньосуглинкового грунту в умовах зрошення

Ключові слова: пташиний компост, доступний азот, родючість ґрунту, доза внесення, сумарне водоспоживання, продуктивність ячменю ярого, урожайність.

Анотація

Мета. Оцінка впливу пташиного компосту на родючість ґрунту та наукове обґрунтування оптимальної дози його внесення під ячмінь ярий сорту Аверс на темно-каштановому середньосуглинковому ґрунті сте- пової зони України. Методи. Польовий, лабораторний, математико-статистичний та розрахунково-аналітичний методи. Результати. Встановлено, що з кожною тонною органічних добрив на основі пташиного посліду в ґрунт вноситься 13 кг азоту, 25 кг фосфору та 26 кг діючої речовини калію. Розрахунку вмісту гумусу в шарах ґрунту та перерахунок вмісту гумусу в доступний азот, доводять вміст доступного азоту після другого внесення пташиного компосту збільшився у шарі ґрунту 0−60 см на 21,7 %. Сумарне водоспоживання, а саме: кількість використаної вологи рослинами за період вегетації на транспірацію та випаровування ґрунтом становить 2731 м3 /га. Аналіз складових сумарного водоспоживання свідчив, що потреба у воді була забезпечена на 33 % за рахунок продуктивних запасів у ґрунті, на 38 % – за рахунок опадів вегетаційного періоду та на 29% − за рахунок зрошення. Найбільш ефективно, при коефіцієнті сумарного водоспоживання 525 м3/т використовувалася волога у варіанті з внесенням 7 т/га пташиного перегною. У варіанті з внесенням 7 т/га отримана найвища врожайність − 5,2 т/га. Ця доза є найбільш ефективною, при її внесенні була отримана максимальна прибавка врожайності в досліді, яка склала 1,62 т/га, що на 31,2 % вище ніж на контролі. Висновки. Зростання дози пташиного перегною з 2-х до 7-ми т/га позитивно вплинули на продуктивність ярого ячменю, а вищі дози викликають незначне пригнічення посівів та зниження врожайності при внесення 8, 9, 10 т/га пташиного компосту на 19,2, 5,8 та 3,5 % відповідно. Найбільш ефективною дозою внесення пташиного перегною на посівах ячменю ярого − 7 т/га.

Посилання

1. Національна стратегія поводження з відходами для України. Додаток 5: Відходи сільського господарства. Consortium Resources and Waste Advisory Group Limited, UK and COWI A/S, Denmark. Київ, 2016. 115 с.
2. Strachel R., Wyszkowska J., Baćmaga M. The role of compost in stabilizing the microbiological and biochemical properties of zinc-stressed soil. Water Air Soil Pollut. 2017 P. 228–349.
3. Nigussie A., Kuyper T. W., de Neergaard A. Agricultural waste utilisation strategies and demand for urban waste compost: Evidence from smallholder farmers in Ethiopia. Waste Management. 2015. Vol. 44. P. 82–93.
4. Закон України "Про відходи" (№ 187/98-ВР від 05/03/1998 з правками 2002, 2005, 2010 2012 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 роках). https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/187/98-%D0%B2%D1%80#Text
5. Закон «Про охорону навколишнього середовища" (№ 1264-XII від 25/06/1991 з останніми змінами 2020 року). https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/1264-12#Text
6. Вяткін П.С., Хомяков В.І. Перспективи використання відходів птахівництва на сільськогосподарських підприємствах України. Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Черкаси: ЧДТУ, 2008. Випуск 20. С. 97-100. https://chdtu.edu.ua/files/feu/Pratsi/KEU/Viatkin/ statt20.pdf
7. Онищенко О. М., Харитонов М.М. Оцінка економічної та екологічної ефективності впровадження анаеробних та фотоаеробних біотехнологій у птахівництві. Таврійський науковий вісник. Херсон, 2016. № 95. С. 112-123. https://dspace.dsau.dp.ua/ bitstream/123456789/2195/1/har.pdf
8. Sergeeva A., Gasimova G. Prospects for application of organic fertilizer from bird litter. International Scientific- Practical Conference “Agriculture and Food Security: Technology, Innovation, Markets, Human Resources” (FIES 2020). Volume 27, 2020. https://www.bioconferences. org/articles/bioconf/full_html/2020/11/ bioconf_fies-20_00111/bioconf_fies-20_00111.html
9. Сидоренко О. Д. Проблемы эффективного использования отходов сельского хозяйства. Агрохимия. 2009. № 2. С. 87–92.
10. The synthesis of prolonged fertilizers by means of adsorption of nutrition and trace elements by natural sorbents from industrial and agricultural wastes./ M. Maliovanyy et al. Scientific herald of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, collection of scientific works, issue number 240. Kyiv 2016. P. 168-175.
11. Tymchuk I., Кanda M., Malovanyy M. Utilising organicmineral fertilisers produced from man-made waste of poultry farms. Environmental Problems. Vol.4, No. 1. 2019. С. 57-62.
12. Malovanyy M., Odnorih Z., Kanda M. Analysis of poultry manure utilisation methods to produce organic fertilizer. Environmental Problems. Vol. 3, No. 4. 2018. С. 245-251.
13. Kanda M., Maliovanyy M., Odnorih Z. Disposal of poultry droppings with the use of natural sorbents / 7-th Internation youth science forum “Litteris et artibus” (November 23-25, 2017). Ukraine, Lviv, p. 158.
14. Терещенко О. В., Катеринич О. О., Рожковський О. В. Сучасні напрями розвитку птахівництва України: стан та перспективи наукового забезпечення галузі. Ефективне птахівництво. 2011. № 11. С. 7-12.
15. Спосіб переробки пташиного посліду з отриманням органічного добрива та біогазу та біореактор для його реалізації : пат. 111409 Україна С2 C05F3/06 C02F3/28 C02F11/04, C12M1/107. № а 2014 09752; заявл. 05.09.2014 ; опубл. 25.04.2016, Бюл. № 8. 6 c.
16. Спосіб одержання органо-мінерального добрива з пташиного посліду: пат. 67567 Україна: МПК C05F3/00; опубл.15.06.2004. http://uapatents.com/2-67567- sposib-oderzhannya-organo-mineralnogo-dobrivazptashinogo- poslidu.html
17. Дегодюк С. Е., Бондар Є. А. Вплив органо-мінеральних і біоактивних добрив на урожайність кукурудзи та вміст фосфору і калію у сірому лісовому ґрунті. Землеробство. 2011. Вип. 83. С. 22-28.
18. ДСТУ 7526:2014 Послід пташиний. Технологія переробляння на органічні та органомінеральні добрива високотемпературним методом. Загальні вимоги. [Чинний від 2015−02−01]. Вид. офіц. Київ: УкрНДНЦ, 2014. 18 с.
19. Whitehead D. C. Nutrient Elements in Grassland: Soil-Plant-Animal Relationships. Wallingford, United Kingdom: CABI Publishing, 2000. 275 p.
20. Malovanyy M., Odnorih Z., Kanda M. Aspects of Poultry Manure Low-Emission Utilization Process. Parashchiienko. International journal of engineering and technology. 7 (4.8). 2018. Р. 301−305.
21. Шерстобоєва О. В. Екологічні, економічні та соціальні передумови біологічного землеробства. Агроекологічний журнал. 2007. № 1. C. 67–70.
22. Белюченко И. С. Сложный компост как важный источник обогащения почвенного покрова питательными веществами. Научный журнал КубГАУ. 2014. С. 17–21. http://ej.kubagro.ru/2014/03/pdf/40.pdf
23. Zaccardelli M., De Nicola F., Villecco D., Scotti R. The development and suppressive activity of soil microbial communities under compost amendment. Journal of Soil Science and Plant Nutrition. 2013. Vol. 13, No. 3. P. 730–742.
24. Litterick A. M. et al. The role of uncomposted materials, composts, manures, and compost extracts in reducing pest and disease incidence and severity in sustainable temperate agricultural and horticultural crop production – A Review. Critical Reviews in Plant Sciences. 2004. Vol. 23, No. 6. P. 453–479.
Опубліковано
2022-05-23
Розділ
МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО