Вплив способів поливу на продуктивність гібридів кукурудзи

Ключові слова: зрошення, дощування, підґрунтовий краплинний полив, Сухий Степ, площа листкової поверхні.

Анотація

Мета. Удосконалити елементи технології вирощування сучасних гібридів кукурудзи та дослідити їх реакцію на використання різних способів поливу. Методи. Під час проведення досліджень використовувались математичні, статистичні та лабораторно-аналітичні методи. Результати. На підґрунтовому краплинному зрошенні площа листкової поверхні у фазу цвітіння становила 34,6 тис. м2/га, а на зрошенні дощуванням – 29,8 тис. м2/га. Середня висота рослин на підґрунтовому краплинному зрошенні була на 35,1 см більшою, ніж на зрошенні дощуванням. Висота кріплення качана була вищою на 14,9 см. Середня урожайність на підґрунтовому краплинному зрошенні становила 12,99 т/га, що на 3,77 т/га більше за цей показник на дощуванні, який становить 9,22 т/га. Кореляційно-регресійний аналіз показав пряму лінійну залежність урожайності від площі листкової поверхні. Значення коефіцієнту кореляції становлять 0,648 для підґрунтового краплинного зрошення та 0,7228 для зрошення дощуванням. Були побудовані емпіричні рівняння залежності урожайності від площі листкової поверхні. Для зрошення дощуванням: Y = 0,2059X + 3,093 (т/га); де X – площа листкової поверхні, тис. м2/га. Для підґрунтового краплинного зрошення: Y = 0,235X + 4,8536 (т/га); де X – площа листкової поверхні, тис. м2/га. Висновки. Встановлено, що впровадження підґрунтового краплинного зрошення в зоні Сухого Степу України може призвести до збільшення площі листкової поверхні кукурудзи у фазу цвітіння на 16,1 % порівняно з дощуванням. Урожайність також збільшилась на 40,89 %. Такі результати дозволяють рекомендувати впровадження систем підґрунтового краплинного зрошення на півдні України при вирощуванні кукурудзи на зерно. За допомогою кореляційно-регресійного аналізу встановлено прямий зв'язок між площею листкової поверхні посівів кукурудзи у фазу цвітіння та урожайністю зерна при різних способах поливу. Побудовані емпіричні рівняння дозволять з деякою точністю спрогнозувати очікуваний урожай у фазу цвітіння кукурудзи. 

Посилання

1. Лавриненко Ю. О., Рубан В. Б. Обґрунтування технології вирощування кукурудзи при краплинному способі поливу. Таврійський науковий вісник. 2013. Вип. 86. С. 53–56.
2. Шатковський А. П. Наукові основи інтенсивних технологій краплинного зрошення просапних культур в умовах степу Украіни : дис. на здобуття наук. ступеня д‑ра. с.‑г. наук : 06.01.02. Національна академія аграрних наук Інститут водних проблем і меліорації. Київ, 2016. 430 с.
3. Вожегова Р. А., Лавриненко С. О., Коковіхин С. В. Економічні та енергетичні аспекти оптимізації технології вирощування насіннєвої кукурудзи в умовах зрошення Південного Степу України. Таврійський науковий вісник. 2012. Вип. 79. С. 17–27.
4. Коковіхин С. В. Залежність продуктивності кукурудзи на насіння від поливного режиму, добрив та густоти посіву рослин. Меліорація і водне господар- ство: Міжвідомчий тематичний науковий збірник. 1999. Вип. 86. С. 38–41.
5. Колпакова О. С. Продуктивність нових гібридів кукурудзи залежно від агротехнічних заходів в умовах зрошення південного степу України. Зрошуване землеробство: міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2015. Вип. 62. С. 68–71.
6. Котченко М. В., Пугач А. М., Пугач А. В., Приходько І. П. Продуктивність різностиглих гібридів кукурудзи в умовах південного степу України. Вісник Полтавської державної аграрної академії: збірник наукових праць. 2016. № 4. С. 27–31
7. Лавриненко Ю. О., Писаренко В. А., Коковіхин С. В., Писаренко П. В. Науково-практичні аспекти формування режимів зрошення гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах півдня України. Зрошуване землеробство. 2008. Вип. 50. С. 23–31.
8. Пілярський В. Г., Пілярська О. О., Шепель А. В., Бондаренко К. В. Морфо-біологічні показники посівів кукурудзи гібриду Крос 221 М залежно від умов зволоження, фону мінерального живлення та густоти стояння рослин. Зрошуване землеробство: міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2016. Вип. 66. С. 52–56.
9. Ромащенко М. І., Шатковський А. П., Журавльов О. В. Особливості режимів краплинного зрошення просапних культур. Вісник аграрної науки. 2015. Вип. 2. С. 51–56.
10. Методика польового досліду (зрошуване землеробство): Навчальний посібник / В.О. Ушкаренко, Р.А. Вожегова, С.П. Голобородько, С.В. Коковіхин. Херсон: Грінь Д. С., 2014. 448 с.
Опубліковано
2022-05-22
Розділ
МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО